ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Az oldal tartalma:

TRANS programközi szeminárium (Kállay Géza)

Általános irodalom- és kultúratudomány program doktori szeminárium (Kulcsár Szabó Ernő)Frissítve:
2013. február 11.


Kiegészítések a 2012/2013. tanév tavaszi félévének kurzuskínálatához

Tudnivalók a neptunos tárgyfelvételről

Képes segítség a neptun használatához

Kurzusfelvétel, B-terv és hozzá a beküldendő táblázat

A meghirdetett kurzusok listája (kivonat a neptunból, pdf dokumentum, a mindenkori aktuális állapot, a frissítés időpontja látható a lap tetején )


Egyes kurzusok tematikája

 

P/IR-1/2/3/4 TRANS – programközi szeminárium
Kállay Géza egyetemi tanár

Helyszín: Rákóczi út 5., földszint 021. (a Germanisztikai Intézet terme)

A szeminárium a Doktori Iskola minden programjának minden a hivatalos képzési időn belül és azon túl levő hallgatója számára látogatható, társtudományi tanegységként kreditért felvehető 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es kód alatt. Aki tanegységként kívánja elvégezni, annak a rendszeres részvételen kívül a tematikához kapcsolódó dolgozatot kell készítenie.

Ez a már több ízben meghirdetett szeminárium olyan fórumként kíván működni, ahol a közös munka során megismerhetik egymást és egymás munkáját a doktori iskola azon hallgatói is, akik esetleg soha nem találkoznának a tanulmányaik során. A szeminárium tematikáját úgy állítjuk össze, hogy lehetővé tegye egyfelől újabb, nagy hatású irodalomtudományos munkák megvitatását, másfelől a hallgatók doktori projektjeinek bemutatását. A tárgyalandó témaköröket igyekszünk úgy kiválasztani, hogy a legkülönbözőbb programokból érkező hallgatókat is megszólítsa és megszólalásra adjon nekik lehetőséget. Az alkalmak célja tehát nem az, hogy különböző szaktudományos részproblémákban merüljünk el, hanem hogy olyan kötetlen és mindenfajta protokolláris kötelezettségtől mentes eszmecserét folytathassunk, amely egyfelől konkrét kérdések megvitatásán keresztül az irodalomtudományok jelenét és jövőjét illető aktuális és általános kérdések, másfelől az egyes, készülőben levő doktori értekezések körül forog.

Időpontok és vázlatos tematika

(1.) február 21. (csütörtök) 16:0019:00: Shakespeare:The Winter’s Tale -- Téli rege (angolul, vagy Kosztolányi Dezső fordításában), Stanley Cavell esszéje: „Recounting Gains, Showing Losses: A Reading of the Winter’s Tale” in Cavell, In Quest of the Ordinary: Lines of Skepticism and Romanticism: Chicago and London: University of Chicago Press, 1988 pp. 76-101.

(2.) március 7. (csütörtök) 16:0019:00: Remediáció and Intermedialitás
Kötelező olvasmány:
Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge, 1999, 1-3. fejezet (szkennelve).
Ajánlott:
A Comparative Literature and Culture 2011-es száma, különösen Werner Wolf, Jens Schröter és Oleg Gelikman tanulmányai, ill. a bibliográfia
Irina O. Rajewsky, Intermediality, Intertextuality, and Remediation. A Literary Perspective on Intermediality = Intermédialités/Intermedialities, 6 (2005), 43-64.
Uő, Intermedialität, Francke, Tübingen - Basel, 2002. (Megtalálható: Germanisztikai Könyvtár)
Werner Wolf, Defamiliarized Initial Framings in Fiction = Framing Borders in Literature and Other Media, szerk. Werner Wolf, Walter Bernhart, Rodopi, Amsterdam - New York, 2006, 295-328.
Description in Literature and Other Media, szerk. Werner Wolf, Walter Bernhart, Rodopi, Amsterdam, New York, 2007. (Wolf, Description as a Transmedial Mode of Representation. Ansgar Nünning, Towards a Typology, Poetics and History of Description in Fiction; Walter Bernhart, Functions of Description in Poetry).
Nicolas Pethes, Intermedialitätsphilologie? Lichtenbergs Textmodell und der implizite Mediendiskurs der Literatur. = DVjS, 2002/1, 86-104.
Literatur intermedial. Paradigmen bildung zwischen 1918 und 1968, szerk. Wolf Gerhard Schmidt, Thorsten Valk, de Gruyter, Berlin - New York, 2009. (Megtalálható: Germanisztikai Könyvtár)
és majd lásd
http://seas3.elte.hu/coursematerial/KallayGeza/index.html

(3.) március 14. (csütörtök) 16:0019:00: Vendégelőadó: James W. Oberly (Fulbright vendégprofesszor a KRE-n): “Big Humanities”: Digital Humanities and Supercomputers (Olvasmány: TBA)

(4.) április 11. (csütörtök) 16:0019:00: DIÁK-prezentációk: Vásári Melinda...

(5.) április 18. (csütörtök) 16:0019:00: Az irodalomtörténet-írás és az irodalomkritikai gondolkodás vége?
Galin Tihanov, Why Did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?) = Common Knowledge, 10.1 (2004): 61–68.
Hans Ulrich Gumbrecht, Response: An End to Literary Theory = Journal of Literary Theory, 1.1 (2007): 212–216.
Galin Tihanov, Az irodalomtörténet jövője = Korunk, 23.2 (2012. február): 49–54.
Bruno Latour, Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Fact to Mattersof Concern = Critical Inquiry, 30 (Winter 2004): 225–248.

(6.) április  25: (csütörtök) 16:00-19:00: DIÁK-prezentációk

Májusban valószínűleg a Kar vendége lesz Kazuo Ishiguro brit író, ez esetben előadása a kurzus részét képezi, s ehhez „felkészítő szemináriumot” szervezünk. 

Az olvasmányokat az interneten hozzáférhetővé fogjuk tenni:
http://seas3.elte.hu/coursematerial/KallayGeza/index.html

Kállay Géza egyetemi tanár
Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék
Rákóczi út 5., 345. szoba

kallay@ucsc.edu


P/IR/ELM-6/8/10 Az olvasás észlelései
Doktori szeminárium az Általános irodalom- és kultúratudományi program hallgatói számára

Kulcsár Szabó Ernő – Bónus Tibor – Kelemen Pál - Kulcsár Szabó Zoltán – Lénárt Tamás – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel

Helyszín: A ép. 310, időpont: szerda 15:30--17:00

A kurzus ebben a félévben az irodalmi olvasás körül utóbb kialakult mediális, nem-hermeneutikai, nem-propozicionális (= „materiális”) irányultságú elméleti pozíciók közül azoknak a következtetéseit igyekszik szembesíteni primer irodalmi szövegekkel, amelyeket a korábbi félévekben tárgyaltunk (Hans Ulrich Gumbrecht, Sybille Krämer/Erhard Schüttpelz, Jacques Derrida, Jacques Lacan és mások). A részletesebb interpretáció tárgyául egyfelől olyan szövegek jönnek szóba, amelyeknek léteznek már erős mediális olvasatai (József Attila: Téli éjszaka, Babits: Vakok a hídon, Kassák néhány számozott verse) illetve másfelől olyanok, amelyeknél még inkább kezdeményezni lehet csak hasonlót (Petelei: Őszi éjszaka c. novellája, József Attila: Jön a vihar). Bővíthető a kiválasztandó szövegek köre olyanokkal, amelyeknek egyáltalán nincs még számottevő értelmezéstörténete (az újabb költészetből Petri: A filozófusnő megudvarlása vagy Térey: A Lipótvárosi Teher c. verse).
Az interpretációs műhelymunka olvasáselméleti pozicionálhatóságát bevezetésként két olyan szöveg segítené, mint  Gadamer Hören – Sehen – Lesen c. írása (1984, magyarul: Hallani – látni – olvasni, Nagyvilág 2001/1, 128134), illetve Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800 1900 (Fink, 1985; angolul: Discourse Networks 1800 1900, Stanford UP, 1990) c. könyvéből a Die Gelehrtentragödie. Vorspiel auf dem Theater (angol cím: The Scolar’s Tragedy: Prelude in the Theater) c. fejezet.