ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Kiemelt témák:
Tanegységek és kurzusok
Általános tárgyak
Szakmai tárgyak
Disszertációs témakonzultáció
A tárgyak felvételének sorrendje
Indexbejegyzés


Tanegységlisták
2002 őszétől
Képzési rend 2002 előtt

 

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:
Képzési rend az Irodalomtudományi Doktori Iskolában
(2002 őszétől)

Általános alapelvek

Az ITDI hallgatóinak – bármilyen képzési formában vesznek is részt – legalább tizenhat tanegységet kell teljesíteniük a programok által meghirdetett foglalkozások közül.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola három sávban tartja számon a programok által meghirdetett kurzusokat:

1. általános tárgyak,
2. szakmai tárgyak és
3. disszertációs témakonzultáció.

Ez tehát az a három csoport, amelyekben az egyes tanegységek (a tárgy általános neve, például irodalomelmélet) és a tényleges kurzusok otthonra találnak.

A programok a doktori iskola hallgatói számára teljes mértékben átjárhatók.
Az általánosan kötelező tanegységekhez a doktoriskola bármelyik programja szervezhet kurzust, s azokat külön engedély nélkül felveheti a doktoriskola bármely hallgatója, akkor is, ha nem a saját programja szervezte. Az általános tárgyak a Karon belül akkreditált egyéb doktoriskolák (például nyelvészeti) által meghirdetett kurzusok elvégzésével is teljesíthetők, ehhez viszont már szükséges a témavezető engedélye.
A szakmai tárgyak elsősorban a saját programon belül teljesítendők, de bizonyos esetekben indokolt lehet közülük egyet-egyet a doktoriskola más programjában elvégezni – ehhez szintén téma- és programvezetői jóváhagyásra van szükség, míg a disszertációs témakonzultáció értelemszerűen csak a témavezetőnél vehető fel.

Általános szabály, hogy a tanegységek között nincs kényszerrendezés, illetve előfeltétel-rendszer, azaz bár természetesen van egy ésszerűen ideális sorrend (például a filozófiát érdemes „alapozó tárgyként” felvenni az irodalomelméleti kurzusok előtt), a hallgató belátása (és ideje) szerinti rendben veheti fel a kurzusokat. Ugyanakkor a tanegységeket csak a megfelelő (kollokviumi vagy gyakorlati) érdemjegy megszerzésével lehet teljesíteni, nem elégséges a kurzusvezető aláírása (ideértve a disszertációs témakonzultációt is).

A tanegységek, kurzusok jelölése, az indexbe való felvételük módja
A tanegység teljes kódja egy betűjel és egy számjel kombinációja, mely megmutatja a kurzust hirdető doktoriskolát és programot is, lásd a teljes kódszámrendszert.
Egy-egy kurzus indexbe való fölvételekor nem az számít, hogy a hallgató melyik programra jár, hanem az, hogy az adott kurzust melyik program hirdette meg. (Tehát például ha a francia irodalom program hallgatója az angol reneszánsz és barokk program szervezte általánosan kötelező filozófia kurzust végzi el, akkor nem a saját programjának megfelelő P/IR/FR/KÖ, hanem az P/IR/AIR/REN betűjelet írja az indexébe a tárgy számjele, az 1 elé.)

Tanegységek és kurzusok

1. Általános tárgyak
Az általános tárgyak sávjában egy félév filozófiai (számjele 1), két félév irodalomelméleti (számjele 2 és 3), és egy félév társtudományi (történelmi, szociológiai, pszichológiai, politológiai stb.) kurzus szerepel (a társtudományi kurzusok számjele 4). Ezeket a kurzusokat az ITDI mint kötelező tanegységeket tartja számon, azaz minden hallgatónak el kell végeznie őket, ugyanakkor minden programnak joga van ezeket a tanegységeket a programon belül, sajátos tartalommal meghirdetni, vagy egy másik programban meghirdetett, ilyen jellegű (egy-egy félév filozófiai és társtudományi és két félév irodalomelméleti) kurzus elvégzésére kötelezni a hallgatót. Az általános tárgyakat tartalommal megtöltő kurzusok tehát kiválaszthatók az egyes programok kurzuskínálatából, vagy külön felkérésre, több program összefogásával is indíthatók.
A kurzus indexbe való felvételének módja: a kurzust meghirdető program betűjele (illetve X, ha nem az irodalomtudományi, hanem más doktori iskola – például nyelvészeti – szervezi a kurzust) + az adott tanegység kódjának számjele.
Az általános tárgyakból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen egy-egy darab 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számjelű tanegység, bármilyen betűjellel ellátva.

2. Szakmai tárgyak
Szakmai tárgy a program témájához közvetlenül kapcsolódó, összesen hat tanegység, ezeket az adott program profiljának megfelelően a programok állítják össze a programvezető és az oktatók segítségével, figyelembe véve a hallgatók igényeit és javaslatait. E kurzusok számjele folytatólagosan 5–10. A programok átjárhatóságából következően a hallgató – a témavezető és a programvezető jóváhagyásával – az iskola teljes kurzuskínálatából is válogathat.
A kurzus indexbe való felvételének módja: a program betűjele + az adott kurzusnak megfelelő számjel 5-től 10-ig. Amennyiben a hallgató valamelyik félévben nem a saját programjában végzi el a szakmai kurzust, akkor ezt egyrészt meg kell jeleníteni a tanegység kódjának betűjelében, másrészt a kurzusvezető és a témavezető ellenjegyzésével is el kell látni az indexbejegyzést.
A szakmai tárgyakból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen egy-egy 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es számjelű tanegység, a teljesített kurzusnak megfelelő betűjellel ellátva.

3. Disszertációs témakonzultáció
A disszertációs témakonzultáció a témavezetővel folytatott megbeszélés a disszertáció tárgykörében; instrukció, segítség, vázlatok, elkészült részletek értékelése megtervezett és állandó rendszerességgel. Az egyéni konzultáció is tanegységnek számít, és minden félévben minden hallgató számára kötelező, azonban ezeket az egyes programoknak nem kell külön meghirdetniük; az időpont és a tematika egyeztetése a hallgató és a témavezető feladata.
A kurzus indexbe való felvételének módja: a program betűjele + számjel 11-től 16-ig.
A disszertációs témakonzultációból az abszolutóriumhoz szükséges: a hallgató indexében szerepeljen hat darab tanegység ezen a néven, a program betűjelével és a megfelelő számjellel ellátva.


Az egyes programok tanegységlistái 2002 őszétől Tanegységlisták
Képzési rend 2002 ősze előtt Képzés