ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Témakörök:
A doktoriskolai honlapról és az ügyintézés módjáról
A doktoriskolai honlapról és az ügyintézés módjáról A képzés rendje a doktoriskolában
Tantárgyak
Általános tárgyak
Szakmai tárgyak
Az ügyintézés módja
Elérhetőség

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:


 


Az alábbi szöveg a magyar irodalom programok első évfolyamos hallgatói tájékoztatására szolgáló levél, de az általános részeit talán haszonnal olvashatják a nem magyar irodalmi programok hallgatói is.

Kedves Doktorandusz!


Az Irodalomtudományi Doktoriskola egyszemélyes titkárságaként köszöntöm abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a doktoriskolába, és szeretnék néhány hasznos információval szolgálni, melyek iránymutatásul szolgálhatnak tanulmányai teljes idejére.

A doktoriskolai honlap a papír alapú levelezés és a „fizikailag” is minden nap hozzáférhető titkárság helyett van. Az internetes kommunikációra való áttérést sok minden indokolta. Eredetileg a papírlevelek kiváltására vezettük be, mert a doktori képzésben szinte minden hallgató „egyedi eset”, és már nem lehett számon tartani, ki hol tart a tanulmányaiban, melyik évfolyamra, netán programra vonatkozó információkra van szüksége stb., de mára ott tartunk, hogy lehetőleg minden információt, amely kapcsolatban van a doktori képzéssel, felteszünk a honlapra, és ki-ki önállóan tud tájékozódni, hiszen véleményünk szerint például ha egy szabályzat szövege hozzáférhető, elolvasható, az sokkal gyorsabban és megbízhatóbban ad választ a felmerülő kérdésekre, mint az, hogy a hallgató félfogadási időben elzarándokol valami hivatalba és ott kérdez.

A honlapon megtalálják az általános, praktikus tudnivalókon kívül a mindenkori szabályzatokat, a tanegység- és olvasmánylistákat, archív anyagokat, program- és linkajánlót stb., és persze az érvényes kurzuskínálatot; mindez hozzáférhető a kezdőlapról, melyet a könnyen megjegyezhető iskola.dr.hu címen érhetnek el. Nincs szükség arra, hogy naponta figyeljék a honlapot, hátha felbukkan az a hír, amelyre várnak, amennyiben feliratkoznak a honlapfrissítésről szóló értesítőre. Azt, hogy nekem történetesen megvan valakinek az e-mail címe, nem érzem megfelelő felhatalmazásnak arra, hogy az értesítőkkel „zaklassam”, tehát csak azoknak küldök a frissítés tartalmáról rövid kivonatot, akik a megadott formában feliratkoznak. Azt hiszem, azzal már nem kell számolnunk, hogy valaki semmiképpen nem tud internetközelbe jutni (legalább a szorgalmi időszak kezdetén és a vizsgaidőszakban, akkor is maximum hetente) vagy nincs olyan ismerőse, akit megkérhetne, hogy az értesítő alapján tájékozódjon helyette. Ha mégis, őt arra kérem, küldjön nekem erről a tényről egy (papír!)levelet, egyben tegyen javaslatot arra, milyen formában szeretne hozzájutni az információkhoz és konkrétan mifélékhez.

Egyelőre azonban tekintsük át az „alapvetést”, mert természetesen sokban különbözik a nappali tagozatos képzési rendtől. Az Irodalomtudományi Doktoriskolán belül egységes képzési rend érvényesül, mely kreditrendszeren alapul. Kezdjük az utóbbival. A kari kreditszabályzatot érdemes alaposan áttanulmányozni, röviden és érthetően összefoglalja az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A legfontosabb elem, hogy a doktori képzésnek csak egy része az úgynevezett iskolarendszerű doktori képzésben való részvétel, azaz kurzusok látogatása, érdemjegyek szerzése. Ez kiegészül azzal, hogy a tudományos kutatómunkáért is lehet és kell kreditet szerezni. Ennek keretében mindenkinek kötelező három tanulmányt publikálnia(!), ezek közül legalább egyet a disszertációja témájából; továbbá lehet teljesíteni a tudományos kutatómunkát oktatási, tudományszervezési feladatok ellátásával (a félreértések elkerülése végett fontos tisztázni, hogy oktatni egyáltalán nem kötelező, de ha valakinek lehetősége van órát tartani a nappali képzésben, maximum négy tanegység oktatása beszámítható, lásd a szabályzatban), konferenciaelőadásokkal és -szervezéssel stb. Hogy ez utóbbiakat milyen mértékben lehet figyelembe venni, pontosan mi fogadható el „tudományos kutatómunkának”, hány kredit adható értük, hogyan kell dokumentálni, ki érvényesítheti (írhatja alá) stb., azt maga a doktoriskola szabályozza, lásd a kari kreditszabályzathoz fűzött kiegészítésekben. Ez a dokumentum tartalmazza a praktikus részleteket, mindenképpen tanulmányozzák át!

Folytassuk a doktori képzés tanulmányi részével. A teljes tanulmányi idő alatt minimum 16 tárgyból kell jegyet szerezni, mégpedig meghatározott arányban az alább felsorolt háromféle tanegységből.

1. Általános tárgyak
Minden doktorandusz számára kötelező
(a) egy filozófia,
(b) két irodalomelmélet (I–II.) és
(c) egy, a társtudományok (bölcsészet- vagy társadalomtudományok) köréből szabadon választott tanegység teljesítése (például pszichológia, szociológia, nyelvészet, történelem, művészettörténet, művelődéstörténet, esztétika, zenetudomány stb.)

Ezekhez a tárgyakhoz a doktoriskola magyar irodalom programjai kurzusokat szerveznek hallgatóik számára. Kényszerrendezés ugyan az alapelvek szerint nincs, de nem minden félévben hirdetünk kurzust minden tárgyhoz. Az eddigi gyakorlat szerint az őszi félévekben filozófia és irodalomelmélet II. kurzus indul, tavasszal pedig irodalomelmélet I., illetve a lehetőségek szerint mindkét félévben társtudományi kurzusok is. Ajánlott, mert ésszerűen ideális az alábbi sorrend szerint felvenni ezeket a tárgyakat:

I. év őszi félév (mert megalapozza az irodalomelméleti kurzusokat): filozófia,
I. év tavaszi félév: irodalomelmélet I.,
II. vagy III. év őszi félév: irodalomelmélet II. és/vagy egy tárgy a társtudományok köréből,
II. vagy III. év tavaszi félév: ha még nem volt meg, társtudományi kurzus.

Természetesen nem kötelező a magyar irodalom programok kínálatából választani: más doktori programok is szervezhetnek és szerveznek is kurzusokat az általánosan kötelező tanegységekhez, s ezek ugyanúgy ott is elvégezhetők. Továbbá szükség esetén teljesíthetők még az ELTE Bölcsészkarán belül akkreditált egyéb doktoriskolák (például nyelvészeti) által meghirdetett kurzusok elvégzésével, ha a témavezető ezt indokoltnak látja és engedélyezi. Azonban ebben az utóbbi két esetben a hallgató saját maga jár a kurzusa után, azaz ott keresi, ahol arról tudnak: az adott programnál érdeklődik.

A általános kurzus indexbe való felvételének módja: a kurzust meghirdető program betűjele (illetve X, ha nem az irodalomtudományi, hanem más doktori iskola, például nyelvészeti szervezi a kurzust) + az adott tanegység kódjának számjele. A betűjeleket és kódszámokat lásd a a kódszám- vagy tanegységlistában, itt pedig mintát az index kitöltéséhez (pdf-file).
Az általános tárgyakból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen egy filozófia, két irodalomelmélet és egy társtudományi tanegységből szerzett érdemjegy.

2. Szakmai tárgyak
A program témájához közvetlenül kapcsolódó, összesen hat tanegység. Elsősorban a saját programon belül teljesítendők, de bizonyos esetekben, a témából adódóan indokolt lehet közülük egyet-egyet a doktoriskola más programjában elvégezni a témavezető egyetértésével.

A kurzus indexbe való felvételének módja: a program betűjele + az adott számjel 5-től 10-ig. (Nem kell mindenáron a számok sorrendjében haladni, tehát az 5-ös után a 6-ost, majd 7-est felvenni, itt sincs kényszerrendezés, a számok emelkedő rendje az ajánlott „haladási irányt” fejezi ki, illetve hogy mit lehet felvenni, függ attól is, hogy az adott félévben melyik tanegységhez hirdet kurzust a program.) Amennyiben a hallgató valamelyik félévben nem a saját programjában végzi el ezt a szakmai kurzust, akkor ezt egyrészt meg kell jeleníteni a tanegység kódjának betűjelében, másrészt a kurzusvezető és a témavezető ellenjegyzésével is el kell látni az indexbejegyzést.
A szakmai tárgyakból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen hat darab különböző szakmai tanegységből szerzett érdemjegy, a teljesített kurzusnak megfelelő betű- és számjellel ellátva.

3. Disszertációs témakonzultáció
Félévente egy-egy tanegységet jelent a témavezetővel folytatott konzultáció.
A kurzus indexbe való felvételének módja: a program betűjele + az adott félévnek megfelelő számjel 11-től 16-ig. (Itt természetesen emelkedő számsorrendben kell beírni az indexbe a tanegység kódját, mert maga a tanegység félévente azonos, tehát a 11-est a 12-es stb. követi.) Értelemszerűen egy félévben csak egyetlen ilyen tanegységet lehet felvenni az indexbe, és nemcsak lehet, de kell is, hiszen ezzel a megszorítással csak így tudnak hatot teljesíteni belőle a hat félév alatt.
A disszertációs témakonzultációból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató szerezzen félévente egy, összesen hat darab jegyet ebből a tanegységből.

Minden egyes teljesített tanegység 7 kreditet ér (ezt is fel kell tüntetni az indexben).

Ez tehát a doktoriskolai tanegységlista szerkezeti felépítése. Az egész nem olyan bonyolult, mint amilyennek esetleg tűnik; az egyes programok tanegységlistája alapján (amely tartalmazza a program betűjelét és a konkrét tanegységek kódját) egyszerűen áttekinthetővé válik. (Ki-ki válassza ki a saját programja tanegységlistáját természetesen.) Ami még általános szabály és célszerű megjegyezni, hogy tanegységet csak érdemjegy megszerzésével lehet teljesíteni, nem elégséges a kurzusvezető puszta aláírása, valamint az indexbe a tárgy nevén kívül valóban be kell jegyezni a megfelelő kódot is.

A továbbiakban a magyar irodalom programok gyakorlatára koncentrálva térjünk vissza az általános tárgyakhoz. Az eddig elmondottakon kívül (milyen kurzusok indulnak és melyik félévben, milyen sorrendben érdemes őket felvenni) tudni kell, hogy az ezekhez kapcsolódó előadások nem feltétlenül heti vagy havi rendszerességgel követik egymást, illetve mivel a doktoriskolai félév, ha hivatalosan nem is, de a gyakorlatban, természeténél fogva, kicsit mindig később kezdődik, mint a nappali tagozatosok szemesztere, általában csak a félév második havába lépve kezdődnek el, ezért a jövőben sem lesz ok a türelmetlenségre, ha szeptember vagy február legelején még derül ki, hogy mikor is van az első óra. Sőt egyre inkább az a gyakorlat, hogy a félév elején csak azt tudjuk állítani, hogy meghirdetünk általános tárgyakat, ezek a megadott kódon és címmel fölvehetők, a téma- vagy programvezető ellenjegyzésével leadható az index a leadási határidőig, azonban a kurzus konkrét paramétereit csak később tudjuk megadni.Általában 4-6 alkalomnál nem kell többre számítaniuk egyik általánosan kötelező kurzust illetően sem, és mindegyikre délutánonként kerül majd sor, helyszínük valahol a Trefort-kerti épületegyüttes területén lesz. A kurzusokkal kapcsolatos konkrétumokat (időpontok, helyszín, olvasmánylista) majd a honlapon találják meg, amint sikerül végleges időpontokat egyeztetni és helyet találni az óráknak.

Mindez tehát a magyar irodalom programok szervezte általános (kötelező) tárgyakra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ki melyik magyar irodalom program hallgatója. Programonként más és más viszont a szakmai tárgyak és a konzultációk rendje. A következő bekezdés szövegéből ki-ki válassza ki magának, ami rá vonatkozik és tartsa emlékezetében.

A Reneszánsz, a Barokk, a Felvilágosodás, a Romantika, az Összehasonlító irodalomtudomány és a Legújabb kori magyar irodalom program hallgatói az adott félévi szakmai tárgyukról és témakonzultációjukról, feladataikról, érdemjegyük megszerzésének körülményeiről a programvezetőjüktől értesülhetnek, közvetlenül velük tartsák a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját, fogadóórájuk időpontját, elérhetőségüket stb. saját érdekükben tisztázzák már első találkozásukkor, hogy ilyen „technikai” problémák ne okozzanak később gondot (nem kell például félévről félévre a nappali tagozatosok titkárságán érdeklődni folyamatosan az elérhetőségükről vagy az óráik időpontjáról).
A Nyugat program hallgatói minden félév elején e-mailben megkapják „órarendjüket” a szemináriumok, közös és egyéni konzultációk időpontjáról. Az Általános irodalomtudomány program doktoranduszai szintén értesítést kapnak e-mailben abban az esetben, ha az utolsó találkozásukkor még nem volt ismert a következőnek az időpontja. A Romantika, az Összehasonlító irodalomtudomány, részben a Legújabb kori magyar irodalom és a Nyugat program hallgatói számára készült a felkészülést segítő olvasmánylista (lásd a megfelelő tanegységhez tartozó „Olvasmánylista” linket); a többi programnak nincs előre meghatározott kötelező olvasmánylistája.

Végül néhány szót a doktoriskolai ügyintézésről. A PhD-adminisztrációnak tulajdonképpen két fóruma van. A doktorandusz „tanulmányi osztálya” a Doktori és Habilitációs Ügyek Irodája – azok az ügyek intézhetők ott, amelyekkel nappali tagozatosként a tanulmányi osztályhoz vagy a diáktanácsadóhoz fordultak, illetve kifejezetten adminisztratívak, magával a PhD intézményével kapcsolatosak, nem szakmaiak és nem programspecifikusak. A Doktori Iroda a hivatalosság őre: minden olyan kérdést csak ők tudnak megnyugtatóan tisztázni, amelyet a doktori képzés valamely minisztériumi vagy egyetemi/kari szabályzata rögzít. Ilyenek az ösztöndíjjal, a tandíjjal, tandíjmentességgel és -mérsékléssel, a beiratkozással, a halasztással, az indexleadással kapcsolatos kérdések, az obligát „mikor kapom meg a diákigazolványomat” probléma, az, hogy a felvételtől vagy az abszolutóriumtól számítva mikor lehet/kell szigorlatozni és védeni, ez utóbbiakat hogyan kell intézni. Mindezekre tőlem hiába várnak választ: vagy egyáltalán nem tudom a megoldást, vagy az nem autentikus, ezért még ott is mindenképpen újra meg kell kérdezni, tehát fölösleges kipréselni belőlem egy „nem tudom”-ot. Az iroda a Múzeum krt. 4/a-ban, az I. emelet 114–121-ben található, vezetője Csoba Alice, telefonszámaik: 485-5250/5176, 5161, 5183, 5164, félfogadási idő a beiratkozási időszakon kívül: hétfő, kedd, csütörtök 10–12, 14–16 (ezt kérik betartani).

Tőlem (csak) a programok működésével és a kurzusokkal kapcsolatos konkrét kérdéseikre kaphatnak választ, a tanegységekről és kurzusokról tudok felvilágosítást adni (ha már vannak információk), ha szükség van rá, segítek értelmezni a szabályzatokat, a képzési rendet, nagyjából ismerem a lehetőségeket és a kötelezettségeket, itt kérhető majdan az abszolutórium, itt (és a Doktori Irodában is) kell jelentkezni a szigorlatra és a védésre (külön nem figyelmeztetünk senkit arra, hogy ideje letenni a szigorlatot, úgyhogy erre ügyelni kell annak idején!), és ehhez hasonlók. Amit pedig biztosan nem lehet majd: az indexeket rám bízni, de a nappali tagozat titkárságára sem (azaz nem íratjuk alá, nem „szerzünk” bele jegyet, nem tároljuk, nem adjuk le stb.); egyrészt nem feladatunk, ez a hallgató kötelessége (ráadásul a beiratkozáson kívül az egyetlen hivatalos-adminisztratív kötelezettsége a három év alatt), másrészt a leckekönyv hivatalos okmány, amelyet nem célszerű csak úgy rábízni valakire, aki – éppen mivel ez nem feladata – nem tudja garantálni a biztonságát; ha ezerből egy kallódik el, már az is túl nagy és aránytalan veszteség volna.

A Doktori Iroda adatbázisa számomra nem elérhető, viszont bizonyos adatok ismeretére itt is szükség van/lehet. Például előfordul, hogy pályázati, publikációs, munka- vagy ösztöndíjlehetőségekről értesülök hivatalból, de csak akkor tudom ezeket továbbítani az érdekelteknek, ha tudom, kik lehetnek egyáltalán érdekeltek. Erre szolgál az adatlap, és ezért tartalmaz a puszta elérhetőséget firtató kérdéseken túl néhány egyebet is. Természetesen nem kötelező válaszolni, de arra még nem volt példa, hogy valakit azért igyekeztem volna mindenáron elérni levélben vagy telefonon, mert valaki rosszat akart neki, sőt. Ha megosztaná velem a kért információkat, küldje vissza a kitöltött adatlapot e-mailben. A későbbiekben az adataik esetleges változásáról is értesítsenek.

Doktoriskolánkban a PhD-hallgatók hagyományosan közreműködnek a nappali tagozattal kapcsolatos bizonyos feladatok elvégzésében, így részt vesznek írásbeli vizsgákon teremfelügyelőként, dolgozatjavítóként (elsősorban az Általános irodalomtudomány, Romantika és Összehasonlító irodalomtudomány programok hallgatói). Kérjük, az ilyen jellegű felkéréseknek (melyeket az intézeti titkárság vezetőjétől, Aleku Sztefkától kapnak majd) lehetőleg tegyenek eleget, ez szerves része a doktoranduszok feladatainak; akadályoztatásuk esetén igyekezzenek gondoskodni helyettesről, a határidőket (például javított dolgozatok leadása) pontosan tartsák be. A doktoriskola vagy egyes programjai által szervezett konferenciákra, előadásokra, szemináriumokra szóló meghívók sem formálisak.

Engem leginkább e-mailben érnek el, személyesen ebben a félévben keddenként 2 és 5 óra között, valamint csütörtökön délutánonként a III. emeleti 309-es szobában. Ha egyéb időpontban szeretnének velem beszélni, írjanak előtte és egyeztetünk. Viszont vegyék figyelembe, hogy a legtöbb adminisztratív ügyben nem kerülhető meg a doktori iroda, tehát a rájuk tartozó kérdésekkel mindenképpen hozzájuk kell fordulniuk, a honlapon pedig egyébként is közzéteszek minden információt, ami a birtokomban van, tehát „élőben” sem nagyon tudok annál többet mondani, mint amit itt megtalálnak.

Köszönöm, ha elolvasták ezt az ijesztő terjedelműre sikerült levelet, azt meg különösen, ha alkalmazzák is a benne foglaltakat.

Munkájukhoz és tanulmányaik végzéséhez sok sikert kívánva, üdvözlettel:

 

e-mail Bodnár Krisztina
doktoriskolai titkár

2007. szeptember 13.