ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 
Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:


  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doktoriskola kiegészítései a kari kreditszabályzathoz
(a praktikus részletekkel!):
kreditszabalyzat.pdf

 

Az ELTE BTK kreditszabályzata

Letölthető, nyomtatható változat pdf formátumban: kreditszabalyzat.pdf

A szabályzat hatálya kiterjed a doktori tanulmányaikat a 2004/2005-ös tanévre felvételt nyert hallgatókra. A korábbi (2002/2003, 2003/2004) tanévben sikeres felvételi vizsgát tett, de tanulmányaikat csak a 2004/2005-ös tanévben megkezdett hallgatókra.

1. §

A doktori képzés célja:

A doktorandusz hallgató egyetemi, iskolarendszerű doktori képzésben való továbbképzése.
A tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításának elősegítése. A doktorandusz e képességek birtokában adott időszakon belül elkészíti tudományos képességeinek bizonyítékát, a doktori disszertációt, amelyet nyilvános vitában, hivatalosan felkért bírálóbizottság előtt véd meg.
A doktorandusz hallgató tudományterületéhez kapcsolódó oktatásszervezési és tudományszervezési feladatokhoz szükséges készségek fejlesztése.

A képzés mindeközben hozzájárul:

A felsőoktatásban megkívánt normák szerinti oktatási gyakorlat megszerzéséhez (egyetemi alapképzésben tartandó órák).
Lehetőség szerint hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételhez.
Lehetőség szerint külföldi tanulmányutakon, részképzésben való részvételhez.

2. §

A doktori képzés céljainak megfelelően kreditpont adható:

Az iskolarendszerű képzésben való részvételért.
A tudományos kutatómunkához, oktatás- és tudományszervezési feladatok ellátáshoz szükséges képességek és készségek elsajátításáért.
Oktatómunkáért

3. §

(1) Az iskolarendszerű doktori képzés és kreditrendszer kari egységes formai és tartalmi előírásai.

a) A doktori képzés ideje maximum 6 félév (36 hónap).

b) Az elvégzendő tanegységek száma 16.

c) Az egy félévre eső kötelezően megszerzendő kreditek száma szemeszterenkénti bontásban átlagosan 30 kredit.

d) A doktori képzés során megszerzendő összes kreditek száma 180 kredit.

e) Egy kredit 30 tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű.


A doktori képzés kreditrendszerének sematikus vázlata:

Az iskolarendszerű doktori képzésben való részvétel
16 tanegység [kötelező]
7 kredit
16 x 7 =
112 kredit
62%
Tudományos kutatómunka

3 publikáció (3 x 8 kredit) [kötelező]

8 kredit
3 x 8 + 12 = 36 kredit
20%
A doktori iskolák által meghatározott egyéb kutatói, tudományos tevékenység
[választható; kiváltható
további tanulmányokkal]
összesen 12 kredit
Oktatási tevékenység [nem kötelező; kiváltható tudományos tevékenységgel]
max. 4 tanegység
8 kredit
4 x 8 =
32 kredit
18%

(2) A doktori képzés céljai és a kreditpontok összefüggései.

a) Kreditpont adható az iskolarendszerű tanulásban való részvételért.

Kontaktóra: a doktorandusz heti rendszerességgel részt vesz a képzésben és órai munkát is végez.
Konzultáció: az oktató rendszeresen találkozik a doktorandusszal és ellenőrzi a kiadott feladat elvégzésében való előhaladást.
A doktorandusz a számára kötelezően előírt 16 tanegységet a doktori oktatási program megadott tematikája szerint kontaktórák, konzultációk formájában végzi el. Egy tanegység megszerzése 7 kredit. Kreditpont csak akkor adható, ha a teljesítményt az oktató elismeri. A teljesítés történhet szóbeli vizsga vagy írásbeli feladat elvégzése formájában. Mindkét esetben ötfokozatú osztályzattal kell értékelni. Elégtelen osztályzatért kreditpont nem adható.

b) A tudományos kutatómunkához, illetve az oktatás- és tudományszervezési feladatok ellátásához szükséges képességek és készségek elsajátítása.

Kötelező:
A doktorandusznak a képzési idő alatt legalább három tanulmányt kell elkészítenie, ebből egyet a disszertációja témájából.
Az elkészült tanulmányokat meg kell jelentetni szakmai tudományos folyóiratban vagy könyvkiadónál, amelyek jegyzékét az illetékes doktori program állítja össze és teszi hozzáférhetővé, vagy a doktori iskola internetes honlapján az iskola által meghatározott feltételek mellett.
Kreditpont csak megjelent vagy közlésre bizonyíthatóan elfogadott tanulmányért adható. Egy tanulmány értéke 8 kredit.

Választható:
A doktori iskolák/oktatási programok által, a tanrendben meghirdetett egyéb kutatói, oktatás- és tudományszervezési feladatok (például recenzió készítése, lektorálás, konferencián magyar vagy idegen nyelvű előadás tartása, oktatási segédanyag összeállítása, szakmai tanulmánykötet szerkesztési munkái, konferenciaszervezés, gyűjtőmunka, ásatás és terepgyakorlat, múzeumi gyakorlat stb.).
A választható kutatói tanegységekhez a doktori iskola különböző krediértékeket rendelhet a ráfordított munka és a várt teljesítmény arányában.
A három kötelező tanulmányon felül készített és a fentiekben rögzített feltételek mellett megjelent további tanulmányok.
Az így megszerezhető összes kreditpont 12.

c) Oktatómunka.

A doktorandusz által tartott kurzusnak az egyetemi alapképzés (majdani BA és MA szintű képzés, a 2004/2005-ös tanévben egyetemi) tanrendjében meghirdetett órának kell lennie.
Lehet a tanrendbe illeszkedő tematikus óra és a doktorandusz kutatási témájában meghirdetett speciálkollégium. Az így megszerezhető kreditek száma 8.
A felsőoktatásban oktatóként dolgozó vagy óraadó doktoranduszok esetében az óratartás igazolása és annak kreditként való elismerése az illetékes doktori iskola tanácsának joga és feladata. A teljesítés feltétele, hogy a hallgató írásban benyújtsa órai tematikáját, valamint a doktori iskola vezetője vagy egy általa felkért kolléga részt vegyen a doktorandusz legalább egy óráján. A teljesítést a doktori iskola vezetője igazolja.
Az így megszerezhető összes kreditpont 32.
d) A tudományos kutatómunkát és az oktatómunkát háromfokozatú: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minősítéssel kell értékelni. A nem felelt meg minősítésért kreditpont nem adható.

4. §

Amennyiben a doktorandusz oktatási tevékenységgel nem szerez kreditpontot, a tudományos kutatómunkával megszerzendő kreditek száma 68.

5. §

A hallgatói jogviszonnyal járó doktori képzés ideje és az egy félév alatt megszerzendő kreditek száma.

a) A doktori képzés ideje maximum 6, minimum 4 félév.

b) A doktorandusz hallgatónak a felvételi értesítésben szereplő tanév dátumától számítva legkésőbb 72 hónapon belül meg kell szereznie az abszolutóriumhoz előírt 180 kreditet.

c) Egy félév alatt a hallgatónak minimum 14 kreditet kell teljesítenie. Az érvénytelen félév alatt szerzett kreditpontok mérlegelés alapján az összes kreditértékbe beleszámíthatnak. Erről a doktori oktatási program vezetője dönt.

d) Az ösztöndíjjal tanulmányokat folytató doktorandusz hallgató abban az esetben őrzi meg ösztöndíjképességét, ha az előző lezárt félévében minimum 14 kreditpontot szerzett.

e) Egy félév alatt a végezhető munkaórák mennyiségét képviselő kreditszámnál többet nem szerezhet.

f) A kutatási tevékenységgel teljesíthető tanegységeket a hallgatónak legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig fel kell vennie leckekönyvébe, illetve igazoltatnia kell annak (azoknak) teljesítését.

6. §

a) Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, illetve a hallgató saját doktori iskoláján/oktatási programján kívül szerzett tanulmányi (képzési) kreditek elismertetésére a Kari Doktori Tanács kreditátviteli bizottságot hoz létre.

A kreditátviteli bizottság öttagú. Elnöke legalább PhD fokozattal rendelkező belső alapító tag. Tagjai legalább PhD fokozattal rendelkező, a doktori képzésben részt vevő oktatók és a doktorandusz hallgatók képviselője. A bizottság egy tagja lehet külső szakember is, ha meghívott előadóként részt vesz valamelyik doktori iskola munkájában. A kreditátviteli bizottság elnökét és tagjait a kar dékánja bízza meg három évre.
A bizottság tagjainak megbízatása megszűnik:
A tag tartós akadályoztatása esetén.
Visszahívással (amennyiben a tag rendszeresen távol van a bizottság üléseiről, amennyiben a tagságra bármely okból méltatlanná válik). A visszahívásról a Kari Doktori Tanács dönt.
Lemondással.
A megbízatás lejártával.
A tag halálával.
A bizottság munkáját ügyrend szabályozza. A bizottság munkáját a kar Doktori és Tudományszervezési Hivatala segíti.

b) A kreditátviteli bizottság a hallgatói kérelmekkel kapcsolatban hozott döntése előtt írásban kikéri az illetékes doktori iskola tanácsának szakmai véleményét.

c) A doktorandusz hallgató a képzési kreditek legfeljebb 30%-át gyűjtheti össze kreditátvitellel.

7. §

a) A doktorandusz hallgató saját doktori iskoláján kívül, részképzésben is folytathat tanulmányokat.

b) A részképzésben részt vevő hallgatónak a képzés megkezdését megelőzően be kell nyújtania a témavezetője által jóváhagyott munkaprogramját, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét a doktori iskola/oktatási program képzési programjában.

c) A munkaprogramot az illetékes doktori iskola titkárságán kell leadnia legkésőbb a részképzést megelőző félév vizsgaidőszakának megkezdéséig.

d) A munkaprogram elfogadásáról a doktori iskola tanácsa dönt. Döntéséről a munkaprogram egy példányát mellékelve írásban értesíti a Doktori és Tudományszervezési Hivatalt.

e) Átmeneti rendelkezés: a doktori tanulmányaikat 2004 szeptemberében megkezdő hallgatók munkaprogramjukat 2004. szeptember 15-ig nyújthatják be.

f) A részképzés során a doktorandusz hallgató tanulmányi és kutatási krediteket is szerezhet.

g) A részképzésben teljesített tanegységekről az elért érdemjegyet is tartalmazó igazolást kell benyújtania a hallgatónak, lehetőség szerint az ECTS-grade-ra konvertálva is.

8. §

a) A doktorandusz hallgató kérheti kreditek beszámítását előzetes teljesítményei alapján is, amelyet a doktori képzés keretein kívül, de a doktori iskola/oktatási program programjába illeszkedő képzésben, kutatásban vagy oktatásban történő részvétellel szerzett.

b) Az a) pontban felsoroltakat a hallgató szakmai életútja során igazolt teljesítmények alapján is kérelmezheti, ha az alábbiakban felsoroltak közül legalább két feltételt igazolni tud:
A felsőoktatásban szerzett legalább tízéves gyakorlat, amelyről az adott intézmény vezetője igazolást állít ki. Ugyancsak csatolni kell az általa oktatott tárgyak témavázlatait és a számonkérés alapját képező szakirodalmi jegyzéket.
Megjelentetett monográfia.
Az utóbbi öt évben szakmai folyóiratokban, évkönyvekben, tudományos katalógusokban megjelent legalább tíz tanulmány.
Előadás(ok) tartása hazai vagy nemzetközi konferencián.
Hazai vagy nemzetközi kutatási projektekben való aktív közreműködés.

c) A kérelmeket az illetékes doktori iskola vezetőjéhez kell írásban benyújtani legkésőbb szeptember 15-ig.

d) Az összesen megszerezhető kreditek alapján a beszámítás az alábbiak szerint történhet:
Az iskolarendszerű képzésben megszerezhető 112 kreditből 28.
A tudományos kutatómunkával megszerezhető 36 kreditből 24.
Az oktatómunkával megszerezhető 32 kreditből 32.

e) A doktori iskola tanácsának megokolt döntését és a benyújtott kérelemnek és mellékleteinek egy példányát szeptember 30-ig kell eljuttatni a Doktori és Tudományszervezési Hivatalba.

f) A méltányossági döntés ellen felülvizsgálati kérelemmel élni nem lehet.

 

Budapest, 2004. július

Dr. Manherz Károly s. k. Dr. Hunyady György s. k.
a Bölcsészettudományi Kar a Pedagógiai és Pszichológiai Kar
dékánja dékánja