ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:
 


Az alábbi szöveg a magyar irodalom programok első évfolyamos hallgatói tájékoztatására szolgáló (papír)levél „elektronikus változata”, de az általános részeit talán haszonnal olvashatják a nem magyar irodalom programok hallgatói is. Az eredeti papírlevél letölthető változata:

Kedves Doktorandusz!


Az Irodalomtudományi Doktoriskola egyszemélyes „titkárságaként” köszöntöm abból az alkalomból, hogy felvételt nyert a doktoriskolába, és szeretnék néhány hasznos információval szolgálni, melyek iránymutatásul szolgálhatnak tanulmányai teljes idejére.

A doktoriskolai honlap a papír alapú levelezés és a „fizikailag” is bármikor hozzáférhető titkárság helyett van. Nincs is egyéb lehetőség: az internetes kommunikációra való teljes áttérést sok egyéb mellett az indokolta, hogy a doktoriskolán belüli egységes képzés bevezetésével gyakorlatilag megszűntek az évfolyamok, szinte minden hallgató „egyedi eset”, nem lehet számon tartani, hol tart tanulmányai végzésében, továbbá a „titkárság” leginkább csak így, virtuálisan létezik, mert a kar nem tud biztosítani infrastruktúrát erre a célra.

A honlapon az általános, praktikus tudnivalókon, a szabályzatokon, a program- és linkajánlón, a tanegység- és olvasmánylistákon és az archív anyagokon stb. kívül megtalálja az idei félév kurzuskínálatát is; mindez elérhető a kezdőlapról, mely az egyszerű iskola.dr.hu cím alatt lakik. Nincs szükség arra, hogy naponta figyelje a honlapot, hátha felbukkan az a hír, amelyre vár, amennyiben feliratkozik a honlapfrissítésről szóló értesítőre. Azt, hogy nekem történetesen megvan valakinek az e-mailcíme, nem érzem megfelelő felhatalmazásnak arra, hogy az értesítőkkel „zaklassam”, tehát csak azoknak küldök a frissítés tartalmáról rövid kivonatot, akik a megadott formában feliratkoznak. Ha valaki úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud internetközelbe jutni (legalább a szorgalmi időszak kezdetén és a vizsgaidőszakban, akkor is maximum hetente), sőt nincs olyan ismerőse, akit megkérhetne, hogy az értesítő alapján tájékozódjon helyette, azt arra kérem, küldjön nekem erről a sajnálatos tényről egy (papír!)levelet, s egyben tegyen javaslatot arra, milyen formában szeretne hozzájutni az információkhoz és konkrétan mifélékhez.

Egyelőre azonban tekintsük át az „alapvetést”, mert természetesen sokban különbözik a nappali tagozatos képzési rendtől. Az Irodalomtudományi Doktoriskolán belül egységes képzési rend érvényesül, ami a most beiratkozott első évfolyam esetében már kiegészül az egységes kreditrendszerrel is. Kezdjük az utóbbival. A kari kreditszabályzatot érdemes alaposan áttanulmányozni, röviden és érthetően összefoglalja az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A legfontosabb (egyben a képzés eddigi rendjéhez képest új) elem, hogy a doktori képzésnek csak egy része az úgynevezett iskolarendszerű doktori képzésben való részvétel, azaz kurzusok látogatása, érdemjegyek szerzése. A jövőben ez kiegészül azzal, hogy a tudományos kutatómunkáért is lehet és kell kreditet szerezni. Ennek keretében mindenkinek kötelező három tanulmányt publikálnia(!), ezek közül egyet a disszertációja témájából; továbbá lehet teljesíteni a tudományos kutatómunkát oktatási, tudományszervezési feladatok ellátásával (a félreértések elkerülése végett fontos tisztázni, hogy oktatni egyáltalán nem kötelező, de ha valakinek lehetősége van órát tartani a nappali képzésben, maximum négy tanegység oktatása beszámítható, lásd a szabályzatban), konferenciaelőadásokkal és -szervezéssel stb. Hogy ez utóbbiakat milyen mértékben lehet figyelembe venni, pontosan mi fogadható el „tudományos kutatómunkának”, hány kredit adható értük, hogyan kell dokumentálni, ki érvényesítheti (írhatja alá) stb., azt a kar és a doktoriskola még nem tudta kidolgozni kellő részletességgel, viszont a következő félévre, mire valóban szükségük lesz rá, a rendelkezésükre fog állni ezeknek a kérdéseknek a pontos szabályozása. Az átmenetiségért megértésüket és türelmüket kérjük. Ez azt is jelenti egyben, hogy az első évfolyam első félévében elegendő, ha az „iskolarendszerű doktori képzésben való részvétel” jelentette kötelezettségeiknek tesznek eleget, azaz felvesznek és elvégeznek doktori kurzusokat. Ha valaki esetleg az első félévben végez olyan tevékenységet, amely szerinte betudható a tudományos kutatómunka körében kreditképes, dokumentálható tevékenységnek (publikál, konferencialőadást tart például), akkor ezt majd utólag, a következő félévben el lehet ismertetni, az akkorra elkészülő részletes szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

Mivel tehát egyelőre a doktori képzés tanulmányi része aktuális, folytassuk ezzel. A teljes tanulmányi idő alatt minimum 16 tárgyból kell jegyet szerezni, mégpedig meghatározott arányban az alább felsorolt háromféle tanegységből.

1. Általános tárgyak
Minden doktorandusz számára kötelező
(a) egy filozófia,
(b) két irodalomelmélet (I–II.) és
(c) egy, a társtudományok (bölcsészet- vagy társadalomtudományok) köréből szabadon választott tanegység teljesítése (például pszichológia, szociológia, nyelvészet, történelem, művészettörténet, művelődéstörténet, esztétika, zenetudomány stb.)

Ezekhez a tárgyakhoz a doktoriskola magyar irodalom programjai kurzusokat szerveznek hallgatóik számára. Kényszerrendezés ugyan az alapelvek szerint nincs, de nem minden félévben hirdetünk kurzust minden tárgyhoz. Az eddigi gyakorlat szerint az őszi félévekben filozófia, irodalomelmélet II., valamint a (c) típusba tartozó irodalompszichológia kurzus indul, tavasszal pedig irodalomelmélet I. és irodalomszociológia. Ajánlott, mert ésszerűen ideális az alábbi sorrend szerint felvenni ezeket a tárgyakat (zárójelben a kurzus vezetőjének neve):

I. év őszi félév (mert megalapozza az irodalomelméleti kurzusokat): filozófia (Boros Gábor, ELTE Filozófiai Intézet),
I. év tavaszi félév: irodalomelmélet I. (Kulcsár Szabó Ernő, ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet),
II. vagy III. év őszi félév: irodalomelmélet II. (Bacsó Béla, ELTE Esztétika Tanszék), és ha a (c) típusúból ezt választanák, irodalompszichológia (Szőke György, Miskolci Egyetem),
II. vagy III. év tavaszi félév: irodalomszociológia (Somlai Péter, ELTE Szociológiai Intézet) vagy a (c) típusba tartozó valamely más kurzus.
Természetesen nem kötelező a magyar irodalom programok kínálatából választani: más doktori programok is szervezhetnek és szerveznek is kurzusokat az általánosan kötelező tanegységekhez, s ezek ugyanúgy ott is elvégezhetők. Továbbá szükség esetén teljesíthetők még az ELTE Bölcsészkarán belül akkreditált egyéb doktoriskolák (például nyelvészeti) által meghirdetett kurzusok elvégzésével, ha a témavezető ezt indokoltnak látja és engedélyezi. Azonban ebben az utóbbi két esetben a hallgató saját maga jár a kurzusa után, azaz ott keresi, ahol arról tudnak: az adott programnál érdeklődik.

A általános kurzus indexbe való felvételének módja: a kurzust meghirdető program betűjele (illetve X, ha nem az irodalomtudományi, hanem más doktori iskola, például nyelvészeti szervezi a kurzust) + az adott tanegység kódjának számjele. (A betűjeleket és kódszámokat lásd a tanegységlistában, itt pedig mintát az index kitöltéséhez.)
Az általános tárgyakból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen egy darab 1-essel, két darab 2-essel és egy darab 3-assal kezdődő számjelű tanegység, bármilyen (a kurzust meghirdető programra utaló) betűjellel ellátva.

2. Szakmai tárgyak
A program témájához közvetlenül kapcsolódó, összesen hat tanegység; ezeknek a számjele egységesen 4-essel kezdődik. Elsősorban a saját programon belül teljesítendők, de bizonyos esetekben, a témából adódóan indokolt lehet közülük egyet-egyet a doktoriskola más programjában elvégezni a témavezető egyetértésével.

A kurzus indexbe való felvételének módja: a program betűjele + az adott félévnek megfelelő számjel 410-től 460-ig. (Nem kell mindenáron a számok sorrendjében haladni, tehát a 410-es után a 420-ast, majd 430-ast felvenni, itt sincs kényszerrendezés, a számok emelkedő rendje az ajánlott „haladási irányt” fejezi ki, illetve hogy mit lehet felvenni, függ attól is, hogy az adott félévben melyik tanegységhez hirdet kurzust a program.) Amennyiben a hallgató valamelyik félévben nem a saját programjában végzi el a 400-as kurzust, akkor ezt egyrészt meg kell jeleníteni a tanegység kódjának betűjelében, másrészt a kurzusvezető és a témavezető ellenjegyzésével is el kell látni az indexbejegyzést.
A szakmai tárgyakból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen hat darab 4-essel kezdődő számjelű tanegység, a teljesített kurzusnak megfelelő betűjellel ellátva.

3. Disszertációs témakonzultáció
Félévente egy-egy tanegységet jelent a témavezetővel folytatott konzultáció.
A kurzus indexbe való felvételének módja: a program betűjele + az adott félévnek megfelelő számjel 510-től 560-ig. (Itt természetesen emelkedő számsorrendben kell beírni az indexbe a tanegység kódját, mert maga a tanegység félévente azonos, tehát az 510-est az 520-as stb. követi.)
A disszertációs témakonzultációból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen hat darab 5-össel kezdődő számjelű tanegység, a program betűjelével ellátva.

Minden egyes teljesített tanegység 7 kreditet ér (ezt is fel kell tüntetni az indexben).

Ez tehát a doktoriskolai tanegységlista szerkezeti felépítése. Az egész nem olyan bonyolult, mint amilyennek esetleg tűnik; az egyes programok tanegységlistája alapján (amely tartalmazza a program betűjelét és a konkrét tanegységek kódját) egyszerűen áttekinthetővé válik. (Ki-ki válassza ki a saját programja tanegységlistáját természetesen.) Ami még általános szabály és célszerű megjegyezni, hogy tanegységet csak érdemjegy megszerzésével lehet teljesíteni, nem elégséges a kurzusvezető puszta aláírása, valamint az indexbe a tárgy nevén kívül valóban be kell jegyezni a megfelelő kódot is.

A továbbiakban a magyar irodalom programok gyakorlatára koncentrálva térjünk vissza az általános tárgyakhoz. Az eddig elmondottakon kívül (milyen kurzusok indulnak és melyik félévben, milyen sorrendben érdemes őket felvenni) tudni kell, hogy az ezekhez kapcsolódó előadások nem feltétlenül heti vagy havi rendszerességgel követik egymást, illetve mivel a doktoriskolai félév, ha hivatalosan nem is, de a gyakorlatban, természeténél fogva, kicsit mindig később kezdődik, mint a nappali tagozatosok szemesztere, általában csak a félév második havába lépve kezdődnek el, ezért a jövőben sem lesz ok a türelmetlenségre, ha szeptember vagy február legelején még derül ki, hogy mikor is van az első óra. Általában 4-6 alkalomnál nem kell többre számítaniuk egyik általánosan kötelező kurzust illetően sem, és mindegyikre délutánonként kerül majd sor, helyszínük pedig remélhetőleg valahol az A épületben lesz, de legalábbis a Trefort-kerti épületegyüttes területén. A kurzusokkal kapcsolatos konkrétumokat (időpontok, helyszín, olvasmánylista) majd a honlapon találják meg, amint sikerül végleges időpontokat egyeztetni és helyet találni az óráknak. Az idei filozófia kurzusra vonatkozó információkat már megtalálják a kurzuskínálatban.

Mindez tehát a magyar irodalom programok szervezte általános (kötelező) tárgyakra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ki melyik magyar irodalom program hallgatója. Programonként más és más viszont a szakmai tárgyak és a konzultációk rendje. A következő bekezdés szövegéből ki-ki válassza ki magának, ami rá vonatkozik és tartsa emlékezetében.

A Reneszánsz, a Barokk, a Felvilágosodás és a Legújabb kori magyar irodalom program hallgatói az adott félévi szakmai tárgyukról és témakonzultációjukról, feladataikról, érdemjegyük megszerzésének körülményeiről a programvezetőjüktől értesülhetnek, közvetlenül velük tartsák a kapcsolatot. A kapcsolattartás módját, fogadóórájuk időpontját, elérhetőségüket stb. saját érdekükben tisztázzák már első találkozásukkor, hogy ilyen „technikai” problémák ne okozzanak később gondot (nem kell például félévről félévre a nappali tagozatosok titkárságán érdeklődni folyamatosan az elérhetőségükről vagy az óráik időpontjáról). A Nyugat program hallgatói minden félév elején, de legalább első harmadában e-mailben megkapják „órarendjüket” a szemináriumok, közös és egyéni konzultációk időpontjáról. (A nyugatosok idei első, „tanévnyitó” szemináriumra szeptember 30-án, 4 órától kerül sor, de erről még kapnak értesítést.) Az Általános irodalomtudomány, a Romantika és az Összehasonlító irodalomtudomány programok doktoranduszai minden alkalmi konzultációról, megbeszélésről vagy előadásról értesítést kapnak e-mailben abban az esetben, ha az utolsó „találkozáskor” még nem volt ismert a következőnek az időpontja. (Az Általános irodalomtudomány program hallgatóinak első összejöveteléről szóló információkat lásd itt.) A Romantika, az Összehasonlító irodalomtudomány, a Legújabb kori magyar irodalom és a Nyugat program hallgatói számára készült a felkészülést segítő olvasmánylista (lásd a tanegységlistában a megfelelő tanegységhez tartozó „Olvasmánylista” linket); a többi programnak nincs előre meghatározott kötelező olvasmánylistája.

Végül néhány szót a doktoriskolai ügyintézésről. A PhD-adminisztrációnak tulajdonképpen két fóruma van. A doktorandusz „tanulmányi osztálya” a Doktori és Habilitációs Ügyek Irodája – azok az ügyek intézhetők ott, amelyekkel nappali tagozatosként a tanulmányi osztályhoz vagy a diáktanácsadóhoz fordultak, illetve kifejezetten adminisztratívak, magával a PhD intézményével kapcsolatosak, nem szakmaiak és nem programspecifikusak. A Doktori Iroda a hivatalosság őre: minden olyan kérdést csak ők tudnak megnyugtatóan tisztázni, amelyet a doktori képzés valamely minisztériumi vagy egyetemi/kari szabályzata rögzít. Ilyenek az ösztöndíjjal, a tandíjjal, tandíjmentességgel és -mérsékléssel, a beiratkozással, a halasztással, az indexleadással kapcsolatos kérdések, az obligát „mikor kapom meg a diákigazolványomat” probléma, az, hogy a felvételtől vagy az abszolutóriumtól számítva mikor lehet/kell szigorlatozni és védeni, ez utóbbiakat hogyan kell intézni. Mindezekre tőlem hiába várnak választ: vagy egyáltalán nem tudom a megoldást, vagy az nem autentikus, ezért még ott is mindenképpen újra meg kell kérdezni, tehát fölösleges kipréselni belőlem egy „nem tudom”-ot. Az iroda a Múzeum krt. 4/a-ban, az I. emelet 114–121-ben található, vezetője Csoba Alice, telefonszámaik: 485-5250/5176, 5161, 5183, 5164, félfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 10–12, 14–16 (ezt kérik betartani).

Tőlem (csak) a programok működésével és a kurzusokkal kapcsolatos konkrét kérdéseikre kaphatnak választ, a tanegységekről és kurzusokról tudok felvilágosítást adni (ha már vannak információk), ha szükség van rá, segítek értelmezni a szabályzatokat, a képzési rendet, nagyjából ismerem a lehetőségeket és a kötelezettségeket, itt kérhető majdan az abszolutórium, itt (és a Doktori Irodában is) kell jelentkezni szigorlatra és a védésre (külön nem figyelmeztetünk senkit arra, hogy ideje letenni a szigorlatot, úgyhogy erre ügyelni kell annak idején!), és ehhez hasonlók. Amit pedig biztosan nem lehet majd: az indexeket rám bízni, de a nappali tagozat titkárságára sem (azaz nem íratjuk alá, nem „szerzünk” bele jegyet, nem tároljuk, nem adjuk le stb.); egyrészt nem feladatunk, ez a hallgató kötelessége (ráadásul a beiratkozáson kívül az egyetlen hivatalos-adminisztratív kötelezettsége a három év alatt), másrészt a leckekönyv hivatalos okmány, amelyet nem célszerű csak úgy rábízni valakire, aki – éppen mivel ez nem feladata – nem tudja garantálni a biztonságát; ha ezerből egy kallódik el, már az is túl nagy és aránytalan veszteség volna.

A Doktori Iroda adatbázisa számomra nem elérhető, viszont bizonyos adatok ismeretére itt is szükség van/lehet. Gyakran (és egyre gyakrabban) előfordul, hogy kiváló pályázati, publikációs, munka- vagy ösztöndíjlehetőségekről értesülök hivatalból, de csak akkor tudom ezeket továbbítani az érdekelteknek, ha tudom, kik lehetnek egyáltalán érdekeltek. Erre szolgál az adatlap, és ezért tartalmaz a puszta elérhetőséget firtató kérdéseken túl néhány egyebet is. Természetesen nem kötelező válaszolni, de arra még nem volt példa, hogy valakit azért igyekeztem volna mindenáron elérni levélben vagy telefonon, mert valaki rosszat akart neki, sőt. Ha megosztaná velem a kért információkat, küldje vissza a kitöltött adatlapot e-mailben. A későbbiekben az adataik esetleges változásáról is értesítsenek.

Doktoriskolánkban a PhD-hallgatók hagyományosan közreműködnek a nappali tagozattal kapcsolatos bizonyos feladatok elvégzésében, így részt vesznek írásbeli vizsgákon teremfelügyelőként, dolgozatjavítóként (elsősorban az Általános irodalomtudomány, Romantika és Összehasonlító irodalomtudomány programok hallgatói), valamint a nappali tagozatos magyar szakosok felvételiztetésében szintén teremfelügyelőként és dolgozatjavítóként. Kérjük, az ilyen jellegű felkéréseknek (melyeket az intézeti titkárság vezetőjétől, Aleku Sztefkától kapnak majd) lehetőleg tegyenek eleget, ez szerves része a doktoranduszok feladatainak; akadályoztatásuk esetén igyekezzenek gondoskodni helyettesről, a határidőket (például javított dolgozatok leadása) pontosan tartsák be. A doktoriskola vagy egyes programjai által szervezett konferenciákra, előadásokra, szemináriumokra szóló meghívók sem formálisak.

Engem leginkább e-mailben érnek el, személyesen általában csütörtökön délutánonként a III. emeleti 309-es szobában. Mivel „társadalmi munkában” végzem a titkársági feladatokat, kérem, csak akkor használjanak, ha muszáj: vegyék komolyan, hogy mi az, ami miatt nem engem, hanem a doktori irodát kell kérdezniük, és a honlapon egyébként is közzéteszek minden információt, ami a birtokomban van.

Köszönöm, ha elolvasták ezt az ijesztő terjedelműre sikerült levelet, azt meg különösen, ha alkalmazzák is a benne foglaltakat.

Munkájukhoz és tanulmányaik végzéséhez sok sikert kívánva, üdvözlettel:

e-mail Bodnár Krisztina
doktoriskolai titkár

2004. szeptember 14.