ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
 

Témakörök:
Milyen tevékenységekkel szerezhetők kreditek?
A tevékenységi körök meghatározása, az értük kapható kreditek száma
A kreditpontok adminisztrálása, dokumentálása
Összefoglaló táblázat a kreditértékekről


A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt: 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető, nyomtatható változat pdf formátumban: kreditszabalyzat.pdf

 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola kiegészítései
a kari kreditszabályzathoz

A kari kreditszabályzatot lásd itt: kreditszabalyzat.pdf

Az iskola rendszerű doktori képzésben való részvétel

Az Irodalomtudományi Doktori Iskolában a kreditrendszer bevezetésével sem változnak az addig érvényes tanegységlisták. Az egyetlen különbség, hogy egy-egy tanegység teljesítésével a hallgató kreditpontot is szerez. Minden teljesített tanegység 7 kreditet ér, függetlenül a tanegység típusától (általános tárgy, szakmai tárgy vagy disszertációs témakonzultáció), a teljesítés módjától (kollokvium, szeminárium, illetve kontaktóra, konzultáció) és a megszerzett érdemjegytől (természetesen kivétel ez alól az elégtelen osztályzat, mely nem ér kreditpontot). A képzésben való részvétellel összesen 112 kreditet (16 tanegység x 7 kredit) lehet és kell szerezni. Ez az abszolutóriumhoz szükséges kreditek számának 62%-a.

Tudományos kutatómunka, oktatási tevékenység

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola összevontan kezeli a tudományos kutatómunkát és az oktatást mint a képzésben való részvételen kívüli tevékenységi formákat, mivel az oktatási tevékenység nem kötelező elem (a hallgató nem kötelezhető órák tartására, az intézetek, tanszékek pedig arra, hogy óratartási lehetőséget biztosítsanak a doktoranduszok számára). A hallgató az abszolutóriumhoz szükséges 68 kreditet (a megszerzendő összes kredit 38%-át) a tudományos kutatómunka körébe tartozó tevékenységekkel és oktatással szerezheti meg, de az egyes tevékenységfajtákkal megszerezhető kreditek száma maximált (azaz például kizárólag fordítással nem szerezhető 12 kreditnél több).

A kutatási/oktatási tevékenységi körök (hozzávetőleges) meghatározása, kreditértékük és az értük adható kreditpontok maximuma

Publikáció/tanulmányírás

A doktoriskolában az oktatási/kutatási tevékenységi kör egyetlen kötelező eleme, hogy az abszolutóriumhoz minden hallgatónak három (tudományos) publikációval kell rendelkeznie. Publikációnak fogadható el az a hallgató disszertációs témájához kapcsolódó irodalomtudományi tanulmány vagy tudományos igényű recenzió, melynek terjedelme eléri a 18.000 karaktert, megjelentette vagy közlésre igazolhatóan elfogadta az alábbi publikációs fórumok valamelyike:

Irodalomtörténeti Közlemények (ItK);
Irodalomtörténet (It);
Literatura;
Helikon;
Irodalomismeret (Iris);
Filológiai Közlöny;
a fentiekhez hasonló nemzetközi tudományos fórum;
újonnan alakuló szakfolyóirat;
valamely egyetem (tanszék), akadémiai intézet olyan állandó aktája, periodikuma, amelynél biztosítva van a megjelenés előzetes szakmai véleményezése;
a doktoriskola saját, alakuló internetes tudományos folyóirata vagy/addig is: a doktoriskola honlapja (két lektor javaslatára, nevük feltüntetése mellett, egy évig hozzáférhetően).

Ha egy tanulmányt nem az itt felsorolt fórumok valamelyike közölt, de szerzője úgy érzi, szakmai-tudományos szempontból megfelel a doktoranduszoktól elvárható színvonalnak, kérvényezheti a doktoriskola tanácsánál az utólagos lektorálást. A testület ekkor kijelöl két szakembert, akik utólagosan lektorálják a már megjelent közleményt, mely támogató javaslatuk nyomán elfogadható publikációnak.
A doktori képzése megkezdése előtt publikált tanulmányokról a kari kreditszabályzat nem rendelkezik; a doktoriskola álláspontja szerint a képzés megkezdése előtti két-három évben keletkezett, a hallgató témájához kapcsolódó és a feltételeknek egyebekben is megfelelő tanulmányok beszámíthatók volnának, de az egységes kari állásfoglalás kialakításáig ez nem alkalmazható szabályként. A kari döntés megszületéséig a konkrét esetekkel a doktoriskolai tanácshoz lehet fordulni.

Kreditérték
A kritériumok teljesülése esetén minden publikációért 8 kredit jár. A kredittel honorálható tanulmányok száma nem maximált, tehát nyolc-kilenc, a feltételeknek megfelelő tanulmány publikálásával akár a teljes kutatási/oktatási kötelezettség teljesíthető. Figyelem: ismeretes, hogy a doktori eljárás megindításához négy publikáció szükséges; ezek közé az abszolutóriumig megjelentek közül azok számítanak be, amelyek megfelelnek a doktori eljárás külön előírásainak is (lásd a doktoriskola működési szabályzatában [„18. § …a hallgatónak a doktori értekezés benyújtásának időpontjában legalább négy, nem társszerzővel készült publikációval kell rendelkeznie, illetőleg igazolni kell tudnia a publikáció elfogadását, biztos megjelenését. A publikáció lehet önálló tudományos értekezés, tanulmány, cikk rangos, a szakma által elismert hazai vagy külföldi folyóiratban, vagy több szerző munkáját tartalmazó tanulmánykötetben, konferenciakötetben, vagy önállóan írt könyvfejezet, de a négy közül legalább kettőnek mindenképpen lektorált folyóiratban, például ITK, Literatura stb. kell megjelennie”]).

Oktatás

Az egyetemi alapképzés kurzuskínálatában meghirdetett kétórás kurzus oktatása az ELTE-n. A más egyetemeken oktató doktoranduszok oktatási tevékenysége elfogadásának feltételeiről lásd a kari kreditszabályzat 3. § (2) c) pontját. [„A felsőoktatásban oktatóként dolgozó vagy óraadó doktoranduszok esetében az óratartás igazolása és annak kreditként való elismerése az illetékes doktori iskola tanácsának joga és feladata. A teljesítés feltétele, hogy a hallgató írásban benyújtsa órai tematikáját, valamint a doktori iskola vezetője vagy egy általa felkért kolléga részt vegyen a doktorandusz legalább egy óráján. A teljesítést a doktori iskola vezetője igazolja.”] Főiskolákon (beleértve az ELTE főiskolai képzését) végzett oktatómunkáért nem adható kredit. A kétszintű képzés bevezetését (2006. szeptember) követően az MA és a BA szint kurzuskínálatában meghirdetett órák egyaránt elfogadhatók (de továbbra is érvényben marad a más felsőoktatási intézményekben oktató hallgatókra vonatkozó, fent idézett külön eljárás).

Kreditérték
Minden ilyen megtartott teljes kurzusért 8 kredit jár. Oktatásért összesen max. 32 kredit adható az abszolutórium megszerzéséig, azaz összesen 4 oktatott kurzus számítható be. (Ez lehet két tanéven át egy-egy kurzus félévente, vagy két félévben két-két kurzus, de akár egyetlen félévben négy óra is; továbbá nem feltétel, hogy más-más című és tematikájú kurzusok legyenek.)

Előadás

Tudományos rendezvényen, konferencián, tanácskozáson, egyéb szakmai közönség előtt megtartott, dokumentálható tudományos előadás magyar vagy idegen nyelven. Az előadás (szerkesztett) szövegének utólagos megjelentetése nem tekintendő az előadás megtartása részének, hanem elfogadható további kreditpontokkal honorálható önálló publikációként. Ismeretterjesztő és/vagy nem dokumentálható rendezvényeken tartott előadásokért nem adható kredit.

Kreditérték
A rendezvény rangjától és a hallgató részvételének témavezetői értékelésétől függően 2–6 kredit adható érte. Előadások tartásáért összesen max. 12 kredit szerezhető.

Szerkesztés

Tágan értelmezhető tevékenységi kör, mely magában foglalja a tényleges szerkesztési, szerkesztői munkát (tanulmánykötet, folyóirat stb.), a sajtó alá rendezést, a (szakmai és idegen nyelvi) lektorálást, recenziók, komolyabb könyvajánlók publikálását, tudományos szövegek fordítását, szakbibliográfia készítését stb. E munka értékelésekor fokozottan figyelembe kell venni, hogy a kreditnek munkaóra „kiterjedése” is van: 1 kredit 30 tanulmányi munkaórának felel meg, ugyanakkor a tevékenységi körön belül súlyozni kell az egyes tevékenységeket (egy könyvajánló elkészítése nem azonos értékű egy terjedelmes mű sajtó alá rendezésével vagy egy tudományos mű fordításával).

Kreditérték
Egy-egy ilyen munkáért 2–6 kredit adható. Az úgynevezett szerkesztési tevékenységgel max. 12 kredit szerezhető meg.

Tudományszervezés, oktatásszervezés

Tudományos-szakmai rendezvények, konferenciák, tanulmányutak megszervezése; pályázatírás (elsősorban a befogadó intézményben megvalósuló pályázat esetén, elkülöníthető, önálló részt vállalva a munkából, együtt dolgozva a témavezetővel, a program vagy a doktoriskola oktatóival, a tanszék vagy az intézet más munkatársaival); adminisztratív jellegű adat- és információszolgáltatásban, adatgyűjtésben, a doktori program munkájának szervezésében való hathatós közreműködés; a témavezető megítélése szerint egyéb értékes tudomány- és oktatásszervezési feladatok ellátása.

Kreditérték
2–6 kredittel honorálható, szintén figyelembe véve a feladat súlyát és az ellátására fordított munka mennyiségét (1 kredit = 30 tanulmányi munkaóra). Ilyen tevékenységgel max. 12 kreditet lehet szerezni.

Külföldi kutatómunka

Szervezett külföldi képzésben való részvétel során, ösztöndíjasként vagy akár „magánúton” végzett tényleges, dokumentálható kutatómunka.

Kreditérték
Eredményességétől, hatékonyságától függően 2–12 kredit adható érte. Külföldi kutatómunka címén max. 12 kreditet lehet érvényesíteni az abszolutóriumig.

A témavezető belátása szerint további, a tevékenységek fenti meghatározása során konkrétan nem nevesített, de a tudományos kutatómunka és az oktatás részét képező (kiegészítő) tevékenységekért is adható kreditpont, az értékeléskor a fentiek szellemében eljárva.

További támpontok az értékeléshez

Annak megítéléséhez, hogy egy konkrét tevékenység hány kreditet ér, segítséget nyújt egyrészt, hogy a kreditrendelet értelmében egy kredit 30 tanulmányi munkaórával egyenlő, másrészt viszonyítási alapként figyelembe veendő, hogy a képzés modulban egy kurzus teljesítése 7 kreditpontot ér, a kutatási/oktatási modulban pedig egy oktatott tanegység (féléves, kétórás szeminárium tartása) egységesen 8 kreditpont. Ha egy hallgató végzett ugyan konkrét, nevesíthető tevékenységet a félév során (például külföldi kutatóúton volt), de az abba fektetett munka, annak eredményessége, hozadéka nem éri el a minimum 2 kredit szintjét (azaz nem járt legalább negyedannyi munkával, mint egy kétórás egyetemi kurzus megtartása egy szemeszteren át), akkor nem értékelhető kreditponttal. Hogy ez a 2 kreditnél kevesebbet érő munka se vesszen el, a témavezető informálisan természetesen beszámíthatja ezt egy következő félévi hasonló tevékenység értékelésekor, tehát „nagyon sok kicsi munka” összességében érhet majd kreditpontot egy későbbi félévben.

A kreditpontok adminisztrálása

Kreditpont csak hivatalos indexbejegyzésként érvényes, tehát a kutatási/oktatási tevékenységeket a kurzusokhoz hasonlóan fel kell venni az indexbe. A tanulmányi félévek elején, a hagyományos tárgyfelvételi időszakban még nem feltétlenül lehet tudni, hogy miből lesz alkalma a hallgatónak kreditpontot szerezni, hiszen éppen a tudományos kutatómunka természetéből adódóan, a tudományos intézményrendszer működésének megfelelően „menet közben”, a félév során adódhatnak olyan lehetőségek, amelyek kreditre válthatók – a konferencia-meghívások, a külföldi kutatóutak, a fordításra, recenzióírásra, publikálásra való felkérések nem a szemeszterek rendjéhez igazodnak. Így tehát a képzésben meghirdetett kurzusoktól eltérően nem a félév elején kell felvenni az indexbe a tudományos/oktatási tevékenységet, hanem legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig, és a vizsgaidőszak végéig teljesíteni és igazoltatni is kell azt a téma-, illetve programvezetővel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a félév elején csak a képzés részeként teljesíteni kívánt kurzus(ok) adatait kell fölvenni az indexbe, ahogy eddig is, majd le kell adni a leckekönyvet a Doktori Irodában, ahonnan a vizsgaidőszak kezdetekor lehet újra fölvenni, és ekkor kell beírni a félév folyamán már teljesített vagy a vizsgaidőszak végéig teljesülő kutatási/oktatási tevékenysége(ke)t.
Indexbejegyzésként a tevékenység rövid megnevezését kell feltüntetni (publikáció, oktatás, szerkesztés stb.), ide kerüljön a vizsgaidőszak végéig az érte megítélt kreditek száma a témavezető aláírásával. A kredit odaítélésén kívül az értékelés háromfokozatú skálán történik: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. Azonban minden egyes bejegyzéshez hátul, az index hivatalos megjegyzések rovatában kell tartozzék annotáció a tevékenység releváns adataival: bármilyen publikáció esetén cím, bibliográfiai adatok; oktatott kurzusnál kódszám, hely, idő, a részt vevő hallgatók száma; konferencia-előadásnál a konferencia adatai és az előadás címe stb. (A hivatalos bejegyzések rovat pótlapokkal, melléklettel kiegészíthető.) Ezt a rovatot a téma- és a programvezetőnek is aláírással kell hitelesítenie! A Doktori Iroda e kiegészítés nélkül nem fogja érvényesíteni a krediteket.

A kutatási/oktatási teljesítmény dokumentálása

Az indexbejegyzés még a kiegészítéssel együtt sem sokat árul el tartalmilag a végzett tevékenységről, ezért a hallgatónak félévről félévre egyéb módon, dokumentáció/beszámoló benyújtásával is be kell mutatnia, hogy pontosan milyen munkáért kapott kreditpontokat. A beszámolót minden félév végén, a kreditpontok megszerzése után elektronikus formában kell elkészíteni és a programhoz eljuttatni, lemezen vagy e-mailhez csatolt fájlban. Az egyes tevékenységfajták esetén a beszámolónak az alábbi információkat kell tartalmaznia minimálisan:

Publikáció/tanulmányírás
A publikáció bibliográfiai adatai (részletesen), valamint a tanulmány rövid (1600–2400 karakter terjedelmű) kivonata, összefoglalója.
Oktatás
A kurzus kódszáma, címe, időpontja, helyszíne; tematikája és olvasmánylistája, valamint az oktatott hallgatók névsora.
Előadás
A konferencia vagy egyéb rendezvény részletes programja és az előadás rövid (1600–2400 karakter terjedelmű) kivonata.
Szerkesztés
A kiadvány (könyv, periodikum) bibliográfiai adatai, továbbá a végzett tevékenység ismertetése röviden (1600–2400 karakter terjedelemben), esetleg a munka végeredménye vagy részletei elektronikus formában.
Tudományszervezés, oktatásszervezés
Beszámoló az elvégzett munkáról, a tevékenység leírása, az eredmények ismertetése (1600–2400 karakter terjedelemben).
Külföldi kutatómunka
A kutatómunka részletes munkaterve és beszámoló az elvégzett munkáról, az elért eredményekről.

A minimálisan megadandó információkon kívül a végzett munkára vonatkozó bármely egyéb anyag, dokumentum mellékelhető a beszámolóhoz (elektronikus formában), de ez nem teszi mellőzhetővé a rövid összefoglalók, ismertetők, adatok közlését. A beszámolók készítését megkönnyíti majd az erre szolgáló, a doktoriskolai honlapról letölthető egységesített adatlap, tevékenységfajtánként feltüntetve a minimálisan megadandó információkat.
Az indexben érvényesített kreditérték elméletileg csak a beszámoló benyújtásával együtt érvényes. Ez a feltétel a gyakorlatban nem érvényesíthető félévről félévre, de az abszolutórium kiállításakor igen: csak az a hallgató kaphat abszolutóriumot, aki a képzés ideje alatt hiánytalanul beszámolt elvégzett tudományos/oktatási tevékenységéről.
Ezek a munkabeszámolók egyben a Magyar Akkreditációs Bizottságnak évente benyújtandó doktoriskolai jelentések alapjául is szolgálnak. Ehhez a programoknak elegendő az összegyűlt beszámolókat félévről félévre eljuttatni a doktoriskolai titkárságra. (Természetesen ha a hallgató nem adja le a programnak a beszámolóját, a féléves tevékenységéről szóló aktuális információkat akkor is bele kell foglalnia a programnak a féléves jelentésébe.)
A dokumentációk, beszámolók továbbá a képzés elvégzését tanúsító, nemzetközileg is elfogadott hivatalos okmány alapjául szolgálnak, hiszen abban szintén pontosan fel kell majd tüntetni az elvégzett tevékenységet, így számíthatók be más oktatási intézményekben, akár külföldön is a megszerzett kreditpontok.

Amire még érdemes figyelni

Egy félév alatt a hallgatónak minimum 14 kreditet kell teljesítenie, ezért megfontolandó az iskolarendszerű képzésben elvégzendő kurzusok teljesítésének ütemezése. A 14 kreditpont két kurzus elvégzésével már megvan, tehát érdemes azokban a félévekben a képzésre koncentrálni, amikor nincs kilátásban egyéb, a tudományos/oktatási tevékenység körébe tartozó feladat. Amennyiben viszont már előre számítani lehet publikációs lehetőségre, konferenciameghívásra, fordításra stb., akkor érdemes „tartogatni” a kötelezően elvégzendő kurzusokból az „ínségesebb” időkre. Kivétel ez alól a disszertációs témakonzultáció, amely nem halmozható: abból minden félévben felveendő egy-egy (annak teljesítése máris 7 kreditet ér).
Ugyanígy „tartalékolhatók” a tudományos/oktatási tevékenységgel szerzett érdemek és potenciális kreditek: ha valakinek egy félévben három publikációt is sikerült elhelyeznie, megteheti, hogy valamelyiket egy következő félévben váltja kreditre, amikor esetleg éppen nem lesz miből megszereznie a minimálisan szükséges kreditpontokat.

Minden egyéb kérdést a kari kreditszabályzat rendez. Vitás esetekben első körben a doktoriskola tanácsához lehet kérvénnyel/kérdéssel fordulni.

Függelék

A kutatási/oktatási tevékenységek kreditértéke kivonatosan

A tevékenységfajták meghatározásának figyelembevételével minden egyes
publikáció = 8 kredit
oktatás = 8 kredit
előadás = 2–6 kredit
szerkesztés = 2–6 kredit
tudományszervezés, oktatásszervezés = 2–6 kredit
külföldi kutatómunka = 2–12 kredit

A kutatási/oktatási tevékenységekért adható kreditek maximális száma kivonatosan
oktatás: összesen max. 32 kredit
előadás: összesen max. 12 kredit
szerkesztés: összesen max. 12 kredit
tudományszervezés, oktatásszervezés: összesen max. 12 kredit
külföldi kutatómunka: összesen max. 12 kredit

A kutatási/oktatási tevékenységek kreditértékének és az értük adható kreditek maximális számának összefoglaló kivonata

publikáció = 8 kredit, nincs maximálva
oktatás = 8 kredit, max. 32 kredit
előadás = 2–6 kredit, max. 12 kredit
idegen nyelvű előadás = 2–6 kredit, max. 12 kredit
szerkesztés = 2–6 kredit, max. 12 kredit
tudományszervezés, oktatásszervezés = 2–6 kredit, max. 12 kredit
külföldi kutatómunka = 2–12 kredit, max. 12 kredit