ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Irodalomelmélet I.
Kulcsár Szabó Ernő

 


Frissítve:
2009. március 3.


Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
2008/2009. tanév tavaszi félévi kurzusaihoz

A teljes kurzuskínálat: Letölthető változat

P/IR/-2 Irodalomelmélet I.
Hermeneutika és befogadáselmélet: német, olasz, francia hermeneutika

Kulcsár Szabó Ernő

Bevezetés:
Kulcsár Szabó Ernő: A hermeneutika fogalma és diszkurzív-tudománytörténeti elhelyezkedése az ezredfordulón
2009. március 13. 17 óra Horváth János Terem (Múzeum krt. 4/A épület III. em. 329.)

További témakörök, azok szakmai felelősei és olvasmányok

Kulcsár Szabó Ernő: Nyelviség, megértés és az „emberi” történetisége
Joachim Jacob: Verstehen konstruieren = Einführung in die Literaturwissenschaft, Hrsg. Pechlivanos, Rieger, Struck, Weitz, Stuttgart & Weimar, 1995, 324–336.
Joachim Jacob: Exkurs: Literarische Hermeneutik = Uo., 337–339.
Martin Heidegger: Levél a humanizmusról = M. H.: Útjelzők, Budapest, 2003, 293–335.
Günter Figal: Der Sinn des Verstehens, Stuttgart, 1996, 112–132.
David E. Wellbery: Interpretation versus Lesen: Posthermeneutische Konzepte der Texterörterung, illetve Klaus Weimar: Annotationen zu David Wellberys Thesen = L. Danneberg, Fr. Vollhardt: Wie international ist die Literaturwissenschaft?, Stuttgart, Metzler, 2001, 123–144.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Gadamer irodalom- és szövegfelfogása
Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció = Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, é. n. [1991], 17–41.
Hans-Georg Gadamer: A szó igazságáról = H-G. G.: A szép aktualitása, Budapest, 1994, 111–141.
Hans-Georg Gadamer: Az „eminens” szöveg és igazsága = Uo., 188–201.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Recepcióesztétika és irodalomtörténet
Hans Robert Jauss: Horizontszerkezet és dialogicitás = H. R. J.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Budapest, 1999, 271–319.
Hans Robert Jauss: Jónás könyve = Uo., 373–395.

Fehér M. István: Az olasz hermeneutika
Luigi Pareyson: Verita e interpretazione, Milano, Mursia, 1972, II: Originarieta dell’interpretazione, 53–90. Magyarul: Az interpretáció eredendő volta, Olasz filozófiai hermeneutika, Athenaeum I. köt., 1992/2. füzet, 115–150.
Luigi Pareyson: I problemi dell’estetica, Milano, Marzorati, 1966, Cap. I/1–2, II/2, X/3–6: 7–13, 28–30, 203–227.
Luigi Pareyson: Estetica. Teoria della formativita, Milano, Bompiani, 1984, 2002 (1. kiad. 1954).
Emilio Betti: Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften, Tübingen, Mohr, 1962. Magyarul: A hermeneutika mint a szellemtudományok általános módszertana, Athenaeum I. köt. 1992/2. füzet, 3–52.
Emilio Betti: Teoria generale della interpretazione, I–II. Milano, Giuffré 1955. Ed. corretta ed ampliata 1990. Németül: Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften, Tübingen, Mohr, 1967.
Gianni Vattimo: L’ontologia ermeneutica nella filosofia contemporanea. H.-G. Gadamer, Verita e metodo, Milano, Fabbri, 1972. Traduzione e introduzione di Gianni Vattimo.
Kelemen János: Az olasz hermeneutika Crocétól Ecóig, Budapest, 1998.
Jean Grondin: Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991, 162–166 (2. kiad., 2000, 174–178). Magyarul: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, ford. Nyírő Miklós, Budapest, 2002, 175–179.

Bónus Tibor: Ricoeur hermeneutikájáról
Paul Ricoeur: Az interpretációk konfliktusa = A hermeneutika elmélete I., szerk. Fabiny Tibor, Szeged, 1987, 199–218.
Paul Ricoeur: Az én és az elbeszélt azonosság = P. R.: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Budapest, 1999.
Paul Ricoeur: Metafora és filozófia-diskurzus = Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Budapest, é. n. [1991], 65–96.
Jacques Derrida: A fehér mitológia = Az irodalom elméletei V., szerk. Thomka Beáta, Pécs, 1997, 5–102.
Jacques Derrida: Le retrait de la métaphore = J. D.: Psyché. L’invention de l’autre, Galilée, Paris, 1987, 63–93.

Bónus Tibor: Hermeneutika és dekonstrukció a Gadamer–Derrida vita tükrében
Hans-Georg Gadamer: Destrukció és dekonstrukció, Literatura, 1991/4.
Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció = Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Budapest, é. n. [1991], 17–91.
Jacques Derrida: Két kérdés aláírásokat értelmezve, Literatura, 1991/4.
Jacques Derrida: Béliers. Le dialogue ininterrompu: entre deux infinis, le poéme, Galilée, Paris, 2003.
Hans-Georg Gadamer: Wer bin Ich und wer bist Du?, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1973.