ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2006. dec. 20. 23:40


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:
 

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2006/2007. tanév őszi félévére

Általánosan kötelező tárgyak
(szabadon választható a doktoriskola bármely programjának kínálatából)

P/IR/MIR-1 Filozófia
Olay Csaba


Vizsgaidőpontok
:

2007. január 2. (kedd)
január 8. (hétfő)
január 22. (hétfő)
Mindhárom alkalommal 9 órától az I. épület (bejárat a Puskin utcai kapun) 119-es szobában


Letölthető, nyomtatható pdf változat:

Martin HEIDEGGER, Lét és idő. Bevezetés, Budapest, Gondolat, 1989 (vagy más kiadásból), 86–139.

Ludwig WITTGENSTEIN, Filozófiai vizsgálódások, Budapest, 1992, 1–71§§, 11–61.

Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Budapest, Gondolat, 1984 (vagy más kiadásból), II. rész II. szakasz, 191–264.

Thomas S. KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest, 1984 (vagy más kiadásból), I–II, VIII–IX, XIII. fejezet.

John RAWLS: „A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem metafizikai elmélet” = Modern politikai filozófia, szerk. HUORANSZKI Ferenc, Budapest, Osiris, 1998, 174–188.

Öt előadás hangzik el a megadott szövegekhez kapcsolódóan
az alábbi időpontokban:

szeptember 27., 18 óra
október 11., 18 óra
október 18., 18 óra
november 15., 18 óra
november 29., 18 óra

Helye: Múzeum krt. 4. A épület, III. emelet 330.


P/IR/MIR-4 Társtudomány

LESZ ilyen kurzus ebben a félévben is; aki szeretné ezt most teljesíteni, írja be az indexébe ezzel a kóddal és címmel – névvel, konkrét címmel és tartalommal később tudjuk „feltölteni”. Az indexben aláírhatja a téma- vagy a programvezető, de ha van (már) összesen két aláírt/ellenjegyzett tárgy, akkor leadható az index, ezzel újra már nem muszáj felkeresniük a programvezetőjüket, ha egyébként megvan a két aláírásuk (nyilván a szakmai tárgy és a disszertációs témakonzultáció mellett).

...aztán mégsem lett. Nem ok nélkül. És nagyon sajnálom, hogy így alakult, részben az én hibám.
Mivel keresztfélévekben gyakorlatilag nem szokott akadni abszolváló hallgató, a jövő félévben pedig mindenképpen lesz társtudományi kurzus, remélhetőleg a csalódásnál és a kellemetlenségnél nagyobb baj senkit nem ér(t) emiatt. Természetesen aki úgy véli, hogy ebből gondja akad, mindenképpen írjon nekem (ha még nem tette) és megoldjuk, ha tényleg baj volna.
2006. december 20.

Bodnár Kriszta


P/IR/MIR-3 Irodalomelmélet II.
Irodalomtudomány a hermeneutika után

Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán


Vizsgaidőpontok
:

2007. január 8. (hétfő)
január 22. (hétfő)
január 30. (kedd)
Mindhárom alkalommal
10 óra, A épület IV/435.


 

Letölthető, nyomtatható pdf változat:

Amelyik olvasmánynál nincs feltüntetve, hogy referátum készül belőle, az még elvállalható. Az órai kiselőadás tartása mentesít a vizsga alól.

Október 13. péntek 17.00
Bevezetés, óramegbeszélés

Október 27. péntek 17.00
Írás, emlékezet, archívum (Jacques Derrida)

Bónus Tibor

Jacques DERRIDA, Platón patikája = J. D., Disszemináció, ford. BOROS János, CSORDÁS Gábor, ORBÁN Jolán, Pécs, Jelenkor, 1995.
PLATÓN, Phaidrosz, KÖVENDI Dénes fordítását átdolgozta és jegyzetekkel ellátta SIMON Attila, Budapest, Atlantisz, 2005.
Sigmund FREUD, Feljegyzések a varázsnoteszről = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. BÓKAY Antal, ERŐS Ferenc, Budapest, Filum, 1998, 285–287.
Jacques DERRIDA, Freud és az írás színtere (részlet) = Uo.

November 10. péntek 17.00
Olvasás, nyelv, retorika
Paul de Man
Kulcsár-Szabó Zoltán

Paul de MAN, Az olvasás allegóriái, Szeged, 1999, 13–34. (Szemiológia és retorika)
UŐ, Ellenszegülés az elméletnek = Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Budapest, Cserépfalvi, é. n.
UŐ, Az olvasás allegóriái, 373–404. (Mentegetőzések)
Jacques DERRIDA, Le ruban de machine a écrire = J. D., Papier Machine, Paris, Galilée 2001 (= J. D., Typewriter Ribbon = Material Events, eds. Tom COHEN, Barbara COHEN, J. Hillis MILLER, Andrzej WARMINSKI, Minneapolis, Minnesota UP, 2001; illetve J. D., Without Alibi, Stanford, Stanford UP, 2002).

November 17. péntek 17.00
Olvasáselméletek

Dobos István

Kötelező irodalom
Roland BARTHES, Az olvasásról; A műtől a szöveg felé; A szöveg öröme (referátum: Csizmadia Gabriella) = R. B., A szöveg öröme, Budapest, Osiris, 1995, 56–66; 67–74; 75116.

A félkövér kiemeléssel jelölt olvasmányról készíthető referátum.

Ajánlott irodalom
Andrew BENNETT, The ’Death’ of the Author = A. B., The Author, London/New York, Routledge, 2005 (The New Crirical Idiom), 9–29.

November 24. péntek 17.00
Az irodalomtudomány kultúraelméleti orientációja

Kulcsár-Szabó Zoltán

Gerhart von GRAEVENITZ, Az irodalomtudomány és a kultúratudomány = Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. BÓNUS Tibor, KELEMEN Pál, MOLNÁR Gábor Tamás, Budapest, Ráció, 2005. (referátum: Vincze Ferenc)
Clifford GEERTZ, Mély játék = C. G., Az értelmezés hatalma, Budapest, Osiris, 2001 (2. kiad.).
Vincent CRAPANZANO, Hermész dilemmája, Helikon, 1999/4. (referátum: Sápi Nóra)
Homi K. BHABHA, A másik kérdése = A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, SZAMOSI Gertrúd, SÁRI László, Budapest, Osiris, 2002.

December 1. péntek 17.00
Irodalom és medialitás

Bónus Tibor

Walter BENJAMIN, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában, W. B., Kommentár és prófécia, Budapest, Gondolat, 1969, 301–334. (referátum: Sárossy Péter)
K. Ludwig PFEIFFER, A mediális és az imaginárius, Budapest, Magyar Műhely – Ráció, 2005, 19–58. (referátum: Kapornaki Anikó)
Történelem – kultúra – medialitás, szerk. KULCSÁR SZABÓ Ernő – SZIRÁK Péter, Budapest, Balassi, 2003. [tájékozódásul]
KULCSÁR SZABÓ Ernő, Az „immateriális” beíródás. Az esztétikai tapasztalat medialitásának kérdéséhez = K. Sz. E., Szöveg – medialitás – filológia, Budapest, Akadémiai, 2004, 50–71.

December 8. péntek 17.00
Az újhistorizmus

Dobos István

Kötelező irodalom
Louis A. MONTROSE, A reneszánsz mint hivatás. A kultúra poétikája és politikája = Az újhistorizmus, Helikon, 1998/ 12, 110132. (referátum: Olga Ignatyeva, Radionova Jelena)
Stephen GREENBLATT, Shakespeare és az ördögűzők, Helikon, 1998/1–2, 85–109.
Joel FINEMAN, The History of the Anecdote. Fiction and Friction = The New Historicism, ed. H. Aram VEESER, New York, Routledge, 1989, 49–77.

A félkövér kiemeléssel jelölt olvasmányról készíthető referátum.

Ajánlott irodalom
Jan R. VEENSTRA, The New Historicism of Stephen Greenblatt: On the Poetics of Culture and the Interpretation of Shakespeare, History and Theory, October 1995.


Szlavisták számára:


P/IR/SZL/KNY-3 Irodalomelmélet II.
Szilágyi Ákos
csütörtök, 10 óra, Esztétika Tanszék