ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék
Kiemelt témák:
klikk! Jelentkezés, felvételi
klikk! Jelentkezési űrlap
klikk! Külföldi részképzés
klikk! A fokozat megszerzésének feltételei
klikk! A doktori eljárás
klikk! A doktorrá avatás
Díjak és térítések
klikk! a képzés során

klikk! a doktori eljárás során

Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető változat pdf formátumban: edsz.pdf

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori szabályzata

A felsőoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXX. törvénnyel, a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) kormányrendelettel, a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek és diplomák elismeréséről és honosításáról szóló 47/1995. (IV. 27.) számú kormányrendelettel és a kitüntetéses doktorrá avatásról szóló
5/1994. (IV. 1.) MKM rendelettel egységes szerkezetben.

2001.

TARTALOMJEGYZÉK

Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
A doktori képzés és fokozatszerzés szervezeti kerete
Egyetemi doktori tanács
Az egyetemi doktori tanács működése
Kari doktori tanács
Doktori iskola
A doktori iskola vezetője
A doktori iskola oktatói
Doktori iskola tanácsa
Doktori iskola létesítése, felfüggesztése, megszüntetése
Doktori képzés
Jelentkezés, felvétel
Témaváltoztatás
Hallgatói jogviszony
A tanulmányi idő megszakítása
Külföldi részképzés
Képzési terv
Tanulmányi terv
A tanév időbeosztása
Beiratkozás
Részvétel a foglalkozásokon
Követelmények teljesítésének ellenőrzése
A tanulmányok befejezése
A doktori fokozat megszerzésének feltételei
A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás
Az eljárás megindítása
A doktori szigorlat
A nyilvános vita
A doktori fokozat odaítélése (elutasítása)
A doktori fokozat visszavonása
A kandidátusi fokozat elismerése
A doktori tézisek és a doktori értekezések nyilvánossága
A doktori oklevél, a doktorrá avatás
A doktori oklevél
A doktorrá avatás
A doktoranduszok oktatási tevékenysége
Doktorandusz nyilvántartás, doktori nyilvántartás
A doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatása, valamint az általuk fizetendő díjak és térítések
A doktori eljárás során fizetendő díjak és térítések, valamint az eljárásban résztvevőket megillető tiszteletdíjak
A doktori képzés állami támogatásának és bevételeinek felhasználása
A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása
A „doctor honoris causa” és a „doctor et professor honoris causa” cím
Vegyes rendelkezések
1. számú melléklet: Tudományágak
2. számú melléklet: Jelentkezési lap
3. számú melléklet: Eljárási kérelem
8. számú melléklet: A doktori eskü szövege
9. számú melléklet: A doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatása, valamint az általuk fizetendő díjak és térítések
10. számú melléklet: A doktori eljárás során fizetendő díjak és térítések,valamint az eljárásban résztvevőket megillető tiszteletdíjak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem [a továbbiakban: Egyetem] Tanácsa, a felsőoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXX. törvény [a továbbiakban Ftv.], a kormány doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) kormányrendelete [a továbbiakban: Rendelet (R)], a kormány külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek és diplomák elismeréséről és honosításáról szóló – többször módosított – 47/l995. (IV. 27.) kormányrendelete [a továbbiakban: Honosítási Rendelet (HR)] és a művelődési és közoktatási miniszter kitüntetéses doktorrá avatásról szóló 5/1994. (IV. 1.) MKM rendelet alapján [a továbbiakban: Miniszteri Rendelet (MR)] a doktori képzés és fokozatszerzés szabályait a következőképpen határozza meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. §

A Szabályzat hatálya kiterjed
a) a doktori képzésre;
b) a doktori (PhD) fokozatszerzésre irányuló eljárásra és a doktori (PhD) fokozat odaítélésére;
c) a „tiszteletbeli doktor” cím odaítélésére;
d) a „tiszteletbeli doktor és professzor” cím odaítélésére;
e) a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására;
f) a kitüntetéses doktorrá avatásra;
g) a doktori képzésben részt vevő hallgatókra;
h) a doktori képzésben részt vevő oktatókra és kutatókra;
i) a doktori képzésben, a doktori (PhD) fokozat odaítélésében közreműködőkre.

2. §

A jelen Szabályzatban megjelölt kérdésekről az egyes karok tanácsai által elfogadott, az Egyetemi Doktori Tanács által véleményezett, az Egyetemi Tanács által jóváhagyott kari doktori szabályzatok rendelkeznek.

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETE

Ftv. 91. §
(2) A doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére az egyetem doktori tanácsot hoz létre; nagylétszámú egyetemeken a doktori tanács karonként és szakonként is létrehozható. A doktori tanácsnak tanácskozási jogú tagja a doktori képzésben részt vevő hallgatók által választott egy képviselő.
(3) A doktori tanács valamennyi tagjának doktori fokozattal kell rendelkeznie; a tanács tagja lehet az is, aki az egyetemnek nem dolgozója.
Rendelet 2. §
17. doktori tanács: a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére az egyetemi tanács által létrehozott testület, amely a doktori képzés tekintetében döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása és a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. Jogszabályban megállapított feltételek teljesülése esetén elláthatja a habilitációs bizottság feladatait is.

3. §

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Egyetemi Doktori Tanács, és minden egyetemi karon egy-egy kari doktori tanács működik.

EGYETEMI DOKTORI TANÁCS
4. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjai:
a) az Egyetemi Doktori Tanács elnöke;
b) minden egyetemi karról három az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló [a továbbiakban: belső] személy és egy az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló [a továbbiakban: külső] személy
(2) Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke hivatalból a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes.
(3) Az Egyetemi Doktori Tanács további tagjait a kari tanácsok javaslata alapján az Egyetemi Tanács választja meg, és a rektor bízza meg.
(4) A kari tanácsok javaslata alapján az Egyetemi Tanács karonként egy-egy póttagot is választ.
(5) A doktori tanács szavazati joggal rendelkező belső tagjai és póttagjai az MTA rendes, illetve levelező tagjai, doktorai és/vagy egyetemi tanárok lehetnek.
(6) A doktori tanács szavazati joggal rendelkező külső tagjai az MTA rendes, illetve levelező tagjai és doktorai lehetnek.

5. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjainak megbízatása az őket megválasztó Egyetemi Tanács mandátumának megszűnését követő december 31-ig tart.
(2) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjának megbízatása megszűnik:
a) lemondással,
b) visszahívással,
c) a megbízatás lejártával,
d) a tag halálával,
e) amennyiben nem teljesíti a 4. § (5)–(6) bekezdésében megfogalmazott követelményeket.
(3) Amennyiben az Egyetemi Doktori Tanács valamely tagjának megbízatása a megbízatás lejárta előtt megszűnik, az adott kar javaslatára megválasztott póttag az Egyetemi Doktori Tanács tagja lesz. Ennek tényét a rektor határozatban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdésben leírt esetben az Egyetemi Tanács az illetékes kari tanács javaslatára 60 napon belül új póttagot választ.
(5) A kari tanácsok az Egyetemi Doktori Tanács megbízatásának lejárta előtt 60 nappal javaslatot tesznek az Egyetemi Doktori Tanács tagjaira.

6. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjának visszahívását az Egyetemi Doktori Tanács, az illetékes kar Kari Doktori Tanácsa és az illetékes kari tanács kezdeményezheti.
(2) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjának visszahívását kezdeményezni lehet
a) a tag tartós akadályoztatása esetén,
b) amennyiben a tag rendszeresen távol van az Egyetemi Doktori Tanács üléseiről,
c) amennyiben a taggal szemben jogerős büntető bírósági ítéletet vagy fegyelmi határozatot hoznak;
d) amennyiben a tag a tagságra bármely okból méltatlanná válik.
(3) A visszahívásról az illetékes kari tanács véleménye alapján az Egyetemi Tanács dönt.

Rendelet 22. §
A doktori tanács feladata, különösen:
a) jóváhagyja a doktori iskolák alapításának kezdeményezését;
b) dönt a doktori képzésbe való felvételről, a felmentésekről, a doktori szigorlat tárgyairól, a doktori fokozat odaítéléséről, a kitüntetéses doktorrá avatási javaslatokról;
c) a Szabályzatban meghatározottak szerint, a doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a szigorlati bizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét;
d) állást foglal a külföldi tudományos fokozat honosításáról;
e) javaslatot tesz az egyetemi tanács részére a doktori képzési normatíva felhasználásáról.

7. §

Az Egyetemi Doktori Tanács feladatai:
a) a kari doktori tanácsok javaslata alapján dönt a doktori fokozat odaítéléséről, minősítéséről, illetve visszavonásáról;
b) dönt a kitüntetéses doktorrá avatásra tett javaslatokról;
c) a kari doktori tanácsok javaslata alapján dönt a külföldi tudományos fokozatok honosításáról,
d) őrködik a doktori fokozat által tanúsított egységes és magas tudományos-szakmai színvonal megtartása felett;
e) ellenőrzi a kari doktori tanácsok működésének jogszerűségét;
f) jóváhagyja az Egyetem által benyújtandó doktori iskola létesítéséről szóló pályázatot, mely magába foglalja az iskola vezetőjére tett javaslatot is;
g) jóváhagyja a doktori iskolák működési szabályzatát;
h) javaslatot tesz a doktori iskola vezetőjének személyére;
i) véleményezi a kari doktori szabályzatok tervezetét;
j) az Oktatási Minisztérium által biztosított keretek között dönt a doktori ösztöndíjak karok közötti felosztásáról;
k) megtárgyalja a karok doktori beszámolóit;
l) a jelentések alapján beszámolót készít az Egyetemi Tanácsnak és az Oktatási Minisztériumnak a doktori képzésre kapott pénzeszközök felhasználásáról.

AZ EGYETEMI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSE
8. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács tanévenkénti első ülésén az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai közül elnökhelyettest választ.
(2) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatkörét.
(3) Az Egyetemi Doktori Tanács üléseit tanévente legalább négy alkalommal, illetve szükség szerint tartja.
(4) Az Egyetemi Doktori Tanács üléseit az elnök hívja össze, a napirend írásos megküldésével az ülést megelőzően legalább 8 nappal.
(5) Az Egyetemi Doktori Tanács ülésén szavazati joggal a tagok vesznek részt.
(6) Az Egyetemi Doktori Tanács ülésein tanácskozási joggal rész vehet:
a) az Egyetemi Doktori Tanács póttagja;
b) az egyetemi karok doktori képzésben részt vevő hallgatóinak [a továbbiakban: doktorandusz] a kari hallgatói önkormányzat szabályzatában leírt módon delegált 1-1 doktorandusz képviselője;
c) a kari doktori tanács elnöke (amennyiben nem tagja a testületnek);
d) akit az Egyetemi Doktori Tanács elnöke az ülésre meghív.
(7) Az Egyetemi Doktori Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a szavazati jogú tagok több, mint a fele jelen van, és jelen van az elnök vagy az elnökhelyettes.
(8) Az Egyetemi Doktori Tanács határozatait szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
(9) Az Egyetemi Doktori Tanács határozatait írásba kell foglalni és az érintetteknek meg kell küldeni. A határozatokat – a fokozat odaítélésével, visszavonásával kapcsolatos döntések kivételével – a karon szokásos módon közzé kell tenni.
(10) Az Egyetemi Doktori Tanács üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amely tartalmazza az ülésen hozott határozatokat és a legfontosabb elhangzottakat.
(11) Az Egyetemi Doktori Tanács titkársági feladatait az Oktatási és Tudományszervezési Osztály látja el.

9. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács a 7. § e) és j) pontjában meghatározott feladat és jogkörét az Egyetemi Doktori Tanács elnökére átruházhatja.
(2) Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke átruházott jogkörében a doktori képzést folytató karok képviselőinek meghallgatásával jár el.

KARI DOKTORI TANÁCS
10. §

(1) A kari doktori tanácsok létszámát és a jelölés módját a kari doktori szabályzatok határozzák meg.
(2) A Kari Doktori Tanács tagjait a kari tanács választja meg titkos szavazással.
(3) A Kari Doktori Tanács tagjai között külső tag is lehet.
(4) A Kari Doktori Tanácsban a doktori képzésben együttműködő más felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek és kutatóhelyek képviseletét biztosítani lehet.

11. §

(1) A kari doktori tanács feladata különösen
a) javaslatot tesz doktori fokozat odaítélésére, minősítésére, visszavonására;
b) javaslatot tesz külföldi tudományos fokozat honosításáról;
c) kezdeményezi doktori iskola létesítését;
d) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori iskola vezetőjének
személyére;
e) dönt a doktori szigorlat tárgyairól és a szigorlati bizottság összetételéről;
f) dönt a doktori értekezés hivatalos bírálóiról és a bírálóbizottság összetételéről;
g) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat szövegére, módosítására;
h) jóváhagyja a doktori iskola oktatóinak és témavezetőnek személyét;
i) dönt doktori oktatási programok létrehozásáról, felfüggesztéséről, megszüntetéséről;
j) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit;
k) dönt a doktori képzésre történő felvételről;
l) ellenőrzi a doktori képzés működését;
m) dönt a külföldi részképzés munkaprogramjának elfogadásáról;
n) egyéni kérelem alapján dönt a hallgatói tanulmányi kérelmekről.
o) véleményt nyilvánít a doktori iskolák működési szabályzatáról;
p) véleményt nyilvánít a doktori képzési előirányzat felhasználásáról
q) megbízza és felmenti a doktori iskola tanácsának tagjait.

DOKTORI ISKOLA

Ftv. 91. § (1) bekezdés
Az egyetem doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, illetőleg tudományágban jogosult, amelyben arra való alkalmasságát a MAB állásfoglalásában elismerte.
Rendelet 17. §
(1) Doktori- és mesterképzés kizárólag külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján akkreditált doktori iskola keretében folytatható.
(2) Az egyetemeken külön jogszabályban meghatározott tudományáganként (művészeti területenként) ha jogszabály a multidiszciplináris területen működő doktori iskolák esetében kivételt nem tesz egy doktori iskola működhet.

12. §

Azon tudományterületek és tudományágak karok szerinti felsorolását, amelyekben az Ftv. 91. § (1) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az egyetem doktori képzésre és doktori (PhD) fokozat odaítélésére jogosult, jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

13. §

(1) A doktori iskola az Egyetem – különböző egységeket is átfogó – olyan funkcionális szervezeti egysége, amelyben a doktori fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés folyik.
(2) A doktori iskolában – az egyetem felkérésére – közreműködhetnek más egyetemek vagy kutatóintézetek, illetve azok munkatársai is.

Rendelet 26. § (1) bekezdés
A doktori iskolák működési szabályzatot alkotnak, amelyet az egyetemi doktori tanács hagy jóvá.

14. §

(1) A doktori iskolák működési szabályzatát az Egyetemi Doktori Tanács a Kari Doktori Tanács véleménye alapján hagyja jóvá.

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE
15. §

(1) A doktori iskola vezetője a doktori iskola alapító belső tagja lehet, aki az MTA rendes, levelező tagja, doktora vagy a tudomány doktora (a továbbiakban együtt: akadémiai doktor).
(2) A doktori iskola mindenkori vezetőjét a kari és az egyetemi doktori tanács javaslatára a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetértésével a rektor bízza meg, illetve menti fel.
(3) A doktori iskola vezetője felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért.

A DOKTORI ISKOLA OKTATÓI

Rendelet 18. § (1) bekezdés
A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori iskola tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására.
Rendelet 22. §
A doktori tanács feladata, különösen:
[…]
c) […], továbbá jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét;
[…]

16. §

1) A Kari Doktori Tanács a Doktori Iskola Tanácsa állásfoglalása alapján, a Doktori Iskola vezetőjének előterjesztésére a kari doktori szabályzatban szabályozott módon hagyja jóvá a doktori iskola oktatóinak személyét.
(2) Az egyes doktori iskolák oktatóinak személyéről a Rektori Hivatal Oktatási és Tudományszervezési Osztálya nyilvántartást vezet.

DOKTORI ISKOLA TANÁCSA

Rendelet 2. §
E rendelet alkalmazásában
19. a doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai választanak, és tagjait az egyetem doktori tanácsa bízza meg és menti fel;

17. §

(1) A Doktori Iskola Tanácsának összetételéről a kari szabályzatok rendelkeznek.
(2) Doktori Iskola Tanácsának tagjait a Kari Doktori Tanács bízza meg és menti fel. A megbízóleveleket a KDT elnöke adja ki.
(3) A Doktori Iskola Tanácsának elnöke a doktori iskola vezetője.

DOKTORI ISKOLA LÉTESÍTÉSE, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

Rendelet 20. §
(1) A doktori iskola létesítésének jóváhagyásáért pályázatot kell benyújtani a MAB-hoz. A doktori tanács által előkészített, az egyetemi tanács által jóváhagyott pályázatot a rektor nyújtja be a MAB-hoz.
(2) A MAB a beérkezett pályázatokat tudományterületenként vagy tudományáganként kidolgozott követelményrendszer alapján bírálja el.
(3) A doktori iskola engedélyezésére, működésének minőségellenőrzésére, a működés felfüggesztésére, illetve megszüntetésére vonatkozó részletes szabályokat – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között – a MAB állapítja meg.

18. §

(1) A doktori iskola létesítésének jóváhagyását célzó pályázatot az illetékes Kari Doktori Tanács javaslatára, az Egyetemi Doktori Tanács támogató véleménye alapján, az Egyetemi Tanács hagyja jóvá és a rektor ellenjegyzi.
(2) A pályázatban foglalt adatok hitelességéért az egyetem rektora felel, és az adatok valósságát aláírásával igazolja.
(3) A doktori iskola alapításáról szóló pályázat formai követelményeit, a Magyar Akkreditációs Bizottság előírásaival összhangban a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes ellenőrzi.

19. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács javasolhatja a doktori iskola működésének felfüggesztését, illetve megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi feltételei lényegesen megváltoznak és az oktatás minőségének romlását idézik elő.
(2) A rektor a felfüggesztési, illetve megszüntetési javaslatot, az Egyetemi Tanács véleményének meghallgatása után, részletes indoklással ellátva megküldi a Magyar Akkreditációs Bizottságnak.
(3) Doktori iskola felfüggesztésének, megszüntetésének indokoltságáról Egyetemi Doktori Tanács vizsgálatát kezdeményezheti:
a) a rektor;
b) az illetékes Kari Doktori Tanács;
c) az Egyetemi Doktori Tanács tagja.

JOGORVOSLAT

Rendelet 21. § (1) bekezdés
A doktori tanács doktori ügyekben hozott döntései ellen jogszabálysértés, a doktori szabályzat megsértése, illetve eljárási hiba esetén jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati eljárás lefolytatása a rektor hatáskörébe tartozik.

20. §

A rektor a fellebbezésről 30 napon belül dönt.

DOKTORI OKTATÁSI PROGRAM
21. §

(1) A tudományáganként akkreditált doktori iskolák keretei között az egyes résztudományi területeknek megfelelően doktori oktatási programok létesíthetők.
(2) Doktori oktatási program létesítéséről, felfüggesztéséről, megszűntetéséről, valamint a doktori oktatási program vezetőjének személyéről a Kari Doktori Tanács dönt.

Rendelet 19. §
A meghirdethető oktatási programokról és a témavezetői megbízásokról a doktori iskola tanácsa ennek hiányában doktori tanácsa évente dönt, és ezek nyilvánosságra hozataláról az egyetemen szokásos módon gondoskodik.

22. §

A Doktori Iskola Tanácsa a következő évben meghirdetendő doktori oktatási programokról legkésőbb június 30-ig dönt, döntéséről tájékoztatja a Kari Doktori Tanács elnökét.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
23. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács – a kari doktori tanácsok véleményére figyelemmel – kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit.
(2) Az Egyetemi Doktori Tanács – a kari doktori tanácsok közreműködésével – folyamatosan figyelemmel kíséri az iskolák és a programok működését. Munkájához felhasználja a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek véleményét, szükség esetén külső szakértőt kér fel.
(3) Az Egyetemi Doktori Tanács szükség esetén kezdeményezi a doktori oktatási program, doktori iskola felfüggesztését.

24. §

(1) Az Egyetemi Doktori Tanács a minőségbiztosítási szabályzat alapján elkészülő éves jelentés részeként értékelést készít a doktori iskolák működésének minőségéről.
(2) Az Egyetemi Doktori Tanács az éves jelentés elkészítésekor minden évben két doktori iskola működését részletesen elemzi, a többi doktori iskola esetében a változásokról tesz jelentést.

DOKTORI KÉPZÉS
25. §

(1) Doktori képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
a) nappali tagozatos szervezett képzés (ösztöndíjas vagy költségtérítéses formában);
b) esti tagozatos szervezett képzés (költségtérítéses formában);
c) levelező tagozatos szervezett képzés (költségtérítéses formában);
d) levelező tagozatos egyéni felkészülés (költségtérítéses formában) keretében indítható.
(2) A szervezett doktori képzés tanulmányi ideje három év.

Rendelet 2. §
E kormányrendelet alkalmazásában
6. doktori képzés: egyetem által végzett, doktorandusz-hallgatói jogviszonyt eredményező, három év (36 hónap) tanulmányi időtartamú posztgraduális szintű képzés, amely a doktori fokozat elnyerésére készít fel. A doktori képzés rendszeres tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység, amely magában foglalja az egyetem doktori szabályzatában előírt kötelezettségek teljesítését, így a doktori szigorlat kivételével a doktori vizsgák eredményes letételét is;
23. nappali tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a külön jogszabályban meghatározott tanórák (kontaktórák) az összes hallgatói tanulmányi munkaidő legalább egytizenötöd részét teszik ki.
24. esti tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a külön jogszabályban meghatározott tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben meghatározottak legfeljebb kétharmadát teszik ki.
25. levelező tagozatos képzés: olyan képzés, ahol a külön jogszabályban meghatározott tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben meghatározottak legfeljebb egyharmadát teszik ki.

JELENTKEZÉS, FELVÉTEL

Rendelet 28. §
(1) Doktori képzésre a felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárás megszervezése és lebonyolítása – az e rendeletben meghatározottak szerint – az egyetemek feladata. A doktori képzésre való felvételről az egyetem doktori tanácsa dönt, és döntéséről a jelentkezőt 8 napon belül írásban értesíti.
(2) Doktori képzésre egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű oklevéllel és legalább egy, államilag elismert középfokú „C„ típusú nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek.
(3) A doktori tanács a felvételt, a doktori iskola javaslata alapján, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl, további követelményhez kötheti.
(4) A felvétel részletes szabályait a Szabályzatban kell meghatározni.
(5) Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésre jelentkezők azonos követelmények és feltételek alapján vesznek részt a felvételi eljárásban.
Rendelet 29. §
(1) A felsőoktatási intézmények (a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények esetében pedig a közvetlen felügyeletet gyakorló miniszter) által – évente egy alkalommal, legkésőbb augusztus 15. napjáig – közölt adatok alapján az Oktatási Minisztérium minden évben egységes formában – a doktori képzés felvételi tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató) – közzéteszi a doktori iskolák, illetve a doktori iskolákban szervezett képzési programok jegyzékét.
(2) Szükség szerint a Tájékoztató több alkalommal is megjelentethető, ebben az esetben az adatszolgáltatás és a megjelentetés határidejét az Oktatási Minisztérium legalább 30 nappal ezen határidők letelte előtt az Oktatási Közlönyben közzéteszi.
(3) A Tájékoztató tartalmazza:
a) a felvenni tervezett létszámot;
b) a tandíjjal, a költségtérítéssel és a juttatásokkal kapcsolatos információkat;
c) az Ftv. 83. §-ának (3)–(4) bekezdésére is figyelemmel, a felvétel követelményeit, különös tekintettel a felvételi vizsga értékelése, valamint az alkalmazott rangsorolás elvére;
d) a felvételi eljárási díj összegét és az annak befizetésével kapcsolatos információkat;
e) egyéb, az ebben a rendeletben meghatározott, illetve a jelentkezők számára szükséges információkat.
(4) Az egyetem a jelentkező számára biztosítja felvételi szabályzatának megismerhetőségét.
Rendelet 30. §
(1) A doktori iskolák a doktori képzésről évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást adnak; a felvételi követelményeket évente az egyetemen szokásos módon közzéteszik.
(2) A doktori tanács – az oktatási miniszternek az első évre felvehető államilag finanszírozott doktorandusz hallgatói létszám meghatározásáról, az egyetemek közötti elosztás elveiről, az Országos Doktori és Habilitációs Tanács javaslata alapján és a Felsőoktatási és Tudományos Tanács állásfoglalásának figyelembevételével hozott döntése alapján – évenként állapítja meg a doktori iskolákba felvehető államilag finanszírozott doktorandusz hallgatók létszámát.
(3) A doktori tanács felvételt elutasító döntése ellen fellebbezéssel lehet élni, ha az jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért. A fellebbezést az elutasító döntés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell előterjeszteni. A fellebbezést a felsőoktatási intézmény vezetője bírálja el, a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.
(4) A doktori iskolák a felvett jelentkezők névsorát és eredményeit az egyetemen szokásos módon közzéteszik.

26. §

(1) A doktori felvételi tájékoztató tartalmát a Rektori Hivatal koordinálásával a kari dékáni hivatalok és a kari doktori tanácsok elnökei készítik el.

27. §

(1) Doktori képzésre jelentkezni az illetékes kar Dékáni Hivatalába benyújtott, jelen szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott jelentkezési lapon lehet.
(2) A jelentkezés pontos rendjét, a felvételi eljárást a kari szabályzatok határozzák meg.
(3) A felvételi eljárást a doktori iskola választott felvételi bizottsága folytatja le.
(4) A felvételi eljárás szempontrendszerét a Kari Doktori Tanács határozza meg. A felvételi rangsorolás szempontja különösen
a) a korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel (vizsgák, szigorlatok, diploma minősítés);
b) korábbi kutatómunka során felmutatott eredményei (diákköri díjak, szaktudományi közlemények);
c) a kutatási program megvalósíthatósága.
(5) Egyéni kérelemre a Kari Doktori Tanács felmentést adhat a felvételi eljárás egyes elemeinek teljesítése alól.

28. §

(1) A felvételi döntést a Kari Doktori Tanács hozza meg. Az erről szóló határozatot a kar dékánja adja ki.
(2) A felvételi döntés lehet:
a) felvétel ösztöndíjas szervezett doktori képzésre,
b) felvétel költségtérítéses szervezett doktori képzésre;
c) felvétel egyéni felkészülésre;
d) a jelentkezés elutasítása.
(3) A felvétel doktori iskolába, doktori oktatási programra történik.

TÉMAVÁLTOZTATÁS
29. §

(1) A képzés megkezdésétől számított három féléven belül a doktorjelölt kérheti, hogy tanulmányait más doktori oktatási programban, más témával, vagy más témavezető irányításával folytathassa.
(2) A téma-, illetve témavezető-változtatás a tanulmányi idő tartamát nem hosszabbítja meg.
(3) A téma-, illetve témavezető-változtatásról a Doktori Iskola Tanácsa dönt.
(4) A döntéssel egyidejűleg rendelkezni kell a korábban teljesített követelmények elismeréséről is.

HALLGATÓI JOGVISZONY

Rendelet 31. §
(1) A szervezett képzésben résztvevők tanulmányaikat nappali, esti vagy levelező tagozaton folytathatják.
(2) A szervezett doktori képzésben, a Szabályzatban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésének és a doktori ösztöndíj folyósításának időtartama három év (36 hónap).
[…]
(5) A felvételtől számított 72 hónap elteltével, a doktorandusz-hallgatói jogviszony a hallgatói névsorból való törléssel megszűnik.

30. §

(1) A doktori képzésben részt vevő hallgató az Egyetemmel áll hallgatói jogviszonyban.
(2) A hallgatói jogviszony megszűnik:
a) az oklevél kiállításával;
b) a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján kimondott kizárás fegyelmi büntetéssel;
c) a hallgató elbocsátásával;
d) a hallgató ezirányú bejelentésével;
e) a hallgató névsorból való törlésével.

31. §

(1) A hallgatót el kell bocsátani, ha
a) a képzés első három félévében a kari szabályzatban meghatározott elvárásokat nem teljesítette;
b) kötelező tárgyból a megismételt vizsgán is elégtelen vagy nem megfelelt minősítést szerzett;
c) kutatási terve saját hibájából nem valósult meg;
(2) Az elbocsátás (1) bekezdésben foglalt eseteiben a Doktori Iskola vezetőjének javaslata alapján a Kari Doktori Tanács dönt.
(3) Az Egyetemi Doktori Tanács a hallgató tanulmányai során egyetlen alkalommal kérelemre, méltányossági alapon eltekinthet az (1) bekezdésben foglaltaktól.

32. §

(1) Törölni kell a hallgatót a névsorból a Rendelet 31. § (5) bekezdése alapján, valamint amennyiben hallgatói jogviszonya a tanulmányi idő alatt két éven keresztül folyamatosan szünetel, kivéve, ha tanulmányai megszakítására engedélyt kapott.
(2) A hallgatói névsorból való törlésről – a KDT véleménye alapján – a dékán határozatban rendelkezik.

A TANULMÁNYI IDŐ MEGSZAKÍTÁSA

Rendelet 31. §
(3) Az egyetem a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, összesen három évre engedélyezheti (évkihagyás). Első alkalommal a kérelmet el kell fogadni. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható.
(4) Évhalasztás, évkihagyás, valamint a tanulmányok más módon történő megszakítása után a képzés folytatására jelentkező doktorandusz a jelen rendelet által meghatározott támogatásokból részesül, és az e rendelet alapján meghatározott tandíjat, illetve költségtérítést köteles fizetni, kivéve, ha a Szabályzat ettől eltérő szabályt állapít meg.
[…]
7) Amennyiben a doktorandusz hallgató a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 92. §-ának (1) bekezdésében foglalt szolgálati kötelezettségét teljesíti, annak időtartamára hallgatói jogviszonya szünetel.

33. §

(1) A tanulmányok megszakítását a hallgató írásbeli kérelme alapján a témavezető és a Doktori Iskola vezetője véleményére figyelemmel a Kari Doktori Tanács elnöke engedélyezi. Engedélyező határozatában határozza meg a tanulmányok folytatásának időpontját (tanév, félév).
(2) A tanulmányok megszakításának minősül továbbá a tanulmányi félévre történő beiratkozás elmulasztása is, azzal, hogy a tanulmányok folytatása időpontját a Kari Doktori Tanács elnöke határozza meg.
(3) A tanulmányok megszakítása esetén a hallgatói jogviszony szünetel.

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS

Rendelet 31. § (8) bekezdés
A doktorandusz hallgató külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzésben olyan, a témavezető által jóváhagyott munkaprogram alapján vehet részt a doktorandusz hallgató, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak érvényességét az egyetem doktori képzési programjában.
A külföldi részképzés időtartama a doktori képzés időtartamába beszámít, a hallgatói jogviszony nem szünetel.

34. §

A külföldi részképzéssel kapcsolatos részletes szabályok megállapítása a kari doktori szabályzat hatáskörébe tartozik.

KÉPZÉSI TERV
35. §

(1) A doktori oktatási program képzési terve tartalmazhat
a) kötelező tantárgyakat;
b) a témavezető által kijelölhető tantárgyakat
c) kötelezően választható tantárgyakat;
d) szabadon választható tantárgyakat
e) kutatási tevékenységet [a továbbiakban együtt: tantervi egység]
(2) Az egyes doktori oktatási programok képzési tervét a Kari Doktori Tanács hagyja jóvá.

TANULMÁNYI TERV
36. §

(1) A doktorandusz tanulmányi terve a doktori oktatási program képzési tervének keretei között meghatározza az doktorandusz által tanulmányai során elvégzendő munkát.
(2) Az egyéni felkészülésben részt vevő doktorandusz tanulmányi terve tartalmazza a korábbi teljesítmények alapján teljesített kötelezettségeket is, ennek a ténynek a feltüntetésével, valamint a képzési időt.
(3) A doktorandusz tanulmányi tervét a témavezető javaslatára a doktori iskola vezetője hagyja jóvá. Doktori oktatási program működése esetén a Doktori Iskola vezetője e jogkörét a programvezetőre ruházhatja át.

A TANÉV IDŐBEOSZTÁSA
37. §

(1) A szervezett doktori képzés tanéve két hathónapos félévből áll.
(2) Az első félév oktatási időszaka szeptember 1-jén, a második félév oktatási időszaka február 1-jén kezdődik.

BEIRATKOZÁS

Rendelet 15. §
(1) Az a doktorandusz, aki a tandíj- vagy költségtérítés-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és az egyetemtől a Szabályzatban megállapítottak szerint fizetési haladékot nem kap, a következő tanulmányi félévre nem iratkozhat be.
(2) Az (1) bekezdés alapján hozott intézményi döntés ellen a doktorandusz jogorvoslattal élhet, a 14. § rendelkezései szerint.

38. §

(1) A doktorandusz köteles minden félév elején beiratkozni. Beiratkozni az első félévre szeptember 15-ig, a második félévre február 15-ig lehet.
(2) Beiratkozáskor a leckekönyvbe fel kell venni a teljesítendő tantervi egységek nevét, az előadó nevét. A féléves tanulmányi programot a témavezető aláírásával hitelesíti.
(3) A felvehető kötelező és választott tantervi egységekről, azok beosztásáról (hely és időpont), követelményeiről, számonkéréséről, a kötelező és ajánlott irodalomról a félév elején a Kari Doktori Tanács elnöke által közzétett tanrendben kell tájékoztatást adni.

RÉSZVÉTEL A FOGLALKOZÁSOKON
39. §

A foglalkozásokon való részvétel feltételeiről és következményeiről a kari doktori szabályzat rendelkezik, melyet a hallgatókkal az első foglalkozáson ismertetni kell.

KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
40. §

(1) Tantárgy teljesítése ötfokozatú skálán [jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen(1)] történik.
(2) A kutatási tevékenység értékelése három fokozatú skálán [kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg] történik.

41. §

(1) A vizsgaidőpontokat úgy kell meghatározni, hogy a doktorandusz a vizsgákat a vizsgaidőszakon belül arányosan elosztva tehesse le.
(2) A vizsga sikertelen teljesítése esetén a doktorandusz még egyszer megkísérelheti a vizsga teljesítését, a vizsgaidőszakon belül.

A TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSE
42. §

A doktori tanulmányok befejezését, a tanulmányi terv maradéktalan teljesítését a Doktori Iskola vezetőjének igazolása alapján, a kari doktori szabályzatban meghatározott módon a dékán vagy a Kari Doktori Tanács elnöke által kiállított végbizonyítvány (a továbbiakban: doktori abszolutórium) igazolja.

A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

Rendelet 33. § (1) bekezdés
A doktori fokozatszerzési eljárás megindítását a Szabályzatban előírt módon kell kérelmezni.
A fokozatszerzési eljárásra bocsátás feltételeit a Szabályzat tartalmazza.

43. §

(1) A doktori fokozat megszerzésének feltétele
a) a doktori szigorlat letétele,
b) egy idegen nyelvnek államilag elismert „C” típusú legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete,
c) egy másik idegen nyelv a kari doktori szabályzatban meghatározott feltételek szerinti ismerte;
d) a kari szabályzatban meghatározott szakirodalmi közlemények bemutatása,
e) a doktori abszolutórium megléte,
f) a doktori értekezés (munka, alkotás) elkészítése,
g) a doktori értekezés nyilvános vitán való megvédése.
(2) A doktori értekezés (munka, alkotás) tartalmi és formai követelményeit a kari doktori szabályzatok állapítják meg.

A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Ftv. 91. § (4) bekezdés
A doktori eljárásban nem vehet részt az a személy, aki a pályázóval függelmi, hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

44. §

(1) A doktori eljárás tárgyilagos lefolytatásának feltételeiről a kari doktori tanácsok elnökei gondoskodnak.
(2) A doktori eljárásból kizárt és az érdemi ügyintézésben nem vehet részt az,
a) akinek a saját ügyére vonatkozóan kellene eljárási cselekményt végeznie;
b) aki a jelölt témavezetője;
c) aki a jelölt hozzátartozója;
d) aki a jelölt munkahelyi vezetője vagy beosztottja;
e) akitől az ügyben való tárgyilagos állásfoglalás nem várható el
f) akivel közös tudományos közleménye van.
(3) A bíráló bizottság tagjaira, a hivatalos bírálókra és a szigorlati bizottságra a kari szabályzatok további megkötéseket tehetnek.

45. §

A kizárásról a jelölt vagy az érintett személy bejelentése alapján, illetve más módon történt tudomásszerzést követően a Kari Doktori Tanács elnöke haladéktalanul dönt.

46. §

A doktori eljárás szempontjából az Egyetemen a szorgalmi időszak szeptember 1-jétől május 31-ig tart.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
47. §

(1) A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás (a továbbiakban doktori eljárás) megindítására irányuló kérelmet a Szabályzat 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, írásban kell benyújtani – a kari dékáni hivatalon keresztül – a Kari Doktori Tanácshoz.
(2) Kérelmet a szorgalmi időszakban lehet benyújtani.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példányát);
b) a doktori abszolutóriumot (kivéve a 48. §-ban leírt esetet);
c) az idegennyelv-ismeret igazolását ;
d) a szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket;
e) témavázlatot,
f) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (illetve külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítványt );
g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon a tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása és 2 éven belül nem volt elutasított doktori, vagy kandidátusi kérelme sem;
h) az eljárási díj befizetésének igazolását.
(4) Amennyiben a kérelem hiányos, a kari dékáni hivatal 30 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
(5) A hiánypótlás elmulasztása esetén a Kari Doktori Tanács elnöke az eljárást megszűnteti.
(6) A hiánypótlásra megállapított határidő elmulasztása miatt hozott megszűntető határozattal szemben 15 napon belül igazolási kérelem nyújtható be a rektorhoz. A rektor a kérelemről 8 munkanapon belül dönt.

48. §

(1) A szervezett doktori képzésben részt vevő hallgató, amennyiben a tanulmányi tervében előírt valamennyi kötelezettségét teljesítette, 30 hónapos tanulmányi idő elteltével, a doktori értekezés egyidejű benyújtásával kérelmezheti a doktori eljárás megindítását.
(2) A kérelemről a témavezető és a Doktori Iskola vezetője javaslata alapján a Kari Doktori Tanács dönt.
(3) A kérelem elfogadása esetén a szigorlatra, védésre csak az abszolutórium megszerzése után kerülhet sor.

49. §

(1) Az eljárás megindításáról szóló kérelemről a Kari Doktori Tanács dönt.
(2) A Kari Doktori Tanács kizárólag formailag teljes kérelmekkel foglalkozik.
(3) Amennyiben az abszolutórium megszerzése óta három év eltelt, a Kari Doktori Tanács külön feltételek teljesítését írhatja elő. Ezek teljesítésének idejére az eljárást felfüggeszti.
(4) A kérelem elfogadásával egyidejűleg a Kari Doktori Tanács a Doktori Iskola vezetőjének javaslata alapján dönt a szigorlati tárgyakról, a szigorlati bizottság tagjairól, a bíráló bizottság tagjairól és a hivatalos bírálókról.
(5) A eljárás megindításának elutasításáról a Kari Doktori Tanács indokolt határozatot alkot.
(6) A megindított eljárásokról a Kari Doktori Tanács elnöke félévente tájékoztatja az Egyetemi Doktori Tanács elnökét.

Rendelet 34. §
(1) A doktori értekezést (alkotást, munkát) a kérelem benyújtásával egy időben, vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani.
(2) Amennyiben a doktorjelölt az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a kérelem benyújtásától számított két év elteltével a fokozatszerzési eljárást meg kell szüntetni.

50. §

(1) A Rendelet 34. § (1) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása esetén, a Kari Doktori Tanács elnöke az eljárást megszünteti.
(2) Amennyiben a jelölt a doktori eljárás megindítását követő három éven belül nem védi meg értekezését, a Kari Doktori Tanács elnöke az eljárást megszünteti, kivéve ha az időtúllépésre a 54. §(3) bekezdésében foglaltak miatt került sor.

A DOKTORI SZIGORLAT

Rendelet 35. §
(1) A doktori szigorlatot – legfeljebb a kérelem benyújtásától számított két éven belül – nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A szigorlat részletes szabályait a doktori szabályzat tartalmazza.
(2) A doktori szigorlat értékeléséről – a hagyományok figyelembevételével – a doktori szabályzat rendelkezik. A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni.
(3) A doktori szigorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni.

51. §

(1) A doktori szigorlat a doktori képzésben részt vevő hallgató tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
(2) A doktori szigorlatot nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.
(3) A bizottság legalább három főből áll, és tagjai között külső szakember is lehet.
(4) A doktori szigorlati bizottság elnöke egyetemi tanár, vagy habilitált egyetemi docens lehet, tagjai az egyetem részéről egyetemi tanárok, egyetemi docensek vagy főiskolai tanárok lehetnek.
(5) A bizottság külső tagja csak PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezhető személy lehet.
(6) A bizottság tagjait a Kari Doktori Tanács jelöli ki.

52. §

(1) A szigorlat időpontját a jelölttel legalább 20 nappal korábban kell közölni.
(2) A doktorjelölt teljesítményét a szigorlati bizottság minden tagja az „insufficienter”, „rite”, „cum laude”, „summa cum laude” fokozatokkal értékeli. A szigorlat akkor sikeres, ha a jelölt egyik értékelése sem „insufficienter”. A sikeres szigorlat minősítéséről („summa cum laude”, ”cum laude”, „rite”) a kari doktori szabályzatok rendelkeznek.
(3) A szigorlat letételének szabályait a kari szabályzat határozza meg.
(4) A szigorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) A jelölt kérelmére a Kari Doktori Tanács elnöke a szigorlat minősítéséről igazolást ad ki.
(6) Sikertelen szigorlatot legfeljebb egy alkalommal, a sikertelen kísérletet követően leghamarabb egy év múlva lehet megismételni. A doktori eljárás időtartama ezzel az idővel nem hosszabbodik meg. Az ismételt szigorlat eljárási díját a 10. számú melléklet határozza meg.

A NYILVÁNOS VITA

Rendelet 36. §
(1) A doktori értekezést (alkotást, munkát) bíráló bizottság elnökből, két hivatalos bírálóból és további kettőnégy tagból áll. A bizottság tagja csak az lehet, aki tudományos fokozattal rendelkezik. A doktorjelölt témavezetője nem lehet a bizottság tagja.
(2) A doktori védésre csak a doktori szigorlat után kerülhet sor.
(3) A két hivatalos bíráló, a doktori tanács felkérésére, az értekezés (alkotás, munka) benyújtásától számított, az egyetem szabályzatában meghatározott szorgalmi időszakra eső három hónapon belül, írásos bírálatot készít az értekezésről (alkotásról, munkáról), és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér.
(4) Az értekezést (alkotást, munkát), a két támogató javaslat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső három hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a védés előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.
(5) A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének (alkotásának, munkájának) téziseit, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol.
(6) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti. A bizottsági értékelés módját a doktori szabályzat határozza meg.
(7) A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(8) Az egyetem, a doktorjelölt kérelmére, igazolást ad a doktori szigorlat és védés eredményéről.

53. §

(1) A doktori munkát bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni.
(2) A bírálóbizottság tagja csak tudományos fokozattal rendelkező személy lehet, és a témavezető nem lehet a bírálóbizottság tagja.
(3) A bírálóbizottság elnöke egyetemi tanár vagy habilitált egyetemi docens lehet.
(4) A bírálóbizottság elnökét és tagjait a Doktori Iskola vezetőjének javaslata alapján a Kari Doktori Tanács jelöli ki.

54. §

(1) A hivatalos bírálókat a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára a Kari Doktori Tanács döntése alapján a Kari Doktori Tanács elnöke kéri fel. A hivatalos bírálók egyike külső szakember.
(2) A két hivatalos bíráló a doktori tanács felkérésére három hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre.
(3) Ha a felkért hivatalos bíráló a bírálatot három hónap elteltével nem nyújtja be, és annak elkészítése további egy hónapon belül sem várható, a doktori tanács a megbízást visszavonja, és a doktori munkát újabb bírálónak adja át.
(4) Újabb bíráló felkérése esetén a doktori tanács a bírálat elkészítésére rövidebb határidőt is kitűzhet.
(5) Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér.
(6) Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a doktori eljárást meg kell szüntetni.

55. §

(1) A Kari Doktori Tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 30 napon túl, de 90 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és augusztus hónapok nem számítanak be.
(2) A vitára meg kell hívni a szakma jeles képviselőit, a meghívóhoz mellékelni kell az értekezés tárgyát, módszerét és eredményeit bemutató téziseket. A meghívottak körét a Kari Doktori Tanács vagy a doktori iskola vezetője, a kari doktori szabályzat szerint határozza meg.
(3) A jelölt a bírálatokat a vita előtt legalább három héttel kézhez kapja és azokra a védés előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.
(4) A jelölt a nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének (munkájának) téziseit, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol.
(5) A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen a témavezető véleményének megismerése után, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről. Az elnök ezután védés eredményét nyilvánosan kihirdeti.
(6) A doktorjelölt teljesítményét a bírálóbizottság minden tagja 1-től 5-ig értékeli. A védés akkor sikeres, ha a jelölt a lehetséges pontszám legalább 60%-át eléri. A sikeres védés minősítéséről („summa cum laude”, ”cum laude”, „rite”) a kari doktori szabályzatok rendelkeznek.
(7) A védésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(8) A Kari Doktori Tanács elnöke a hallgató kérelmére a védés minősítéséről igazolást ad ki.

A DOKTORI FOKOZAT ODAÍTÉLÉSE (ELUTASÍTÁSA)

Rendelet 39. § (1) bekezdés
A doktori (mester) fokozatot (és ezzel a tudományterületet és/vagy tudományágat is megjelölő oklevelet) a doktori tanács ítéli oda, erről oklevelet állít ki, és döntéséről értesíti a MAB-ot.
A határozatot az egyetem doktori anyakönyvében rögzíti.

56. §

(1) A doktori szigorlat és a nyilvános védés után a Kari Doktori Tanács megvizsgálja a jelölt doktori eljárását. Amennyiben az eljárás során szabálytalanságot észlel, intézkedéseket tesz ennek orvoslására.
(2) A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a jelölt doktori szigorlatának és értekezésének minősítése nem „insufficienter”, javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére.
(3) Az a jelölt, akinek doktori szigorlatát vagy értekezését „insufficienter”-re minősítették, a doktori fokozatot nem nyerhet el.

57. §

(1) A doktori fokozat odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács a Kari Doktori Tanács előterjesztése alapján dönt.
(2) Amennyiben az Egyetemi Doktori Tanács olyan az eljárás során elkövetett szabálytalanságot állapít meg, amely orvosolható, az előterjesztést intézkedésre visszaadja a Kari Doktori Tanácsnak.
(3) Az Egyetemi Doktori Tanács a doktori fokozat odaítéléséről a Kari Doktori Tanács javaslatának és a teljes anyag ( a jelen Szabályzat 47. §(3) bekezdésében felsorolt igazolások, okiratok, az értekezés, a vitáról készült jegyzőkönyv, a doktori szigorlat eredményes letételét tanúsító okirat) felterjesztését követő első ülésén, legkésőbb azonban a felterjesztéstől számított 6 hónapon belül dönt.
(4) Az Egyetemi Doktori Tanács a doktori fokozat odaítélését elutasító határozatát indokolja.
(5) Az Egyetemi Doktori Tanács határozata ellen, jogszabálysértés vagy szabálysértés kivételével, fellebbezésnek helye nincs.

A DOKTORI FOKOZAT VISSZAVONÁSA
58. §

A doktori fokozatot a Kari Doktori Tanács javaslata alapján az arra érdemtelenné vált személytől lehet visszavonni.

A KANDIDÁTUSI FOKOZAT ELISMERÉSE
59. §

(1) A tudomány(ok) kandidátusa részére – írásbeli kérésére – az Egyetemi Doktori Tanács elnöke külön vizsgálat nélkül igazolást ad ki arról, hogy a kérelmező doktori fokozattal rendelkezőnek tekintendő.
(2) A kérelmet csak az egyetemen akkreditált tudományágakban lehet benyújtani.
(3) A kérelmet szeptember 1. és május 31. között lehet az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványon a Rektori Hivatal Oktatási és Tudományszervezési Osztályára benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell
a) a kandidátusi fokozatot igazoló oklevelet,
b) az eljárási díj befizetésének igazolását.

A DOKTORI TÉZISEK ÉS A DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK NYILVÁNOSSÁGA

Rendelet 40. §
(1) A doktori tézisek magyar és angol (esetlegesen más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven történő nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem és az Oktatási Minisztérium gondoskodik.
(2) A doktori téziseket, magyar és angol (esetlegesen más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven, elektronikus formában, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(3) A doktorjelölt, a Szabályzat rendelkezései szerint, gondoskodik a doktori tézisek magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven, elektronikus formában történő elkészítéséről.
(4) Az egyetem a sikeres doktori védést követő hat hónapon belül bocsátja az Oktatási Minisztérium rendelkezésére az elektronikus formában készült doktori téziseket.
(5) A minisztérium gondoskodik a doktori tézisek saját honlapján történő megjelenítéséről.

Rendelet 41. §
(1) A doktori értekezés nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem gondoskodik.
(2) A doktori értekezés egy példányát a doktori fokozatot odaítélő egyetem központi könyvtárában, katalogizálva kell elhelyezni. A doktori értekezés mindenki számára nyilvános.
(3) A doktori értekezést elektronikus formában is mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A doktorjelölt, a szabályzat rendelkezései szerint, gondoskodik a doktori értekezés elektronikus formában történő elkészítéséről.
(4) Az egyetem a sikeres doktori védést követően bocsátja az Oktatási Minisztérium rendelkezésére az elektronikus formában készült doktori értekezést.
(5) A minisztérium gondoskodik az értekezés saját honlapján történő megjelenítéséről.

60. §

(1) A doktorjelölt a téziseket és az értekezést az értekezés benyújtásával egyidejűleg elektronikus formában is köteles átadni.
(2) Az elektronikus formában leadott téziseket és értekezéseket a Kari Doktori Tanács döntéséig a kari dékáni hivatal őrzi. Az Egyetemi Doktori Tanácsnak történő előterjesztéssel együtt a Rektori Hivatal Oktatási és Tudományszervezési Osztály veszi át a megőrzési feladatokat.
(3) A doktori tézisek és a doktori értekezések továbbításáról az Oktatási és Tudományszervezési Osztály gondoskodik.

61. §

(1) A doktori értekezés egy példányát az Egyetemi Könyvtár, egy példányát az illetékes szakterületi könyvtár őrzi.
(2) A doktori értekezés nem kölcsönözhető, a szerző engedélyével fénymásolható és a szerzői jogok tiszteletben tartásával jegyzetelhető.

A DOKTORI OKLEVÉL, A DOKTORRÁ AVATÁS

A DOKTORI OKLEVÉL
62. §

(1) A doktori oklevelet latin és magyar nyelven, illetve latin nyelven és a képzés nyelvén kell kiállítani.
(2) Az oklevél tartalmazza:
a) az Egyetem nevét;
b) az Egyetem címerét;
c) az oklevél birtokosának nevét, születésének helyét és idejét;
d) a tudományág megnevezését;
e) a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját;
f) a doktori fokozat minősítését;
g) az Egyetem – a Magyar Köztársaság címerével ellátott – pecsétjét.
(3) Az oklevelet az egyetem rektora, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke és a doktori szigorlati bizottság elnöke írja alá.
(4) A jelölt kérésére, illetve ha a jelölt külföldi állampolgár az oklevelet angol nyelven is ki kell állítani.

63. §

(1) Az oklevelek mintaszövegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A kandidátusi fokozat egyenértékűségéről szóló igazolás mintaszövegét az 7. számú melléklet tartalmazza.

A DOKTORRÁ AVATÁS
64. §

(1) A doktori fokozatot elnyert személyeket a rektor és a karok vezetői (illetve képviselőik) ünnepi ülés keretében avatják doktorrá.
(2) A doktori avatás részeként a 8. számú mellékletben meghatározott esküt kell az avatandóknak letenni. A doktori fokozat elnyerését tanúsító cím viselésére csak az esküt tett személyek jogosultak.
(3) Doktori avatásra a fokozatot odaítélő döntést követően fél éven belül lehetőséget kell adni. Az avatást a kari hivatalok szervezik meg.
(4) A rektor egyéni kérelemre engedélyezhet az (1) bekezdéstől eltérő egyéni avatást is.

65. §

(1) Az Egyetem – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki középiskolai, egyetemi és doktori tanulmányait kiváló eredménnyel végezte.
(2) Az Egyetem annak a személynek a kitüntetéses doktorrá avatását kezdeményezi, aki a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 28. és 29. §-ai alapján végzett tanulmányai során a 9. évfolyamtól kezdődően az egyes évfolyamok, továbbá az érettségi vizsga tanulmányi követelményeiről kapott bizonyítványában minden jegye jeles (5), szorgalmának értékelése pedig példás (5);
b) az egyetemi alapképzésben tanulmányai során letett valamennyi kötelező vizsgája jeles(5) vagy az Ftv. 90. § (3) bekezdésének megfelelően az adott értékelési rendszerben jeles (5) eredménynek felel meg;
c) doktori képzése során letett kötelező vizsgáinak eredménye jeles (5), doktori szigorlata „summa cum laude”.
d) a doktori értekezésére „summa cum laude” minősítésű.
(3) Amennyiben a jelölt tanulmányait részben külföldön végezte, a (2) bekezdésben említett követelményeket a külföldi oktatási intézmény értékelési rendszerének megfelelően kell figyelembe venni. Külföldi egyetemi végzettség (diploma, fokozat) csak honosítással azonos hatályú elismerés után fogadható el.
(4) Főiskolai képzés után megszerzett egyetemi végzettség esetében a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a főiskolai képzés eredményeire is érteni kell.

66. §

(1) A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a kari doktori tanácshoz – a doktori védést követő 14 napon belül – benyújtott írásbeli kérelemben kezdeményezi.
(2) A kérelemhez mellékelni kell az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülését igazoló okiratok hitelesített másolatát.
(3) A kari doktori tanács a kérelmet (a doktori fokozat odaítéléséről szóló javaslatával együtt) az Egyetemi Doktori Tanácshoz továbbítja.
(4) A doktori fokozat odaítélése esetén, amennyiben a kérelem megfelel valamennyi feltételnek, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke kezdeményezi az oktatási miniszternél a kitüntetéses doktorrá avatást.
(5) A kitüntetéses doktorrá avatással kapcsolatos költségeket a Rektori Hivatal fedezi.

A DOKTORANDUSZOK OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE

Rendelet 16. §
(1) Az oktatói feladatok ellátása nem képezheti a doktorandusz Szabályzatban meghatározott tanulmányi kötelezettségei részét, a doktori képzésben részt vevő hallgató azonban oktatói feladatokat vállalhat. A doktorandusz által ellátott oktatási tevékenységért tanulmányi pont (kredit) adható. E tevékenységből a képzés követelményeinek teljesítéséhez szükséges tanulmányi pontok (kreditek) legfeljebb egynegyede szerezhető meg.
(2) Az oktatói tevékenység tartalmát, jellegét és időtartamát a Szabályzatban meghatározottak szerint szerződésben kell rögzíteni. A Szabályzatban rendelkezni kell a vállalt feladatok teljesítésének igazolásáról.
(3) Az egyetem az állami doktori ösztöndíjban részesülő doktoranduszt az első két évben heti négy óra oktatási tevékenységért díjazásban részesítheti. A heti négy órát meghaladó oktatói tevékenységért az egyetem a doktorandusznak a Szabályzatban meghatározott mértékű, de óránként legalább a havi állami doktori ösztöndíj 2%-ának megfelelő díjazást köteles fizetni. . Az oktatói tevékenységért járó külön díjazást pénzbeli juttatásként kell kifizetni.
(4) A költségtérítéses képzésben részt vevő doktoranduszt minden oktatási tevékenységért a (3) bekezdésben megállapított díjazás illeti meg.
(5) Az egyetemnek az oktatói tevékenységért járó díjazás kifizetéséről legkésőbb a következő hónap 10. napjáig intézkednie kell.
(6) A (3), illetve (4) bekezdés alapján járó díjazást az egyetem az éves képzési előirányzat személyi juttatásai terhére folyósítja. Ennek biztosítására az egyetem a központi költségvetéssel szemben többletigényt nem támaszthat.

67. §

(1) Az oktatási tevékenységre vonatkozó szerződéseket az illetékes munkáltató köti határozott időtartamra a kari rendelkezések figyelembe vételével.
(2) A feladat teljesítését az oktatásért felelős szervezeti egység vezetője igazolja.

DOKTORANDUSZ NYILVÁNTARTÁS, DOKTORI
NYILVÁNTARTÁS

Rendelet 2. §
E kormányrendelet alkalmazásában
20. egyetemi doktorandusz nyilvántartás: a doktori képzésbe felvételt nyert és az abban részt vevő doktorandusz hallgatókról, a doktori tanács által vezetett nyilvántartás;
21. egyetemi doktori nyilvántartás: az egyetemen doktori- és mesterfokozatot szerzett személyekről és a fokozat adatairól vezetett egyetemi nyilvántartás;
Rendelet 37. § (2) bekezdés
A sikeres és sikertelen védésekről – az (1) bekezdésre és az Ftv. 94. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel – az egyetem nyilvántartást vezet.

68. §

(1) Az egyetemi doktorandusz nyilvántartást, mely a jelentkezők és a felvettek adatait tartalmazza a Rektori Hivatal Oktatási és Tudományszervezési Osztálya vezeti.
(2) A kari doktorandusz nyilvántartást, mely tartalmazza a doktorandusz hallgatók valamennyi képzési cselekményét a kari dékáni hivatalok vezetik.

69. §

(1) Az egyetemi doktori nyilvántartást (a doktori anyakönyvet) a Rektori Hivatal Oktatási és Tudományszervezési Osztálya vezeti.
(2) Az egyetemi doktori nyilvántartás tartalmazza a doktori eljárás valamennyi eseményének leírását.

A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK TÁMOGATÁSA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK

70. §

A doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatásáról, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítésekről jelen szabályzat 9. számú melléklete rendelkezik.

A DOKTORI ELJÁRÁS SORÁN FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐKET MEGILLETŐ TISZTELETDÍJAK

71. §

A doktori eljárás során fizetendő díjakról és térítésekről, valamint az eljárásban részt vevőket megillető tiszteletdíjakról jelen szabályzat 10.számú melléklete rendelkezik.

A DOKTORI KÉPZÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK ÉS BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSA

72. §

(1) A doktori képzésben részt vevő karok minden évben kötelesek beszámolót készíteni a tárgyévet megelőző évről.
(2) A beszámolónak tartalmaznia kell a doktori képzésre kapott állami támogatás, és a doktori képzés során befolyt bevételek felhasználásának céljait és a célokra fordított összeget.
(3) A beszámolót minden év január 30-ig kell eljuttatni az Egyetemi Doktori Tanács elnökéhez. A beszámolót az Egyetemi Doktori Tanács soron következő ülésén megtárgyalja.

A KÜLFÖLDÖN SZERZETT TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA

Ftv. 106. §
(1) A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél, fokozat (a továbbiakban: oklevél) elismerése történhet:
a) honosítással,
b) a megszerzett végzettségi szint elismerésével,
c) az oklevél által tanúsított szakképzettség elismerésével.
(2) A honosítás a felsőoktatási intézmények, az oklevél által tanúsított végzettségi szint, valamint szakképzettség elismerése a Művelődési és Közoktatási Minisztérium hatáskörébe tartozik.
Ftv. 107. §
(2) Hazai egyetemi doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.
(3) A felsőoktatási intézmény által honosított oklevél jogi hatálya megegyezik a honosító felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján kiadott oklevelek jogi hatályával.
(4) A felsőoktatási intézmény az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetében is csak akkor honosíthatja a külföldi oklevelet, ha azt olyan külföldi intézmény adta ki, amely az oklevél kiadására, illetőleg a tudományos fokozat odaítélésére jogosult, és ha az oklevél a külföldi állam joga alapján felsőfokú végzettséget tanúsít. Abban a kérdésben, hogy az oklevelet kibocsátó külföldi intézmény rendelkezik-e oklevélkibocsátási joggal, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium állásfoglalása az irányadó.
(5) A honosított oklevél birtokosa azt a címet jogosult viselni, amelyet a hazai felsőoktatási intézmény számára a honosítás által adományoz.
Ftv. 109. §
(1) Jogszabály vagy nemzetközi egyezmény kimondhatja a felsőoktatásban szerzett oklevelek, illetőleg felsőfokú szakképzettségek feltétlen egyenértékűségét. Az ilyen oklevél, illetőleg felsőfokú szakképzettség hazai felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel, illetőleg Magyarországon szerzett felsőfokú szakképesítéssel azonos jogi hatályú. Az erről szóló záradékot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium vezeti rá az oklevélre.
Honosítási Rendelet 19. §
(1) Külföldön tudományos továbbképzés keretében szerzett tudományos fokozat honosítása hazai egyetemek hatáskörébe tartozik.
(2) Hazai egyetem doktori (PhD) fokozatként vagy mester (DLA) fokozatként [a továbbiakban együtt: doktori (PhD) fokozat] honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha a) azt olyan külföldi intézmény adta ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat kibocsátására jogosult, és
b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez a jogszabályok, illetőleg az egyetem doktori szabályzata által előírt követelményeknek,
c) a tudományos fokozat által tanúsított tudományterületen, illetőleg tudományágban rendelkezik az Ftv.81. § (1) bekezdésének a) pontjának megfelelő jóváhagyott doktori programmal;
d) a MEIK - e rendelet 12. § (1) bekezdése d) pontjának megfelelően - elismerte az oklevél által tanúsított posztgraduális végzettségi szintet.
(3) Abban a kérdésben, hogy a tudományos fokozatot kibocsátó külföldi intézmény rendelkezik-e tudományos fokozat kibocsátási joggal, illetőleg az oklevél tudományos fokozatot tanúsít-e, a MEIK állásfoglalása az irányadó.
(4) Az egyetem a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.
(5) A tudományos fokozat elismeréséről rendelkező határozatban az ügyfelet csak abban az esetben lehet a doktori cím használatára feljogosítani, amennyiben az ügyfél a külföldi oklevél vagy a külföldi jogszabályok alapján jogosult a doktori cím használatára. Egyéb esetekben az Ftv. 100. § (5) bekezdésében említett címet a külföldi tudományos fokozat honosítása után lehet viselni.
(6) A tudományos fokozat elismeréséről szóló határozatban e rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehet engedélyezni a külföldi cím viselését, amennyiben az nem esik az (5) bekezdés hatálya alá.

73. §

(1) A külföldön szerzett tudományos fokozat doktori fokozatként történő honosítását szeptember 1. és május 31. között a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványnak az illetékes Kari Doktori Tanács elnökéhez történő benyújtásával kell kérelmezni.
(2) A kérelem csak az Egyetemen akkreditált tudományágakra nyújtható be.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelem alapjául szolgáló eredeti dokumentum hiteles fordítását,
b) a MEIK határozatát;
c) az eljárási díj befizetésének igazolását.
(4) A Kari Doktori Tanács javaslatát a kari szabályzatban meghatározott eljárás szerint teszi meg.
(5) Az Egyetemi Doktori Tanács a kari doktori tanács javaslata alapján dönt a honosításról.
(6) A honosított fokozatnak nincs minősítése.

A „DOCTOR HONORIS CAUSA” ÉS A „DOCTOR ET
PROFESSOR HONORIS CAUSA” CÍM

74. §

Az Egyetem a tudományos érdemeket „tiszteletbeli doktor és professzor” („doctor et professor honoris causa”), más egyéni érdemeket „tiszteletbeli doktor” („doctor honoris causa”) cím adományozásával ismerheti el.

75. §

(1) Az Egyetem évente 5 főt tüntet ki „tiszteletbeli doktor és professzor” címmel.
(2) Minden egyetemi kar jogosult minden évben 1-1 külföldi állampolgárságú személy kitüntetésére javaslatot tenni. További két magyar állampolgárságú vagy magyar származású külföldi állampolgárságú személy kitüntetésére a rektor és a karok vezetői közötti megállapodás alapján az egyetemi karok felváltva tehetnek javaslatot.
(3) A „tiszteletbeli doktor és professzor” cím adományozására a kari tanács tesz javaslatot az Egyetemi Tanácsnak, amely dönt a cím odaítéléséről.

76. §

(1) A „tiszteletbeli doktor” cím adományozásáról, tekintettel az arra vonatkozó kezdeményezésekre, a rektor javaslatára az Egyetemi Tanács közvetlenül – más testület állásfoglalása nélkül – dönt.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

77. §

(1) Jelen szabályzat 2001. június 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa által elfogadott Doktori Szabályzat.
(2) Jelen szabályzatot az elfogadástól számított két hónapon belül, a módosított kari doktori szabályzatokkal együtt, véleménynyilvánításra meg kell küldeni a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz.
(3) A 2001. január 1-jén működő Egyetemi Doktori Tanács megbízatása 2001. június 30-án megszűnik.
(4) Jelen szabályzat hatálybalépésével a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. § (3)–(4) bekezdése; 3. § (5)–(6) bekezdése; 11. § (2) bekezdése; 13. § (2) bekezdése; 18. §-a; 73–81. §-a; 87. § (1) bekezdése; 1/B. számú melléklete hatályát veszti.

Budapest, 2001. május 31.

Dr. Klinghammer István
egyetemi tanár, rektor


1. számú melléklet

TUDOMÁNYÁGAK

Állam- és Jogtudományi Kar
Társadalomtudományok
állam- és jogtudományok
politikatudományok

Bölcsészettudományi Kar
Bölcsészettudományok
filozófiatudományok
irodalomtudományok
művészeti és művelődéstörténeti tudományok
néprajz és kulturális antropológiai tudományok
nevelés- és sporttudományok
nyelvtudományok
pszichológiai tudományok
történelemtudományok
Társadalomtudományok
szociológiai tudományok

Természettudományi Kar
Természettudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
földtudományok
kémiai tudományok
matematika- és számítástudományok
Műszaki tudományok
informatikai tudományok


2. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
szervezett doktori képzésre
(nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel töltendő ki)

Név: .........................................................................................................................................
Leánykori név: .......................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................
A személyi igazolvány száma: ................................................................................................
A tartózkodási engedély száma: ............................................, az útlevél száma: .................
Állampolgárság:....................................................................... Családi állapot: ....................
Állandó lakcím: .......................................................................................................................
Elérési cím, telefon: ................................................................................................................
Munkahely: ............................................................................................................................
A munkahely címe: .................................................................................................................
Foglalkozás, beosztás: ............................................................................................................
Mely egyetemen végzett: ......................................................................................................
Az egyetemi oklevél, száma kelte: ........................................................................................
Szakképzettsége(i): ................................................................................................................
Mely nyelvekből és milyen szintű nyelvvizsgája van?..........................................................
A doktori iskola és a doktori program neve..........................................................................
A témavezető neve és tudományos fokozata.........................................................................
A témavezető munkahelye.....................................................................................................
A Kar melyik tanszékéhez kapcsolódik a munkája?.............................................................
Kér-e ösztöndíjat? Igen/ Nem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt................................... 200..........................................

.....................................................
a jelentkező aláírása


JELENTKEZÉSI LAP
egyéni doktori képzésre

Alulírott ............................ ( ...................................... állampolgár) egyéni doktori képzés megindítását kérem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudomány Karán ...................................... tudományágban, a ........................................................................ doktori iskolában, ............................................... doktori programban.
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Egyetemi végzettsége: .........................................................................................................
Az oklevél száma, kelte: ......................................................................................................
A kiállító egyetem neve: ......................................................................................................
Nyelvtudás (nyelv és az okirat száma):
1. nyelv:......................................
2. nyelv:......................................
A munkahely neve és címe, telefonszáma: .........................................................................
Foglalkozás, beosztás: .........................................................................................................
Lakcím, telefonszám: ...........................................................................................................
Értesítési cím, telefonszám, e-mail cím: ..............................................................................

Kelt: Budapest, 200......................................

......................................
a jelentkező aláírása

Átvette:


3. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
doktori eljárás indításához a szervezett képzés elvégzése után

Alulírott .......................................... (...................................... állampolgár) doktori eljárás megindítását kérem a ..................................................................................... tudományág ......................................... doktori iskolában ...................................... doktori programban.
Születési hely, év, hó, nap:.....................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Egyetemi végzettsége: ..........................................................................................................
Az oklevél száma, kelte: .......................................................................................................
A kiállító egyetem neve: .......................................................................................................
Nyelvtudás (nyelv és az okirat száma):
1. nyelv: ......................................
2. nyelv: ......................................
Az abszolutóriumot kiállító doktori program neve, az abszolutórium kelte: .......................
Képzés típusa: államilag finanszírozott, költségtérítéses (a megfelelőt kérem aláhúzni)
A témavezető neve: ...............................................................................................................
A munkahely neve és címe, telefonszáma: ...........................................................................
Foglalkozás, beosztás: ...........................................................................................................
Lakcím, telefonszám: .............................................................................................................
Értesítési cím, telefonszám, e-mail cím: ................................................................................

Kelt: Budapest, 200......................................

......................................
a jelentkező aláírása

Átvette:


8. számú melléklet

A DOKTORI ESKÜ SZÖVEGE

Magyar állampolgárok számára:
Én, …………………………, esküszöm, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányához és a magyar néphez mindenkor hű leszek, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem iránt, annak Rector Magnificusa és Tanácsa iránt mindenkor illő tiszteletet tanúsítok. Ebben az ünnepi órában a tudomány és az igazság szolgálatára szentelem magamat, és arra törekszem, hogy tudományomat az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisztességére, embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előbbrevigyem.

Nem magyar állampolgárok számára:
Én, …………………………., esküszöm, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem iránt, annak Rector Magnificusa és Tanácsa iránt mindenkor illő tiszteletet tanúsítok. Ebben az ünnepi órában a tudomány és az igazság szolgálatára szentelem magamat, és arra törekszem, hogy tudományomat az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisztességére, embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előbbrevigyem.


9. számú melléklet

A DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK TÁMOGATÁSA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK

Rendelet 3. §
(1) A doktoranduszok részére – az Ftv. 30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel – a) az Ftv. 9/A. §-ban meghatározott feltételekkel hallgatói előirányzatként biztosított,
b) valamint a központi költségvetésen kívüli források felhasználásával is, egyéb támogatás adható.
(2) Azok a doktoranduszok, akik az Ftv. 83. §-ának (3) bekezdése alapján vesznek részt a doktori képzésben, képzésük szerint választhatóan, alapképzésben részt vevő hallgatóként, vagy doktorandusz hallgatóként részesülhetnek ösztöndíjban.
Rendelet 4. §
(1) Állami doktori ösztöndíjat kaphatnak:
a) az egyetemek szervezett doktori képzésében részt vevő, nappali tagozatos magyar állampolgárságú doktoranduszai;
b) jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján, a magyar állampolgárságú doktoranduszokkal azonos elbírálás alá eső külföldi doktoranduszok.
(2) Más források terhére ösztöndíjat kaphatnak az egyetem Szabályzatában rögzített feltételek alapján az
a)–b) pontban fel nem sorolt, szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok is.
(3) Teljes munkaidőben végzett munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkező doktorandusz állami ösztöndíjban nem részesülhet.
Rendelet 5. §
1) Az egyetem által folyósított állami doktori ösztöndíj havi összege a garantált havi professzori illetmény 22%-a.
(2) Az egyetem által folyósított állami doktori ösztöndíj folyósításának időtartama három év (36 hónap).
(3) Az egyetemnek a havonta folyósítandó juttatások kifizetéséről legkésőbb az adott hónap 10. napjáig intézkednie kell.
Rendelet 44. §
(3) E rendelet 31. §-ának (6) bekezdése 2004. szeptember 1. napján lép hatályba.
(4) A doktori ösztöndíj havi összege 2001-ben 51 000 forint, 2002-ben 55 000 forint.
(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezés 2001. január 1-jétől hatályos.

9.1. Az első félévre beiratkozott hallgatók ösztöndíját október-március, a második félévre beiratkozott hallgatók ösztöndíját április-szeptember hónapokban kell kifizetni. A kifizetésről a hónap 5. napjáig intézkedni kell.
9.2. A doktorandusz hallgatók ösztöndíjának kifizetéséről a kari hivatalok gondoskodnak.

Rendelet 6. §
(1) Tankönyv- és jegyzettámogatásban részesülnek az állami felsőoktatási intézményekben állami doktori ösztöndíjban részesülő doktori- vagy mesterképzésben részt vevő doktoranduszok, valamint az erre adott megbízás alapján, nem állami felsőoktatási intézményekben államilag finanszírozott doktori- vagy mesterképzésben részt vevő doktoranduszok.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tankönyv- és jegyzettámogatás a doktoranduszok tankönyv- és jegyzetvásárlásának közvetlen támogatására szolgál.
(3) A tankönyv- és jegyzettámogatásnak az (1) bekezdésben meghatározott körre vonatkozó felosztásáról és az egyéni doktori témával összefüggő felhasználásának ellenőrzéséről a Szabályzat rendelkezik.

9.3. A doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatási keretét elkülönítetten kell kezelni.
9.4. A doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatási keretének felhasználásának rendjét a kari szabályzatok rögzítik. A felhasználásról az éves beszámolóban be kell számolni.

Rendelet 7. §
(1) Az állami doktori ösztöndíjban részesülő doktorandusz ösztöndíja folyósításának időszakában az egyetemi szabályzat keretein belül jogosult az egyetem rendelkezésére álló (saját tulajdonú vagy bérelt) kollégiumi (diákotthoni) férőhelyek igénybevételére.
(2) Azok a doktoranduszok, akik kollégiumi (diákotthoni) elhelyezésre jogosultak lennének, de férőhely hiányában ebben nem részesülhetnek, havonta folyósítandó lakhatási támogatásban részesíthetők a Szabályzatban foglaltak szerint.

9.5. Az állami doktori ösztöndíjban részesülő hallgatók az első hat beiratkozott félévben jogosultak kollégiumi elhelyezésre.
9.6. Az a hallgató, aki a kollégiumi díj fizetésével két hónapon keresztül elmarad, kollégiumi elhelyezésre a továbbiakban nem jogosult.
9.7. A kollégiumi díjat minden hónap 15. napjáig kell befizetni a kollégiumok által biztosított készpénzátutalási megbízással.
9.8. A hallgató a kollégiumba történő beköltözéskor írásban nyilatkozhat arról, hogy a kollégiumi díjat az Egyetem az ösztöndíjából vonja le. A levonást engedélyező hallgatók listáját a kollégium (szakkollégium) igazgatója összesíti és juttatja el az érintett kar
vezetőjéhez, aki köteles a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket megtenni.
9.9. A hallgatók által befizetett kollégiumi díj az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata előírásai szerint kerül felhasználásra.
9.10. A kollégiumi felvételi eljárás rendjét a Kollégiumi Szabályzat határozza meg.
9.11. A doktorandusz hallgatók lakhatási támogatási pályázatának kiírásáról, a pályázat elbírálásáról az Oktatásszervezési és Hallgatói ügyek Bizottsága dönt.

Rendelet 8. §
(1) A doktori képzésben részt vevő, állami ösztöndíjban részesülő doktoranduszok tandíjat fizetnek. A tandíj havi összege nem haladhatja meg az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos doktorandusz hallgatói normatíva éves támogatási összegének 1%-át.
(2) Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítést fizetnek.
(3) A tandíj mértékét, a költségtérítés összegét, a részleges vagy teljes mentesség eseteit, a fizetendő díjak és térítések összegét a Szabályzat állapítja meg, és azokat az egyetem a doktori képzésre való felvétel feltételeivel együtt hozza nyilvánosságra.
(4) A második, illetve a további évfolyamokon – beleértve a 36 hónapos képzési időt meghaladó legfeljebb két félév időtartamot – a költségtérítési díj legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelt összege lehet. A költségtérítési díj összegét a megelőző tanév május 31. napjáig az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
Rendelet 9. §
(1) A Szabályzatban rendelkezni kell a tandíjmentesség, a tandíjkedvezmény és a költségtérítési kedvezmény igénybevételének és odaítélésének módjáról és időtartamáról.
(2) Tandíjmentességben részesül:
a) állami ösztöndíjban részesülő, első doktori képzésben résztvevő a képzés első négy tanulmányi félévében, amennyiben a 15. § szerinti oktatási tevékenységet folytat legalább heti 4 órában;
b) állami ösztöndíjban részesülő doktorandusz a képzés harmadik évében.
(3) Nem fizet tandíjat, illetve költségtérítést a tandíj, illetve költségtérítés fizetésre kötelezett hallgatók közül az adott félév első napján terhességi – gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő doktorandusz a segély, illetve a támogatás folyósításának időtartama alatt, összesen az Ftv. 85. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamon keresztül, amennyiben azt az adott félévre történő beiratkozástól számított 45 napon belül a hallgató az intézménynek bejelenti.
(4) Az intézmény a (3) bekezdésben meghatározott hallgatók képzésének fedezetéül szolgáló összeget, tételes jelentés alapján, az Oktatási Minisztériumtól legkésőbb a jelentéstől számított 90 napon belül megkapja.
(5) A támogatás összege azonos a (3) bekezdésben meghatározott hallgatótól be nem szedett tandíj, illetőleg költségtérítés összegével, de legfeljebb az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott képzési normatíva összege lehet.
(6) Nem fizet tandíjat, illetve költségtérítést az a doktorandusz, akinek tandíjmentességéről, költségtérítés alóli mentességéről jogszabály, nemzetközi megállapodás vagy a Szabályzat rendelkezik.
(7) A tandíj- és költségtérítés fizetésének módját a Szabályzat határozza meg. A Szabályzat rendelkezik a tandíj és költségtérítés egyetemi felhasználási rendjéről.

9.12. A doktori képzésben részt vevő, állami ösztöndíjban részesülő doktorandusz hallgatók által fizetendő tandíj összege az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos doktorandusz hallgatói normatíva éves támogatási összegének 1%-a.
9.13. A doktori képzésben költségtérítéses formában részt vevő hallgatók által fizetendő költségtérítés összegét a kari tanácsok állapítják meg.
9.14. Az állami ösztöndíjban részesülő, első doktori képzésben résztvevő a képzés első négy tanulmányi félévében a Rendelet 15. §-a szerinti oktatási tevékenységet legalább heti 4 órában folytató hallgató abban az esetben részesülhet tandíjmentességben, ha az erről szóló szerződésének másolatát a kari dékáni hivatalban a beiratkozási időszak végéig leadja.
9.15. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók számára biztosítható kedvezményekről a kari szabályzatok rendelkeznek.
9.16. A tandíjat és a költségtérítést a kari szabályzatokban meghatározott határidőig, de legkésőbb október 30-ig (április 30-ig) kell befizetni.
9.17. A tandíj, költségtérítés be nem fizetése esetén a kar vezetője a hallgatót elmaradásának egy hónapon belüli teljesítésére felszólítja, ennek elmaradása esetén a végrehajtás iránti szükséges intézkedéseket megteszi.
9.18. A befolyt tandíj és költségtérítés felhasználásáról – a Gazdálkodási Szabályzat előírásaira is figyelemmel – a kari szabályzatok rendelkeznek.

Rendelet 10. §
(1) A kollégiumi (diákotthoni) férőhely igénybevétele esetén a doktorandusz térítési díjat fizet.
(2) A kollégiumi (diákotthoni) térítési díj összegét tanévenként az intézmény tanácsa állapítja meg.
(3) A kollégiumi (diákotthoni) térítési díj összege – figyelembe véve a kollégiumok (diákotthonok) eltérő szolgáltatásait – kollégiumonként (diákotthononként) férőhelyenként eltérő lehet, de havi összege nem haladhatja meg az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos doktori hallgatók éves normatív támogatási összegének 1,5%-át.

9.19. A doktorandusz hallatók által a kollégiumi elhelyezésért fizetendő díj 2001. szeptember 1-ig 5500 Ft, 2001. szeptember 1-jétől az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos doktori hallgatók éves normatív támogatási összegének 1%-a.

Rendelet 12. §
A doktoranduszok, a Szabályzatban rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén – a Szabályzat szerint – díjakat fizetnek. A díjak mértéke esetenként nem lehet nagyobb az éves költségvetési törvényben meghatározott nappali tagozatos doktori hallgatók éves normatív támogatási összegének 1%-ánál.

9.20. A doktorandusz hallgatók által fizetendő különeljárási díjak jogcímei és összegei (az éves költségvetési törvényben meghatározott nappal tagozatos doktori hallgatók éves normatív támogatási összegének százalékában meghatározva) a következők:
9.20.1. tandíj, költségtérítés határidőn túli fizetése 0,5%
9.20.2. leckekönyv másodlat készítése 0,5%
9.20.3. kollégiumi díj határidőn túli fizetése 0,5%
9.20.4. diákigazolvány ismételt érvényesítésének díja 0,5 %
9.21. A kari szabályzatok az 9.20. pontban meghatározott jogcímeken túl, más jogcímeket is meghatározhatnak.
9.22. A különeljárási díjak összegét százra kerekítve kell megállapítani.
9.23. A különeljárási díjaknak – a kollégiumi díj határidőn túli fizetéséért fizetendő kivételével – az Egyetem Gazdálkodási Szabályzatban meghatározott része az illetékes kar bevételét képezi. E díjak befizetési és felhasználási rendjéről a kari szabályzatok rendelkeznek.
9.24. A kollégiumi díj késedelmes fizetéséért fizetendő különeljárási díj a kollégiumot illeti meg és befizetésük készpénzátutalási megbízással történik.

Rendelet 13. §
Az egyetemeken külön jogszabályban, valamint e rendeletben szabályozott díjakon felül egyéb szolgáltatásokért, amelyek nem kapcsolódnak a doktori képzés követelményeinek teljesítéséhez – a hallgatói önkormányzat doktorandusz képviselője véleményének figyelembevételével – a Szabályzat más díjakat is megállapíthat.
Rendelet 14. §
A díjak és térítések téves megállapítása miatt a doktorandusz (volt doktorandusz) – a közléstől számított 15 munkanapon belül – fellebbezéssel élhet a doktori tanács elnökéhez. A fellebbezést a kézhezvételtől számított 8 napon belül el kell bírálni. A határozattal szemben a doktorandusz – a közléstől számított 15 munkanapon belül – a rektorhoz fordulhat jogorvoslatért. A rektor a doktori tanács elnökének határozatát helyben hagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

9.25. A Rendelet 14. §-ában meghatározott jogkörben a Kari Doktori Tanács elnöke jár el.
9.26. A rektor a jogorvoslati kérelmet 15 napon belül bírálja el.


10. számú melléklet

A DOKTORI ELJÁRÁS SORÁN FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐKET MEGILLETŐ TISZTELETDÍJAK

Rendelet 11. §
A doktori fokozatszerzés eljárási és tiszteletdíjait a Szabályzat határozza meg úgy, hogy a fizetendő összeg nem haladhatja meg az eljárás kezdetekor folyó tanévben érvényben lévő havi állami doktori ösztöndíj háromszorosát. A doktori fokozatszerzés adott évre megállapított eljárási és tiszteletdíjait az egyetem a doktori képzésre való felvétel feltételeivel együtt hozza nyilvánosságra.

10.1. A doktori fokozatszerzés eljárási díja és honosítási eljárás díja 60.000,00 Ft. Az eljárási díj magában foglalja a sikeres eljárás után a doktori oklevél kiállításának díját is.
10.2. A doktori oklevél angol nyelven történő kiállításáért további 4000 Ft-ot kell fizetni, amely a Rektori Hivatalt illeti meg.
10.3. Idegen nyelven folyó eljárás esetén (a nyelvtudományi tudományág kivételével) a kar magasabb díjat is megállapíthat, amely nem haladhatja meg a 10.1. pontban meghatározott díj kétszeresét.
10.4. Ismételt szigorlat esetén a szigorlat előtt 20.000 forintot kell befizetni, mely a szigorlati bizottság díjazására használható.
10.5. A kandidátusi fokozat egyenértékűségéről szóló igazolás kiállításának díja 4000 Ft.
10.6. A doktori fokozatszerzésért fizetendő díjak befizetése az eljárás megindításának feltétele.
10.7. A doktori fokozatszerzési eljárás díjából 11000 forint a Rektori Hivatal, 4000 Ft a kari hivatal bevétele. A kandidátusi fokozat egyenértékűségéről szóló igazolás kiállítási díja a Rektori Hivatalt illeti meg.
10.8. A doktori fokozatszerzési eljárás díjából fennmaradó részt – a kari szabályzatokban meghatározott módon – az eljárásban részt vevők tiszteletdíjára kell fordítani.