Az ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola
hallgatóinak publikációs fóruma

 

 

Főoldal 

Raitsits Tivadar:*
Tainaron, az eltérő hely. Gondolatok Leena Krohn Tainaron című regényének topográfiájáról

A finnség kanonizált helye. A vidék toposza és a hozzá kötődő identitásfogalom a finn irodalomban

Raitsits Tivadar

Tainaron, az eltérő hely. Gondolatok Leena Krohn Tainaron című regényének topográfiájáról

Letölthető változat (pdf)

 

Raitsits Tivadar

 

Tainaron, az eltérő hely.

Gondolatok Leena Krohn Tainaron című regényének topográfiájáról

 

 

 

Az irodalmi szövegeket meghatározó irodalmi és kulturális szerepeknek a felvázolására különféle szempontok alapján vállalkozhatunk. Bár az olvasó az egyes írásművek értelmezésével kizárólag szubjektív olvasatra és értékítéletre tehet szert, az irodalmi alkotások „helyének” a kijelölése talán mégsem tűnhet teljesen megalapozatlan vállalkozásnak: bizonyos objektív tényezők figyelembevételével az egyes olvasót megszólító szövegeket meglehetős biztonsággal helyezhetjük el az idő és a művészet viszonyrendszerében. Az írásművek pozícionálásához a legmegbízhatóbb kiindulópontot számos esetben az adott mű megjelenésétől eltelt idő biztosítja, a rálátásnak és a visszatekintésnek az a lehetősége, amely az eltérő értelmezések számbavételével képes összegezni és felfedni az irodalmi alkotás különféle tartalmait. Az irodalmi „helymeghatározás” kiindulópontjául választott időtávlat kiváló lehetőséget nyújt többek között arra is, hogy megindokoljuk az egyes műveknek tulajdonítható tartós sikert, azaz rávilágítsunk az adott irodalmi alkotások azon tulajdonságaira, amelyeknek köszönhetően az írásmű aktuális módon és tartalommal képes megszólítani a mindenkori olvasót.

Az imént felvázolt – a recepcióesztétika alapelvei nyomán megfogalmazott – elméleti kiindulópont remekül alkalmazható Leena Krohn Tainaron című regényének értelmezése, irodalmi és kulturális szerepének bemutatása során. Két és fél évtized nem számít nagy időnek az irodalom kronológiájában, mégis kellő rálátást szolgáltat ahhoz, hogy rávilágítsunk a finn írónő művét övező érdeklődés okaira. Leena Krohn regénye ugyanis első, 1985-ös megjelenése után nem merült feledésbe, sőt, egyre nagyobb népszerűségre tett szert az olvasók körében. A Tainaron számos nyelven megjelent, Varga Csilla 1992-es fordításának köszönhetően a regény a magyar olvasókhoz is eljutott. A Tainaront az eltelt huszonöt évben több irodalmi díjra is jelölték, Leena Krohnt pedig – részben a szóban forgó regénynek köszönhetően – a legjelentősebb kortárs finn írók között tartják számon.

Meglehet, egy regény aktualitást hangsúlyozó, olvasásra buzdító bemutatása negyed század elteltével furcsának és indokolatlannak tűnhet, Leena Krohn művére mégis érdemes újból felhívni a misztikus, ugyanakkor filozofikus hangvételű szépirodalmat kedvelő olvasók figyelmét. A Tainaron ugyanis izgalmas, már-már nyugtalanító módon különös és különleges olvasmány. A regényben ábrázolt világ sajátosságát az adja, hogy idegensége ellenére is nagyon ismerős számunkra: a Tainaronban megjelenített rovartársadalom és a város, ahol az eltérő személyiségekkel rendelkező rovarok élnek fiktív, mégis reális helyként körvonalazódnak az olvasó képzeletében.

Rövid elemzésemben Tainaron részben valós, részben képzeletbeli helymeghatározásával, azaz filozófiai, kultúrtörténeti összefüggéseinek az ismertetésével szeretném alátámasztani Leena Krohn regényének irodalmi jelentőségét. Kísérletet kell tenni Tainaron topográfiájának a felvázolására, hiszen Leena Krohn regényének szellemisége hely jellegében ragadható meg igazán: a Tainaron egy elképzelt szellemi-földrajzi tér, a valóság többsíkú értelmezhetőségére alapozott irodalmi fikció.

Elemzésemet a címben szándékosan pontosabb meghatározás nélkül szereplő Tainaron tulajdonnév tisztázásával kell kezdenem. Mit jelenthet, vagy mire utalhat a Tainaron elnevezés? A szó hallatán nem csak Leena Krohn regényére gondolhatunk. Tainaron egy kis félsziget neve Dél-Görögországban, ugyanakkor a görög mitológia szerint az a hely, ahonnan az út az alvilágba indul. Tainaron tehát egyrészt egy konkrét, földrajzi helyhez kötődő név, másrészt viszont olyan asszociációkat kelthet, melyek a görög mitológiát, az alvilágot, vagy akár a Leena Krohn regényében szereplő rovartársadalmat juttathatják eszünkbe. Ebből következik, hogy Tainaron ugyanannyira reális, mint amennyire irreális hely, a valós és a valótlan elemek szétválasztása már magának a tulajdonnévnek a meghatározásában problematikussá válik.

Elemzésem címével kapcsolatban tisztáznom kell az eltérő hely megfogalmazást is. Michel Foucault francia filozófus értelmezése alapján eltérő tereken, azaz heterotópiákon olyan valóságosan létező helyeket és ezekből származó helyzeteket vagy jelenségeket érthetünk, melyek realitásuk ellenére a megnyilvánulásaikhoz kötődő interpretációik alapján mégis az irrealitás érzetét keltik bennünk. Foucault megállapításából arra következtethetünk, hogy a heterotópia más és talán több is, mint az utópia. Míg a heterotópiát mindig a realitásokhoz kötődő kiindulópont jellemzi (egy konkrét hely vagy az abból adódó helyzet), addig az utópia alapvetően és lényegét tekintve irreális, olyan analógia, mely nem követel meg valóságos helymegjelölést. (Foucault : 2000, 149-150) Foucault meghatározása alapján Tainaront tehát tökéletes heterotópiának tekinthetjük. Eltérő hellyé válik azáltal, hogy bár egy bizonyos földrajzi ponthoz kötődik, létezése, az alvilágba vezető út feltételezése mégis irreálisnak nevezhető. Az alvilág szimbólumaként értelmezett Tainaron ráadásul önmagában is heterotóp jelleggel bír: a hit alapján – az élet, az evilág analógiájaként – valósnak felfogott alvilág tulajdonképpen az irrealitás tartományába sorolható.

A földrajzi és mitológiai helyet egyaránt jelölő Tainaron heterotópiájával összefüggésben a Leena Krohn Tainaronjában ábrázolt világ ugyancsak teljes egészében eltérő hely. A heterotóp interpretáció lehetőségét sugallja már maga a cím által rögzített kiindulópont is: Tainaron a konkrét földrajzi megjelölés lehetőségén túl annak a másik világnak az analógiája, amely egyértelműen összefüggésbe hozható a létezés konkrétumát a túlvilág irrealitásában megfogalmazó bonyolult, mitológiai heterotópiával. A címválasztás alapján tehát az író olyan atmoszférát jelöl ki regénye számára, mely az esetleges valós elemek hatásán túl inkább a regényben ábrázolt világ irrealitásának értelmezési lehetőségét támasztja alá.

Leena Krohn Tainaron című regénye tulajdonképpen a főszereplő-elbeszélő leveleinek és leírásainak laza füzére, olyan benyomások és szubjektív értékelések sorozata, melyek egy elképzelt rovartársadalom fiktív világában születnek. A főszereplő, a történetek névtelen és bizonyos mértékben személytelen elbeszélője az emberek társadalmából kerül át a rovarok világába, így Tainaron városának rovarlakóit, azok szokásait az emberek körében elfogadott normák alapján igyekszik megérteni vagy éppenséggel megítélni. Az elbeszélőnek és a rovartársadalomnak tulajdonított civilizációs háttérből kifolyólag a már eleve heterotópiaként értelmezett, bonyolult konnotációs jelentéstartalommal bíró Tainaron a regényben az emberi társadalom heterotópiájává is válik. Az emberi civilizáció szokásainak és erkölcsi normáinak szellemiségét képviselő főszereplő-elbeszélő hívja fel a figyelmet arra, hogy Tainaron rovartársadalma – a rovarok és az emberek közötti, a főszereplő által felerősített oppozíciónak köszönhetően – egy eltérő hely, azaz heterotópia. Az elbeszélő reális világfelfogáson alapuló elvárásai és a rovarszereplők irrealitása között fennálló feszültségből születik meg tehát a Tainaron heterotóp másságát megteremtő idegenség érzete.

A rovartársadalom tagjai és az élőhelyükként megalkotott urbánus környezet tovább fokozhatják a bizonytalanság és a zavar érzését a regény befogadása során. Tainaron utcái, terei és díszes palotái közvetlenül az emberi civilizáció nagyvárosaira utalnak, annak ellenére, hogy Tainaront különféle rovarlények népesítik be. A fiktivitás látszatát keltik és Tainaron, valamint a civilizált, emberi társadalom közötti kontrasztot fokozzák a regény folyamán megjelenő toposzok is. Leena Krohn a klasszikus kultúra hagyományainak fogalmaival, a toposzok szellemiségével olyan gondolati-filozófiai kontextust ad regényének, mely tovább gazdagítja Tainaron heterotópiájának értelmezési lehetőségeit. A rovartársadalom tagjainak emberi tulajdonságai (azaz az emberek és az állatok egybevetése), a rovarok metamorfózisként értelmezett bebábozódása, a Tainaronnal párhuzamba állított alvilág megismerésének a vágya továbbá a főszereplő és az őt kalauzoló (rovar)vezetője közötti mély baráti, bizalmi viszony mind azoknak az ismert toposzoknak a sorába tartoznak, amelyek az európai civilizáció fejlődése folyamán kodifikált formában, kulturális előzményekre és klasszikus szövegekre támaszkodva határozták meg a műveltség szellemiségét. A toposzok által felidéződő kulturális tradíciónak köszönhetően Leena Krohn Tainaronjának rovartársadalma is a civilizáció folyamatának a részévé válik, az emberi természet és gondolkodás meglepően ismert és biztonságot adó, ugyanakkor bizarr és frusztráló helyévé. Éppen a toposzok értelmezése világít rá Tainaron ellentmondásosságára, eltérő jellegzetességeire. A görög toposz (hely) jelentése alapján az irodalmi alkotásokban megfogalmazott toposzokat ugyanis olyan, mindenki által ismert és elfogadott kulturális terekként értelmezhetjük, amelyekben az emberek otthonosan és biztonságosan mozognak. Tainaron furcsa világában azonban a toposzok, a jól ismert helyek ismeretlen kontextusba kerülnek. Ez az ellentmondás teszi Tainaront tágabb értelmezésben az emberi civilizáció heterotópiájává: a kulturális tradíció örökösévé, ugyanakkor annak ellenpontjává, eltérő helyévé. 

Leena Krohn Tainaronjának egyik legfurcsább és legellentmondásosabb helye a város halottaskamrája. A főszereplő-elbeszélő egy alkalommal eljut Tainaron alvilágába, azaz látogatást tesz a város temetkezési vállalatánál, ahol a holttesteket temetőbogarak emésztik el. Az elbeszélő ráeszmél arra, hogy ezek a rovarok munkájukon és funkciójukon túl elsősorban anyák, akik az elhullott tetemeket életet adó táplálékká alakítják át kicsinyeik számára. Meglepő felfedezését a következő módon foglalja össze a regény főszereplője:

 

„Tuoneláról, a holtak birodalmáról és sírboltról szóltam, valójában azonban az a hely, ahová jutottam, épp ellenkező célt szolgált: étkezőhelyiség és gyermekszoba volt. Az itt serénykedők nem csupán dolgozók, hanem és elsősorban anyák voltak.” (Krohn : 1992, 141)

 

A főszereplő-elbeszélő számára Tainaron alvilágában – a hely szimbolizmusának kiteljesedésével összefüggésben – a rovartársadalom heterotópiájának lényege és összetettsége világosodik meg. Tainaron halottaskamrája ugyanis az a hely, ahol a rovarok ösztönökön alapuló, biológiai törvényszerűségek alapján működő világához hasonlítva az emberi léthez kapcsolódó fogalmak bizarr tükörképként jelennek meg. Leena Krohn rovartársadalmában az emberi civilizáció tabunak számító jelenségei, jelen esetben a halál és a születés, valamint ezek paradoxnak tűnő összefüggése a természet törvényeit követő élet velejárói. A halál, a születés és az anyaság misztériumainak eltérő kontextusban történő újraértelmezése rávilágít Tainaron és az emberi lét gondolkodásmódjának legnagyobb kontrasztjára. Érdemes talán közelebbről is megvizsgálni Tainaron rovartársadalmának furcsa halálfelfogását és temetkezési szokásait. Michel Foucault megemlíti, hogy a halállal összefüggésben levő temető – funkciójából és koronként változó megítéléséből kifolyólag – az emberi civilizáció egyik legkülönösebb heterotópiája. A temető mindig is a települések központjában helyezkedett el, csak a XIX. századtól kezdődően szorult a városok szélére. (Foucault : 2000, 151-152) Az emberi gondolkodás tehát egyre inkább idegen, elkülönített helyként, azaz heterotópiaként tekintett a tabuként kezelt halálra és a vele azonosított temető intézményére. A Tainaron főszereplő-elbeszélője is ezzel a látásmóddal, az emberi civilizációra jellemző idegenkedéssel szemléli a rovarok halottaskamráját, Tainaron alvilágát. A tainaronbeliek számára a halál azonban tabuk nélküli természetes jelenség, mely egyet jelent az élet forrásával. A rovarok értelmezésében a halál és a születés, valamint ezek összefüggése nem párosul a tabukra jellemző misztikus idegenséggel, így kizárólag a főszereplőt befolyásoló társadalmi és kulturális tradíció határozza meg Tainaron halálfelfogásának és temetkezési szokásainak heterotóp jellegét.

Tainaron halottaskamrája esetében Leena Krohnnak remek lehetősége nyílik arra, hogy a halálnak és a temető intézményének az értelmezését összefüggésbe hozza egy másik, látszólag ellentmondásos heterotópia formával, melyet Foucault válság heterotópiának nevez. Az eltérő tereknek ez a típusa általában privilegizált, szent vagy tiltott helyet jelöl a társadalmon belül „válsághelyzetbe” került személyek számára. (Foucault : 2000, 150) A válság heterotópiának egyik legtipikusabb példája a szüléssel kapcsolatos hely vagy intézmény. Ahogyan a halállal összefüggő temető, úgy a születéshez köthető szülőszoba is eltérő hely, azaz heterotópia az emberek társadalmában. Tainaron halottaskamrája egyúttal szülőszoba is, azaz a foucaulti értelmezés szerint válság heterotópia. A temetőbogarak tevékenységének szemlélése során erre döbben rá a regény főszereplő-elbeszélője:

 

„S miközben tették, amit tenniük kellett, hogy a város élete zavartalanul folyjék, ezek a dolgozók egyúttal utódaikat is táplálták, s ha ennek mikéntje visszatetsző volt is, mi szolgálhatna meggyőzőbb bizonyságul a megsemmisülés és a termékeny kiteljesedés, a születés és a halál soha meg nem szűnő, bonthatatlan egysége mellett?” (Krohn : 1992, 141-142)

 

A regény főszereplője a rovarok munkájában a pusztulás és a virágzás, az élet és a halál megbonthatatlan egységét fedezi fel, azaz ráérez arra a paradox összefüggésre, amely az értelmezés idegenségét eredményezi számára. Így válik az elbeszélő és az olvasó szemében Tainaron halottaskamráján keresztül magából Tainaron városából is szörnyűségében magasztos hely: temető és szülőszoba, mindkét minőségében elkülönített és különböző hely. Civilizált, urbánus tér, az alvilág kapuját jelölő földrajzi hely, ugyanakkor az alvilág maga. Többszörös és látszólag egymásnak ellentmondó heterotópia, azaz olyan tér, mely egyszerre valóságos és fiktív, megnyugtató módon ismerős és otthonos, ugyanakkor felkavaróan különböző. 

Foucault olyan nyitásokból és zárásokból álló rendszert tulajdonított a heterotópiáknak, mely elszigeteli, ugyanakkor átjárhatóvá is teszi azokat. (Foucault : 2000, 153) A regény főszereplője és olvasója Tainaron halottaskamrája és egész rovartársadalma esetében egy zárt és idegen, de mégis nyitott és ismerős világgal találkozik. Ebbe a furcsa világba emberként csak úgy léphet be, ha képes átlátni heterotópiáinak a működését, és fel tudja fedezni az eltérések hátterében meghúzódó egyező vonásokat. 

 

 

 

Felhasznált irodalom:

FOUCAULT, Michel 2000 Eltérő terek. – Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk. Sutyák Tibor. Latin Betűk, Debrecen, 149-153.

 

KROHN, Leena 1992 Tainaron. Ford. Varga Csilla – Káin leánya. Mai finn kisregények. Európa Könyvkiadó, Budapest, 141-142.

(A mű eredeti címe: KROHN, Leena 1985 Tainaron. Postia toisesta kaupungista. WSOY, Helsinki)

 

 

Raitsits Tivadar

A finnség kanonizált helye. A vidék toposza és a hozzá kötődő identitásfogalom a finn irodalomban

Letölthető változat (pdf)

1. Bevezetés

 

A finn nép önértelmezésében, identitásának és mentalitásának a meghatározásában mindig is jelentős szerepet játszott az a hagyományosnak nevezhető meggyőződés, amely a finn szellemiséget a vidéki életmóddal és értékrenddel azonosította. Ez a generációkon átívelő sztereotip vélekedés különféle történeti fordulópontok következtében nyerte el éppen aktuális formáját, kiindulópontja – a finn identitás vidékközpontú meghatározása – azonban napjainkig változatlan maradt. Dolgozatomban a vidék toposzának és a hozzá kötődő identitásfogalomnak az ismertetésével a teljesség igénye nélkül törekszem rámutatni a szóban forgó önértelmezés változó olvasataira a finn irodalom különféle áramlataiban.

 

 

2. A finn nemzeti identitás kánonjának kialakulása és továbbélése a 20. század irodalmában

 

A finnség identitásának lokalizálásban a 19. századi hegeli-snellmani esztétika játszotta az első jelentős szerepet. A részben J.V. Snellman irányelveit követő irodalom megalapozta az önértelmezésnek azt a fajtáját, amely az identitást egyfelől a népi kultúrához és értékrendhez, másfelől pedig a helyhez (a természethez, a vidékhez) kötötte. Snellman elméleti munkáiban a finn nép gyökereinek, történelmének legitimációjával igyekezett alapot teremteni a nemzeti identitás számára, és ennek – a filozófiai kiindulópontokra támaszkodó – tudatos szellemiségnek a felvállalását várta el többek között a korszak íróitól és költőitől is. [1] A finn identitás megalkotásában és megerősödésében jelentős szerepet játszó alkotások a finnség eredetét kivétel nélkül az erkölcsiségében idealizált agrár szellemiséghez, a vidék miliőjéhez rendelték hozzá: a korszak emblematikus műve, a Kalevala amellett, hogy bizonyítékul szolgálhatott a nép ősi múltját illetően, a finnek önértelmezését végleg a vidéki életmóddal szorosan összefüggő népi kultúrához kötötte. [2] Hasonló, identitásteremtő és -erősítő funkciót tulajdoníthatunk J.L. Runeberg és Z. Topelius mára már klasszikussá vált műveinek is.

A 19. század során a nemzeti irodalom főárama által kanonizált önmeghatározás a századelő „nagy generációjának” [3] markáns vidékábrázoló irányzatában élt tovább. A vidék kulturális és szociális önazonossága a finn polgárháborút követő évtizedekben tovább erősödött: az 1920-as évektől általánossá vált az a vélekedés, hogy Finnország nyugati típusú társadalmi berendezkedése a vidék identitásának – és nagyrészt a vörösökkel szemben a fehéreket támogató polgárháborús szerepvállalásának – köszönhetően maradhatott fenn, ennek következtében a polgárháborúból kikerülő független Finnország identitásának újradefiniálásában további jelentős, normatív szerephez jutott a vidéki életmód és kultúra eszmeisége. Az irodalom terén a vidék- és népábrázolás megerősödő korabeli tendenciáját részben az említett aktuális társadalmi és politikai gondolkodásmód vidék-központúsága támogatta.

A 20. század első felének történelmi eseményei egyértelmű magyarázatot szolgáltatnak a finnek vidékhez kötődő önértelmezésének viszonylag statikus természetére. A különféle körülmények módosították ugyan, de alapjaiban nem tudták megváltoztatni, sőt inkább tovább erősítették a 19. századból örökölt, a vidék toposzának szellemiségéből inspirálódó identitást. A folyamat végpontjának talán a hetvenes évtized elején megerősödő agrárepika irányzatát tekinthetjük. A második világháború végétől a finn társadalmat alapjaiban átformáló modernizációs folyamat a vidéki életmódhoz fűződő értékrend megítélését is megváltoztatta. Az 1960-as és a 70-es években a vidék korábbi, normatív pozíciója megrendült, mivel a tömeges elvándorlások és a hagyományos megélhetési formák felszámolása következtében a vidéki életforma elértéktelenedni látszott. A finn történelem „nagy (társadalmi) átalakulásként” (suuri muutto) elnevezett időszaka tehát olyan identitásválságot eredményezett, mely elsősorban a vidéken élők személyiségére gyakorolt negatív hatást, ugyanakkor közvetett módon problematikussá tette a finnek önértelmezését is. Az agrárepika regényei a társadalmi átalakulás folyamatának káros jelenségei ellen a hagyományos, snellmani alapokra épülő nemzeti identitás újraértelmezésével és továbbörökítésével igyekeztek fellépni. [4] Az irányzat írásműveiben – így az agrárepika jellegzetességeit talán legszemléletesebben képviselő Heikki Turunen A kőgörgető faluja (Kivenpyörittäjän kylä, 1976) című regényében – a vidéki miliő idealizálásával összefüggő agrárkonzervatív szellemiség felértékelését a finn identitás és a vidéki attitűd közötti megfelelés aktualizálására tett kísérletként értelmezhetjük. Az agrárepika irányzatának snellmani ízlésű, nemzedékek során át öröklődő finnség-meghatározása azonban nem talált követőkre, így a hetvenes évtized közepe táján az irányzat regényeivel zárult a vidék toposzában lokalizált identitás kifejeződése. Az agrárepika identitásmegőrző és -aktualizáló törekvésének viszonylagos kudarca minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy az irányzat nem vett tudomást a fennálló viszonyok értelmezésalakító – az olvasók elvárási horizontját is módosító – hatásairól: míg a vidéki életmód és a vele összefüggő szellemiség a 19. századi alkotók és befogadók számára valóságnak számított, addig az agrárepika regényeiben az irodalmi hagyomány elemeiből építkező vidékkép és a hozzá kapcsolódó identitás nosztalgikus és anakronisztikus értelmezést kapott.  

Az agrárepika sajátos témaválasztása és a regényekben alkalmazott nézőpontja főleg mai szemmel tűnhet ellentmondásosnak, saját korában azonban – a befogadók személyes tapasztalatainak köszönhetően – bizonyos szempontból képes volt megfelelni az olvasói elvárásoknak. Az agrárepika által közvetített identitásfogalom korabeli értelmezhetőségére a finn nemzedékek tulajdonságait meghatározó körülmények felvázolásával kaphatunk magyarázatot. Kutatási eredményei alapján a neves szociológus, J. P. Roos négy együtt élő generációt különített el a hetvenes és a nyolcvanas évek finn társadalmában. [5] A harmadik nemzedék – a városokba és az ipari központokba települők generációja – fiatalságát még a hagyományos értékrendet képviselő vidéken töltötte, így potenciális olvasókként „adekvát módon” tudták értelmezni az agrárepika által közvetített világképet. Ennek a generációnak a tagjai lehettek az utolsó olyan befogadók, akik a regények alapvetően anakronisztikus megközelítési módja ellenére azonosulni tudtak a vidék toposzában megfogalmazott eszmeiséggel, és elvileg fenntartások nélkül voltak képesek elfogadni az agrárepika kanonizált hagyományokra épülő identitásfogalmát.

A Roos által meghatározott negyedik (és az ötödik) nemzedéknek, a „külvárosok generációjának” [6] azonban már semmi személyes kötődése nem volt a vidéki életmódhoz és értékrendhez, így megszűnt az a szellemi kapocs, amely a hely és az identitás egységének személyes átélését garantálhatta volna az újabb finn generációk esetében. Következésképpen a 20. század második felének regényirodalmában érvényét vesztette az a finn irodalom főáramán végigvonuló, a hegeli-snellmani esztétika által életre hívott nemzeti identitásfogalom, mely a finnséget a vidékhez kötődő szellemiség idealizálásában kanonizálta. Az agrárepika irányzatával tehát szükségszerűen zárult le a finnség önértelmezésének snellmani alapokon nyugvó tradicionális megközelítése.

 

 

2. A kortárs finn regényirodalom újraértelmezett identitásfogalma

 

A finnek identitásának és mentalitásának meghatározására utaló igény legutóbb napjaink finn regényirodalmában bukkant fel markáns módon. Bár egységes és jól körülírható tendenciáról természetesen (még) nem beszélhetünk, a kortárs irodalom több regényében is találkozhatunk az említett törekvéssel. Dolgozatom második részében elsősorban két regény – Kari Hotakainen Futóárok utca (Juoksuhaudantie, 2002) és Hannu Raittila Atlantisz (Atlantis, 2003) című művei – alapján igyekszem néhány következtetést levonni a kortárs finn irodalom identitásfogalmának jellegzetességeiről.

Az önértelmezés újabb olvasatai – a 19. század kanonizált identitásfogalmához hasonlóan – szintén helyhez kötötten jelennek meg a kortárs regényekben. Bár a finnség aktuális értelmezése is helyileg a vidéket választja kiindulópontjának, szemléletmódját alapjaiban mégsem a személyiség korábbi, a vidék toposzával szorosan összefüggő definiálása határozza meg. A 21. század elejének finn irodalmában jelentkező nemzeti önértelmezés elsősorban a „kollektív emlékezetnek” és a „történelem szociális reprezentációjának” „narratív alakjaiból”, a „naiv történelem-történetekből”, az ún. „néphistóriákból” táplálkozik. [7] A regények tehát történeti alapra helyezik a finnség önértelmezését: a személyiség újfajta definiálása erőteljes hagyományra – a 20. század második felének modern Finnországához kötődő attitűdre – épít, olyan szellemiségre, mely egy alapvetően pozitív konnotációkkal rendelkező történelmi korszakot foglal magában. Következésképpen napjaink finn irodalmának újrakanonizált identitásfogalma időben a finn nemzet azonosságtudatának utolsó egységes megfogalmazódásához, a második világháború hatására kialakult önértelmezés néphistóriák formájában történő továbbéléséhez igazodik. A kortárs finn irodalom új eljárásának, „a tér és az idő nemzetiesítésének” [8] a tekintetében közös alapra helyezhető ugyan a 19. század identitás kánonjával, legalább egy ponton azonban jelentős eltérést mutat a hagyományos meghatározáshoz képest: míg a hegeli-snellmani esztétika az identitást egy kortalan – inkább a helyhez, mint az időhöz kötött – vidéki szellemiséghez rendelte hozzá, addig a kortárs értelmezés napjaink finn identitásának újabb forrásaként a második világháborúnak és az azt követő újjáépítésnek az eszmeiségét jelölte ki. A finnség újrakanonizált önértelmezésének viszonylag jól körvonalazható történeti dimenziója az említett regényeket ráadásul a finn irodalom tradíciójához is hozzákapcsolja: a szóban forgó jelenséget bizonyos értelemben akár a finnek háborús szerepvállalását morális-egzisztenciális nézőpontból megközelítő irodalom – elsősorban Väinö Linna nevével fémjelzett – hagyományához is sorolhatnánk. Fontos azonban rámutatni arra, hogy napjaink finn regényirodalma produktív módon viszonyul a kollektív történeti hagyományokhoz, ezért az inspiráció viszonylag pontosan behatárolható jellegéből következtetve hiba lenne a kortárs identitásfogalmat esetleg a történeti kiindulópontok puszta reprodukciójaként értelmezni. A regények a személyiségkép újraírása során részben felhasználják, részben pedig továbbgondolják a történeti tényekből táplálkozó néphistóriákat, azaz aktív szerepet vállalnak a nemzeti tér és idő újradefiniálásában (az ún. „epoch-making” [9] folyamatában).

K. Hotakainen és H. Raittila említett regényeiben a személyiség történeti dimenziója részben egy mitizált fogalomként megjelenített tárgyhoz és a hozzá kapcsolódó helyhez, a frontról hazatérő katonák számára vidéken épített háztípushoz kötődik. A „frontkatona-ház” (rintamamiestalo) szimbóluma azáltal, hogy egyértelmű módon utal a világháborút követő újjáépítés és szellemi megújulás folyamatára, képes történeti-ontológiai perspektívát biztosítani a finnség újfajta megközelítéséhez. A háborús helytállásban mitizált szilárd történeti kiindulópontot megtestesítő „frontkatona-ház” szimbóluma ráadásul térben a vidékhez kötődik, így a vidéki szellemiség korábbi kanonizált szerepe aktualizált olvasatra tesz szert az említett regényekben. K. Hotakainen és H. Raittila szóban forgó művei tehát a finnek önértelmezésének tradicionális megfogalmazásához részben az újraértelmezés, részben a megőrzés szándékával közelítenek: a kanonizált identitásfogalmat egy időben közeli, a narratív hagyomány néphistóriáinak jórészt pozitív megítélésű „nemzetiesített” történeti kontextusába helyezik, miközben megőrzik annak lokalizált, toposz jellegét.

A kortárs regényirodalom rekanonizációs törekvésének tárgyalása során nem kerülhetjük meg az értelmező közösség beavatottságára vonatkozó probléma megemlítését sem. [10] Mivel a kánon – Szegedy-Maszák Mihály megfogalmazása alapján – „kulturális nyelvtan”, „a hitelesnek számító értelmezések öröksége” [11] , ezért értelmezhetősége nagyrészt a befogadók előzetes ismeretein múlik. A kortárs finn regényirodalom új kánonképzése szintén elsősorban az olvasók kompetenciájára épít, ezért a finnség identitásának újraírása során számot kell vetnie az értelmezést esetleg megnehezítő szellemi háttér módosulásával is. Mivel nem támaszkodhat az agrárepika korában a harmadik generáció befogadói körében még általánosan elfogadott és megélt vidéki szellemiség ismeretére, ezért a vidék toposzához rendelt kanonizált identitásfogalmat inkább egy másik, a korszak – a negyedik és az ötödik generáció – olvasóihoz közelebb álló, a narratív hagyománnyal továbbélő, alapvetően pozitív konnotációkkal rendelkező történeti kiindulóponthoz köti. Az említett két regény ráadásul kulcsot is ad a befogadáshoz azáltal, hogy nyíltan utal az identitás rekanonizációjának „adekvát értelmezéséhez” szükséges kompetencia elemeire (a „frontkatona-ház” szimbólumán keresztül a kapcsolódó történeti kontextusra).

A példaként felhozott regényekben a finnek önértelmezésének megújítása inspirációját tekintve nem csak az előzőekben ismertetett történeti aspektusra korlátozódik. H. Raittila Atlantisz című regényében a „frontkatona-ház” szimbólumán túl az identitásnak tisztán a vidék toposzához kötődő megfogalmazásával is találkozhatunk. Raittila finnség értelmezése azonban nem jelent egyet a 19. századi normatív identitásfogalom újjáélesztésével: bár kiindulópontja a tradicionális vidéki szellemiség idealizált légköre, regényében a hagyomány értékrendjét szimbolizáló táj (az ún. perinnemaisema) a gazdasági érdekek körüli játszmák terepévé válik. A hegeli-snellmani esztétika vidék toposza a 21. század elejének valóságát tükröző módon a regényben a szórakoztatóipar élményparkjaként jelenik meg, olyan mesterségesen megalkotott miliőként, mely a valóságot még az eredeti viszonyoknál is autentikusabb módon igyekszik visszaadni. A regényben körvonalazódó virtuális Finnország-élményparkban a vidékhez kötődő nemzeti identitás már csak kizárólag a piaci érdekek mentén felállított értékrend alapján fogalmazódik meg. A vidék normaadó státusa ugyan továbbra is az önértelmezés alapjául szolgál, de a 19. századi toposz aktualizált formájában inkább egy cinikus megfogalmazású negatív utópiára emlékeztet. A H. Raittila által felvázolt identitás tulajdonképpen szemléletesen tükrözi a finnek vidékfelfogásában végbement változásokat [12] azáltal, hogy rávilágít a hagyományos vidéki szellemiség aktuális megítélésének paradox értékrend szerint működő valóságára.

A vázlatosan ismertetett kortárs identitásfogalom jellegzetességei alapján azt a végső következtetést vonhatnánk le, hogy napjaink finn regényirodalmának újrakanonizáló kísérlete – bár újszerű olvasatot nyújt az önértelmezés tér- és idődimenziójáról – tulajdonképpen mégsem lép túl a hagyomány elemeinek felmutatásán és újraértelmező beolvasztásán. A finnség újszerű önértelmezésének megítéléséhez azonban egészen más nézőpontból érdemes közelíteni: igen nagy jelentőséget tulajdoníthatunk ugyanis a kortárs regények rekanonizációs törekvéseinek, amennyiben a hangsúlyt az eljárás relativizálásból fakadó dekonstruktív újraértelmezésére helyezzük. Az említett regények tehát azáltal adnak új meghatározást a tradicionális identitásfogalomnak, hogy kortárs kontextusba helyezve relativizálják a hozzá kapcsolódó jelentéstartalmakat. Ennek megfelelően K. Hotakainen regényében a háborút követő újjáépítés szellemiségéből kibontakozó erkölcsiség és identitás történetisége kerül ellentmondásba a kortárs környezettel, H. Raittila Finnország-élményparkjának racionalizált világában pedig az idealizált vidék toposza és a vele összefüggésben lévő kanonizált identitás okoz törést a jelen és a múlt szellemisége között. Ebből a nézőpontból tekintve a hagyomány elemeiből építkező újszerű önértelmezés az ellentmondások felfedésével sokkal élesebben világíthat rá az identitás egyes problémás összetevőire, mint egy teljesen új kánon felállításának a kísérlete. A kortárs identitásfogalom relativizált elemei a kanonizált hagyományos önértelmezés normativitásához képest ráadásul nagyobb teret engednek a szubjektív értelmezésnek és – ezzel összefüggésben – a posztmodern irodalomra jellemző eltérő olvasatok érvényre jutásának.

 

 

3. A kortárs finn regényirodalom újraértelmezett identitásfogalmának problémás megítélése. Összegzés

 

Dolgozatom befejező részében néhány megjegyzés erejéig szeretnék kitérni azokra a megállapításokra is, amelyek rávilágítanak a kortárs finn regényekben megjelenő önértelmezés újrakanonizálásának problematikusságára. 

A szóban forgó regényekben megfogalmazódó kortárs finn identitás vizsgálata során óhatatlanul felmerül a kánonképzés és az újrakanonizálás szükségszerű meghaladottságának a kérdése. Míg a 19. század folyamán a közösségek azonosságukat és összetartozásukat egységes módon nemzeti kánonok formájában voltak képesek rögzíteni, addig a posztmodern korban a „kánonteremtő történeti tudattól” elválaszthatatlan „célelv” több szempontból is megkérdőjelezhetővé vált. [13] Napjainkra tehát a közösségek önigazolását elősegítő nemzeti kánonok nyilvánvalóan elveszítették korabeli szerepüket és létjogosultságukat, következésképpen kikerültek az irodalom tematikai érdeklődésének a köréből. Az iménti megállapítás azonban mégsem tűnik teljesen igaznak a kortárs finn regényirodalom esetében. Ahogyan tapasztaltuk, egyes regények a 21. század elején a nemzet történeti tudatára hivatkozva a finnség újrakanonizálására vállalkoznak.

Matti Räsänen megjegyzi, hogy a saját kultúra iránti fokozott érdeklődés általában azokra a korszakokra jellemző, amikor a nemzet vagy a népcsoport identitását, esetleg létét fenyegető jelenségekkel találja szemben magát. [14] A 19. század finn irodalmának kanonizált identitásfogalma valóban olyan történeti kontextusban született, mely szükségessé tette a nemzeti összetartozás normatív kifejezését. Ennek, a vidék toposzával egybefonódó önmeghatározásnak az utolsó megfogalmazódását, az 1960-as évek agrárepikáját szintén a kor körülményei sarkallták állásfoglalásra: a társadalmi átalakulással járó modernizációs folyamatok közepette az agárepika regényei a finnség értelmezésével a vidéki szellemiség felszámolásának következményeire hívták fel a figyelmet. Míg a finn irodalom korábbi korszakaiban a történeti kontextus hatásaival többé-kevésbé meg tudjuk indokolni az önértelmezés témájának a felbukkanását, addig napjaink regényirodalma esetében igen nehéznek tűnne valamilyen konkrét, a nemzet identitását fenyegető tényező hatásának tulajdonítani a finnség önértelmezésének újrakanonizálására utaló jegyeket. Magyarázatként talán a hagyományos értékeiről lemondó, kiüresedett világtól és a globális haszonelvűségtől való félelmet említhetnénk, legalábbis ilyenfajta érvelés látszik körvonalazódni K. Hotakainen és H. Raittila említett regényeiben. Ez az indoklás magyarázatot adna arra is, hogy a kortárs regényekben az identitás új olvasata miért folyamodik a kanonizált, hagyományos önértelmezés elemeihez.

A kortárs finn regényirodalom újraértelmezett identitásfogalma esetében a hangsúlyt azonban nem elsősorban a motivációs források felkutatására kell fektetnünk. Az egyes témák jelentőségét ugyanis – véleményem szerint – az értelmező befogadás szempontjából közelíthetjük meg a legeredményesebb módon, a témáknak kedvező kontextus behatárolását minden esetben csak másodlagos kérdésnek tekinthetjük. Ebből a megállapításból kiindulva a kortárs finn regényekben jelentkező újrakanonizált identitásfogalom jelentőségét a befogadás során nyeri el: a finnséget meghatározó tényezőkről olyan értelmezést tud közvetíteni, mely az aktuális viszonyokra reflektálva a hagyomány hangján képes megszólítani a jelenkor olvasóit.

 

    

FELHASZNÁLT IRODALOM:

 

   HOTAKAINEN, Kari 2002 Juoksuhaudantie. WSOY, Helsinki (a regény magyar fordítása: Futóárok utca. Ford. Patat Bence. Kalevala Baráti Kör – Tillinger Péter Műhelye, Budapest – Szentendre)

 

KARKAMA, Pertti 1989 J. V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. Suomi 144, SKS, Helsinki, 9-15, 95-145, 257-259.

 

LAITINEN, Kai 1981 A finn irodalom története. Gondolat, Budapest, 264-265.

 

LÁSZLÓ, János 2003 Történelem, elbeszélés, identitás. – Rákai, Orsolya – Z. Kovács, Zoltán (szerk.) A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. deKON-KÖNYVek 27, Gondolat Kiadói Kör – Pompeji, Budapest – Szeged, 167.

 

MÄKELÄ, Matti 1986 Suuri muutto. 1960-70-lukujen suomalaisen proosan kuvaamana. Otava, Helsinki

 

NIEMI, Juhani 1991 Kansalliskirjallisuudesta postmoderniin. – Niemi, Juhani Kirjojen takaa. Jälkikuvia teoksista ja tekijöistä. Karisto, Hämeenlinna, 140, 144-146.

 

RAITTILA, Hannu 2003 Atlantis. WSOY, Helsinki

 

RICOEUR, Paul 1999 A történelem és a fikció kereszteződése. – Ricoeur, Paul Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Osiris, Budapest, 358, 363.

 

ROOS, J. P. 1987 Suomalainen elämä. Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 454, SKS, Helsinki, 53-56.

 

RÄSÄNEN, Matti 1989 Kansankulttuuri kansakunnan identiteetin rakennuspuuna. – Korhonen, Teppo – Räsänen, Matti (szerk.) Kansa kuvastimessa. Etnisyys ja identiteetti. Tietolipas 114, SKS, Helsinki, 18, 22.

 

SZEGEDY-MASZÁK, Mihály 1995 A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. – Szegedy-Maszák, Mihály „Minta a szőnyegen”. A műértelmezés esélyei. Balassi Kiadó, Budapest, 76-79, 82-83.

 

TAKÁTS, József 2007 A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok. – Takáts, József Ismerős idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok. Kijárat Kiadó, Budapest, 154.

 

TURUNEN, Heikki 1976 Kivenpyörittäjän kylä. WSOY, Helsinki

 [1] J.V. Snellman irodalompolitikai elképzeléseiről bővebben: Karkama, Pertti: J.V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. Helsinki. 1989. 9-15, 95-145, 257-259.

[2] Vö. Räsänen, Matti: Kansankulttuuri kansakunnan identiteetin rakennuspuuna. Helsinki. 1989. 18.

[3] Laitinen, Kai: A finn irodalom története. Bp. 1981. 264-265.

[4] Vö. Niemi, Juhani: Kansalliskirjallisuudesta postmoderniin. Hämeenlinna. 1991. 140, 144-146.

[5] Vö. Roos, J. P.: Suomalainen elämä. Helsinki. 1987. 53-56.

[6] Vö. uo.

[7] László, János: Történelem, elbeszélés, identitás. Budapest-Szeged. 2003. 167.

[8] Takáts, József: A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok. Budapest. 2007. 154.

[9] Ricoeur, Paul: A történelem és a fikció kereszteződése. Budapest. 1999. 358, 363.

[10] Vö. Szegedy-Maszák, Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. Budapest. 1995. 76-79.

[11] Szegedy-Maszák 1995. i.m. 76.

[12] A finnek vidékfelfogásában a 20. század során bekövetkezett változásokról bővebben: Mäkelä, Matti: Suuri muutto. Helsinki. 1986.

[13] Vö. Szegedy-Maszák 1995. i.m. 82-83.

[14] Vö. Räsänen 1989. i.m. 22.

 *Uralisztika doktori program