ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2007. február 21.


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2006/2007. tanév tavaszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

A programoktól kapott tájékoztatás alapján
(Ahol a program nevéhez nem tartozik link, ott egyelőre nincs is mit keresni)

A programok, programvezetők elérhetőségét lásd:

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

 


Modern angol és amerikai irodalom

A program által hirdetett általános tárgyak:
Irodalomelmélet II. Kezdőlap és Társtudomány Kezdőlap


* Ajánlott a disszertációjukat amerikai témából készítő hallgatóknak / Recommended for students working on American topics
** Ajánlott mind angol, mind amerikai témán dolgozó hallgatóknak / Recommended for students irrespective of orientation (English or American)

P/IR/AIR/MOD-5 Irodalomtörténeti áttekintő előadás / Surveys: Lectures
Az angol költészet a 20. században (K) / English Poetry in the Twentieth Century (E)
Sarbu Aladár
kedd /Tue, 12–13:30, ADs 207

A nyitó előadások a romantika és a modernizmus elméleti összevetésével, a londoni avantgárd költők (Dowson, L. Johnson, Symons, Wilde) munkásságával foglalkoznak, ezt követi a modernség költészetbeli változatainak (Yeats, Hardy, imagizmus, Eliot, Kipling) áttekintése. Az „Auden-nemzedék” (Auden, Spender, MacNeice, Day-Lewis) útját, valamint a lényegét tekintve romantikus Dylan Thomas költészetének alakulását a második világháború utáni időszakot felölelően tárgyalja a kurzus. A háború utáni költők közül Larkin, Ted Hughes és Heaney állnak a figyelem középpontjában.
The opening lectures of the course, after some theoretical considerations concerning Romanticism and Modernism, take a brief look at the London Avant-Garde (Dowson, L. Johnson, Symons, Wilde), which is followed by an examination of the varieties of the Modern in poetry (Yeats, Hardy, Imagism, Eliot, Kipling). The evolution of the “Auden Generation” (Auden, Spender, MacNeice, Day-Lewis) is traced into the post-war period, so is the growth of the essentially Romantic poetry of Dylan Thomas. Of the post-war poets, Larkin, Ted Hughes and Heaney come in for considerable attention.


P/IR/AIR/MOD-5 Irodalomtörténeti áttekintő előadás / Surveys: Lectures
Az angol regény 1950–2000 (K) / The English Novel 1950–2000 (E)
Sarbu Aladár és Takács Ferenc

csütörtök / Thu, 10:15–11:45, ADs 204/a

Az angol regény legújabb történetével foglalkozó előadások abból a szempontból vizsgálják a témát, hogy helytálló-e a vád, mely szerint a második világháború utáni évek művei provinciálisak, konzervatívok és a modernséggel szemben elutasítóak. Céljuk az, hogy bizonyítsák: a hatvanas években az angol regény alkalmassá vált a posztmodern életérzés kifejezésére, és bizonyos formai kísérletekkel hozzájárult a modern regényíró eszköztárának bővítéséhez. Ebben az összefüggésben lesz szó a nem brit, főleg az egykori gyarmati területekről származó írók munkásságáról. Az alábbi szerzők kiemelt figyelemben részesülnek: K. Amis, M. Bradbury, J. Braine, A. Burgess, L. Durrell, J. Fowles, W. Golding, K. Ishiguro, B. S. Johnson, D. Lessing, D. Lodge, I. Murdoch, S. Rushdie, A. Sillitoe, D. Storey és J. Wain.
This course of lectures on the most recent chapter of the history of the English novel purports to cover the subject with a view to deciding whether the charge that the English novel of the post-war years is provincial, conservative, and hostile to modernity is tenable. The lectures are intended to demonstrate that in the late 1960s the English novel became capable of expressing the Postmodern experience, and that some of its experiments in form have led to a broadening of the range of techniques available to the modern novelist. The writers discussed include K. Amis, M. Bradbury, J. Braine, A. Burgess, L. Durrell, J. Fowles, W. Golding, K. Ishiguro, B. S. Johnson, D. Lessing, D. Lodge, I. Murdoch, S. Rushdie, A. Sillitoe, D. Storey and J. Wain.P/IR/AIR/MOD-6 Irodalomtörténeti áttekintő szeminárium / Surveys: Seminars
*A regény művészete: hagyomány és modernség William Faulkner műveiben (Az amerikai Dél mint az emberi létállapot metaforája)
(G) / *William Faulkner’s Art of the Novel: Tradition and Modernity (S)
Géher István
csütörtök / Thu, 15:30–17, ADs 109

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót az amerikai modernizmus e kiemelkedő képviselőjének munkásságába. A vizsgálódás középpontjában a The Sound and the Fury, az As I Lay Dying, a Light in August és az Absalom, Absalom! című regények állnak. Jelentésüket formai sajátosságaikkal összefüggésben tanulmányozzuk. Faulkner eredetiségének felméréséhez a kontextust az amerikai Dél kultúrája, valamint a modernizmus klasszikusainak művészete szolgáltatja.
The course is intended to give students a thorough grounding in the work of this outstanding representative of American Modernism. The novels on which attention is focussed are The Sound and the Fury, As I Lay Dying, Light in August and Absalom, Absalom! The exploration of meaning is pursued in close conjunction with the study of form, and Faulkner’s achievement is judged both in the context of the culture of the American South and the classics of high Modernism.


P/IR/AIR/MOD-7 Vers- és fordításelemző szeminárium / Close Reading: Poetry
Blake: Prophecies
(G/S)
Péter Ágnes
csütörtök / Thu, 10:30–12, ADs 109

A szeminárium Blake legteljesebb prófétikus könyvének, a Jerusalemnek a tárgyalása köré szerveződik. Természetesen az értelmezés során szükséges lesz a korábbi próféciák felelevenítésére (The Book of Urizen) és a korabeli kéziratos anyag tárgyalására is. A platonikus, neoplatonikus, bibliai, ezoterikus hagyományok szerepének remélhetőleg épp akkora hangsúlyt sikerül majd adni, mint a történeti háttér által felvetett problémáknak, hogy közelebb férkőzzünk ennek a nehéz szövegnek a megértéséhez.
The seminar will be based on the reading of Blake's largest work, Jerusalem, with necessary references made to earlier prophecies (The First Book of Urizen) and contemporaneous MS poems. The allusions in the text to traditions (Platonic, Neoplatonic, Biblical, esoteric, etc.) will also be discussed, and the prophecy will be interpreted in an historical context.


P/IR/AIR/MOD-8 Regényelemző szeminárium / Close Reading: Fiction
**Az Ulysses olvasása
(G) / **Reading Ulysses (S)
Sarbu Aladár
csütörtök / Thu, 8:30–10, ADs 204/a

A szeminárium, a szoros olvasás módszerével, az angol modernizmus egyik alapművéhez nyújt bevezetést. A szövegelemzést kiegészíti a tágabb összefüggések – hagyomány és újítás, mítosz, lélektan, nyelv és valóság stb. – vizsgálatával. Az egyes epizódok megbeszélése minden alkalommal rövid hallgatói bevezetővel kezdődik.
A követelmények részét alkotja emellett egy félév végi dolgozat a regény valamelyik hosszabb epizódjának stílussajátságairól.
The objective of this seminar course is to provide, through close reading, an introduction to one of the basic works of English Modernism. Textual analysis is complemented with the study of the wider implications, such as tradition and innovation, myth, psychology, language and reality, etc. Discussions of the episodes of the novel are introduced by presentations. In addition, requirements include a paper on the stylistic aspects of one of the more substantial episodes.P/IR/AIR/MOD-9 Életmű szeminárium / Surveys of Individual Authors
Thomas Hardy költészete
(G) / The Poetry of Thomas Hardy (S)
Ferencz Győző
csütörtök / Thu 12–13:30, ADs 217

A szeminárium Thomas Hardy költői életművét vizsgálja. Hardy Yeats és Eliot mellett a huszadik századi angol költészet egyik kulcsfigurája, a modern költői attitűd és érvényes megszólalás társaiéval párhuzamos formáját dolgozta ki. A szeminárium során szisztematikusan, kötetről kötetre haladva végigolvassuk Hardy lírai életművét és elemzés alá vesszük filozófiájának, verstechnikájának, szókincsének, versszerkezeteinek és költői hangjának alakulását. Korlátozottan, de vizsgáljuk azt is, hogyan hatott a század későbbi költőinek, különösen Audennek és Larkinnak a költészetére.
The seminar course focuses on the poetic oeuvre of Thomas Hardy who, besides Yeats and Eliot, is a key figure of twentieth-century English poetry, offered a variation of the modern poetic voice that relevantly parallels the achievements of his fellows. Through a systematic reading of Hardy's poems we shall trace the development, philosophy, technique, vocabulary, structure, tone of his poetry. We shall also examine in what way he influenced the course of English poetry and how his after-effect is traceable in the poetry of Auden, Larkin, and others.

 


P/IR/AIR/MOD-1116 Disszertációs témakonzultáció / Dissertation-Related Consultation
témavezetők

E konzultáció keretében félévente 1 (a képzés folyamán összesen 5), 5000 szó terjedelmű, a készülő disszertáció részét alkotó dolgozatot kell benyújtani a témavezetőnek. A P/IR/AIR/MOD-16 A disszertációírás módszertana című szemináriumot (Dávidházi Péter) az őszi félévekben hirdetjük meg.
In the course of these consultations participants are required to hand in 1 essay to their supervisors each semester. The essays should be 5000 words long and should be related to the dissertation the participant is working on. Credits earned by attendance and essays are acknowledged in the grade books by the supervisor. The realated P/IR/AIR/MOD-16 Work-in-Progress Seminar (Péter Dávidházi) is offered in the autumn semester annually.


Könyvtártudomány

P/IR/MIR/KÖNYV-8 vagy 9 Könyv-, könyvtár- és sajtótörténet
Könyvtörténet - közgyűjtemények

Voit Krisztina
kéthetente pénteken, 14–17
először: február 23., péntek 14 óra


P/IR/MIR/KÖNYV-12–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


További információk: http://harleqin.elte.hu/


Az uráli népek folklórja és irodalma

P/IR/MIR/URA-5 A finn regény az 1980/90-es években
Sirató Ildikó


P/IR/MIR/URA-6 Az uráli folklór speciális kérdései
Csepregi Márta
hétfő, 15–16:30, MUK 4/i fszt. 30.


P/IR/MIR/URA-10
Uráli művelődés- és irodalomtörténet
Domokos Péter

hétfő, 13
–14:30, MUK 4/i fszt.
P/IR/MIR/URA-12–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

A program által hirdetett általános tárgy: Irodalomelmélet II. Kezdőlap
P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet
Műfordítói műhely
Hetényi Zsuzsa

A kurzus az 1941 utáni orosz irodalom szövegeire koncentrál, a hallgatók egyéni fordításainak elkészülte után ezeknek tartalmi elemzését, formai és nyelvi megbeszélését végzi párban, majd közösen. E félévben először nemcsak prózai, hanem lírai művek is szerepelnek. A fordítások megjelennek. Fordítandó szerzők: Galics, Szluckij, Ve. Jerofejev, Szorokin, M. Haritonov, V. Akszjonov, Mozsajev.


P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet
Kiadványszerkesztés
Hetényi Zsuzsa

A kurzuson az 1941 utáni orosz irodalom évek óta készülő antológiáját készítjük elő kiadásra,  A könyvben kb. 30 szerző és részletes ajánló bibliográfia szerepel majd. A magyarra fordított versek két nyelven szerepelnek, a bolognai rendszerű BA képzésben a XX. századi orosz irodalom oktatását szolgálja majd.


P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet
A 19. századi orosz prózairodalom magyarországi recepciója
Kalafatics Zsuzsanna

Műfordítástörténet, kritikatörténet. A magyarországi Gogol-, Lermontov-, Goncsarov-, Csehov-recepció története. Turgenyev-, Dosztojevszkij-, Tolsztoj-kultusz Magyarországon. Magyar írók – Babits Mihály, Füst Milán, Kuncz Aladár, Németh László, Márai Sándor – Dosztojevszkij-képe. A Nyugatban megjelent tanulmányok, cikkek, esszék az orosz irodalomról.


P/IR/SZL/KNY-6 Történeti és elméleti poétika
Kulturális paradigmák és verselési formák
Szokolov Makárné Atanaszova Denise

A 18–19. századi verselési stratégiák és alakzatok áttekintése mint a korszak orosz kulturális tudatának formái. A barokk költészet kultúra-központúsága: szintetikusság, ikonicitás és didaktika. Motívumrendszer és embléma-jelleg. A kelet- és közép-kelet európai költészeti rendszerek és alkotói attitűdök összekapcsolódásai és kölcsönhatásai.


P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia
Az onomasztika kérdései az  ukrán irodalomban
Lebovics Viktória

 A tanegység célja az egyes ukrán szépirodalmi művek onomasztikai szempontú  vizsgálata (pl. Panasz Mirnij, Ivan Franko, Jurij Andruhovics műveiben.) Az  onomasztika  olyan interdiszciplináris tudomány, amely lehetővé teszi, hogy az irodalmi műveket olyan módszertani szempontból vizsgáljuk, amelyek a  nyelvészeten kívül érintik az irodalomtudományt, a szemiotikát, a történettudományt, a földrajztudományt sőt még a közigazgatást is. A nyelvészeti szempontok alkalmazása során a neveket elsősőrban mint nyelvi jeleket vizsgáljuk, míg az irodalomtudományi szempontok érvényesítésekor a szépirodalmi művek  hőseinek neveit, mint alakformáló eszközt elemezzük a foglalkozások során.


P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás
Az orosz művészetfilozófia és műkritika fő irányai
a szimbolizmus és az avantgarde korában

Han Anna
kedd, 1516:30

A kurzus korabeli forrásanyagok elemzése és értelmezése alapján mutat be egy olyan kultúrtörténti korszakot, amikor az elméleti gondolkodás új irányai a korabeli új művészeti törekvések kritikai elemzéséből sarjadtak ki. Az elemzés tárgyát a következő irányzatok képezik: a szimbolizmus teoretikusainak művészetfilozófiai és kritikai tanulmányai (Vjacs. Ivanov, A. Belyj, M. Volosin, M. Kuzmin), tallózás a korabeli folyóiratok (Apollon, Veszi, Zolotoe Runo, Szevernye zapiski, Russkaja mysl) kritikai rovatából, az avantgarde művészet elméleti értelmezése és kanonizálása (Ny. Punyin, V. Kandinszkij, K. Malevics, I. Punyi ).


P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás
Művészetkritikai szövegek értelmezése és fordítása
Gyöngyösi Mária

A kurzus A. Blok, Vjacs. I. Ivanov és Sz. Makovszkij egy-egy szövegének fordításán keresztül vizsgálja, hogy problémákkal találkozik az orosz „ezüstkor” művészetkritikai írásainak fordítója. Külön hangsúlyt kap a terminológiai, stilisztikai és nyelvhasználati kérdések elemzése, csakúgy mint az idézetek magyar nyelvre történő fordításának problémája.


P/IR/SZL/KNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet a XIX. és a XX. századi orosz prózában
Határátlépés -- Nabokov prózája (Podvig/Glory és Lolita)
Hetényi Zsuzsa

A kurzus Nabokov regénypoétikájának alapmotívumát, a határok átlépését teszi aprólékos vizsgálat tárgyává, amelynek széles értelmezése az emigrációs élettapasztalattól a bűn elkövetéséig terjed. A Nabokov életműben elhelyezve két regény szövegét elemzi, a PhD programon eddig e tárgyban folyt kurzusok és vendégelőadások továbbgondolásával. A vizsgálódás a művek orosz és angol szövegét is figyelembe veszi. (Irodalom: Nabokov: Glory / Podvig Nabokov: Lolita).


P/IR/SZL/KNY-1115 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

P/IR/SZL/KNY-12
Lebovics Viktória (Romanyuk Renáta)

P/IR/SZL/KNY-14
Hetényi Zsuzsa (Vértes Judit, Bárány Béla)
Han Anna (Szaviszko Natália)

P/IR/SZL/KNY-15
Szilágyi Ákos (Zaválnij Bogdán)

P/IR/SZL/KNY-16 Doktori kollégium
A doktori képzés harmadik évfolyamának utolsó szemeszterében minden hallgató számára kötelező kurzus, amelyen megvitatásra kerül (két kijelölt opponens véleményével) vagy a disszertáció egy elkészült részlete, vagy egy közlésre szánt nagyobb terjedelmű tanulmány.

Hetényi Zsuzsa (Kerek Ágnes)
Dukkon Ágnes (Bugovits Valéria, Gedeon Sarolta)
Lebovics Viktória (Koljadzsin Natália)


Magyar irodalom

A programok által hirdetett általános tárgyak:
Irodalomelmélet I. Kezdőlap és Társtudomány Kezdőlap


Általános irodalomtudomány

Első évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika)
Tájékoztató szakirodalom:
Kezdőlap
Kulcsár Szabó Ernő


P/IR/MIR/ELM-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-8 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy irányzatok tipológiája
Kulcsár Szabó Ernő


P/IR/MIR/ELM-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-10 A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége
Kulcsár Szabó Ernő


P/IR/MIR/ELM-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.
Tájékoztató szakirodalomjegyzékek:
Kezdőlap


Összehasonlító irodalomtudomány

Első évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-6 Irodalom és társművészetek
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/KOM-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-8 Összehasonlító műfajtörténet
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/KOM-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőHarmadik évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-10 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/KOM-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar reneszánsz

P/IR/MIR/REN-6 Textológia
Horváth Iván

csütörtök, 1415:30, Múk A ép. IV/417.


P/IR/MIR/REN-8 Szövegolvasás
Bárczi Ildikó

csütörtök, 1617:30, Múk A ép. IV/416.


P/IR/MIR/REN-12, 14, 16 Disszertációs témakonzultáció


A magyar barokk irodalom


P/IR/MIR/BAR-6 Textológia
Horváth Iván

csütörtök, 1415:30, Múk A ép. IV/417.


P/IR/MIR/BAR-8 Az európai barokk
Kiss Farkas Gábor


P/IR/MIR/BAR-12, 14, 16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A magyar és európai felvilágosodás


Első évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-6
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
a programvezető által kijelölt oktató


P/IR/MIR/FELV-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-8
Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában
a programvezető által kijelölt oktató


P/IR/MIR/FELV-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-10
Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század első évtizedeiben
a programvezető által kijelölt oktató


P/IR/MIR/FELV-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

Első évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-6 A romantika nemzetközi szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/ROM-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-8 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
OlvasmánylistaP/IR/MIR/ROM-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőHarmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-10 A romantika korának művelődéstörténete
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/ROM-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora

Konzultációs rend és szemináriumok

Március 1.
16 óra I
–III. évfolyam és az előző évben végzettek

Március 8.
16 óra Nemeskéri Luca
17 óra Nagy Emőke

Március 22.
16 óra Szalai Adriana
17 óra Nédli Balázs

Március 29.
16 óra Bitter Noémi
17 óra Kovács Ágnes

Április 12.
16 óra Tes
lár Ákos

Április 19.
16 óra Bartal Mária, Juhász Andrea, Kalina Katalin, Klobusovszky István

Április 23–25.
Babits-konferencia

Május 3.
16–19 óra Szeminárium. Disszertációfejezetek vitája

Május 10.
16–19 óra Szeminárium. Disszertációfejezetek vitája

Első évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-6 Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/NYUG-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-8 Az 1820–1920 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/NYUG-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-10 Az 1930–45 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/NYUG-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-6 A magyar irodalom 1945 és 1949 között
Rónay László


P/IR/MIR/JEL-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-8 Ideológia és irodalom feszültsége. Kitörési kísérletek.
A magyar irodalomszabadságharca

Rónay László


P/IR/MIR/JEL-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-10 Kísérletek a műalkotás ontológiai elhelyezkedésének
megismerésére és tudatosítására.
A posztmodern mint lázadás a civilizáció intézményrendszere ellen

Rónay László


P/IR/MIR/JEL-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

 

P/IR/FR/KÖ-8 A középkori francia és okszitán udvari elbeszélés II. (K)
Szabics Imre
csütörtök 1213:30, Múzeum krt. 4/C F4/c
2006. február 15-től páratlan heteken


P/IR/FR/KÖ-9 Textus és intertextus a középkori francia elbeszélő költészetben II. (K)
Horváth Krisztina
csütörtök 1415:30, Múzeum krt. 4/C F1/b
2006. február 15-től páratlan heteken


P/IR/FR/KÖ-10 Vallás és etnikai identitás az ófrancia epikában II. (K)
Palágyi Tivadar
csütörtök 15:3017, Múzeum krt. 4/C F5/a
2006. február 15-től páratlan heteken


P/IR/FR/KÖ-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető
(egyénileg megállapított időpontokban)


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

P/IR//FR/FEL-6 A regény, az írója és az olvasója (G)
Karafiáth Judit

Elbeszélő stratégiák a 20. századi francia regényben. A mintaszerző és a mintaolvasó.
A narrátor és a hallgatója (son narrataire). Az olvasó mint társszerző. A szerző és műve.
A regény genezise mint a regény tárgya. A könyv a könyvben. Tanulmányozandó szövegek:  Gide: Pauludes (Mocsarak),  Les Caves du Vatican (A Vatikán pincéi), Les Faux-Monnayeurs (A pénzhamisítók); Proust: Jean Santeuil, A la recherche du temps perdu (Az eltűnt idő nyomában); Sartre: La Nausée (Az undor), Les mots (A szavak); Butor: La modification (A módosulás);  Robbe-Grillet: Le miroir qui revient (Tükörkép); visszatekintésként részletek Sterne, Diderot, Stendhal, Flaubert műveiből és kitekintés kortárs nem francia szerzőkre (Borges, Eco, Calvino).


P/IR//FR/FEL-12/14/16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet

Az olasz színház Goldonitól a XX. század közepéig
Fried Ilona
csütörtök, 17:3019, Olasz Tanszék


Umberto Eco II.
Kelemen János
Filozófiai Intézet

A Földi Paradicsom funkciója és értelmezése a Színjátékban
Sallay Géza
péntek, 11
12:30, Olasz Tanszék


Formák és nyelvek a XX. század olasz költészetében
Szkárosi Endre
péntek, 11
12:30, Olasz Tanszék


L. B. Alberti művészeti traktátusai
Takács József
péntek, 11
12:30, Olasz Tanszék


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

P/IR/LAT-5 A spanyol prózaformák története II.
Bikfalvy Péter


P/IR/LAT-6 Irodalomelméleti irányzatok spanyol nyelvterületen II.
Kulin Katalin


P/IR/LAT-7 Spanyol nyelvű prózaszövegek elemzése II.
Kulin Katalin