ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2007. dec. 23.


A letölthető .pdf kiterjesztésű fájlok megtekintéséhez szükséges
Acrobat Reader program megtalálható
például itt:
 

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2007/2008. tanév őszi félévére

Általánosan kötelező tárgyak
(szabadon választható a doktoriskola bármely programjának kínálatából)

P/IR/MIR-1 Filozófia
Olay Csaba

Időpontok:

Mindig szerdánként, 18 órától 19:30-ig a Múzeum krt. 4/a fszt. 047. teremben. (Ha ez változna, a terem ajtajára kifüggesztjük, hogy hová költöztek.)

október 10.
október 24.
november 7.
november 21.
december 5.

Vizsgaidőpontok:

január 3. (csütörtök), 15. (kedd) és
24. (csütörtök)

mindig 13 óra, Múzeum krt. 4/i épület,
I. em. 119.

 

Letölthető, nyomtatható pdf változat:

Olvasmányjegyzék

Martin HEIDEGGER, Lét és idő. Bevezetés, Budapest, Gondolat, 1989 (vagy más kiadásból), 86–139.

Ludwig WITTGENSTEIN, Filozófiai vizsgálódások, Budapest, 1992, 1–71§§, 11–61.

Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Budapest, Gondolat, 1984 (vagy más kiadásból), II. rész II. szakasz, 191–264.

Thomas S. KUHN: A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest, 1984 (vagy más kiadásból), I–II, VIII–IX, XIII. fejezet.

John RAWLS: „A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem metafizikai elmélet” = Modern politikai filozófia, szerk. HUORANSZKI Ferenc, Budapest, Osiris, 1998, 174–188.

A megadott szövegekhez kapcsolódó öt előadásra valószínűleg kedd vagy szerda délutánonként, 6 órától kerül majd sor. A kurzus októberben indul, a konkrét alkalmakat később tudjuk megadni, lásd majd ugyanitt (illetve értesítést küldünk, amikor felkerülnek).
A kurzust a félév eleji indexleadáshoz
a témavezetővel lehet ellenjegyeztetni
(tehát NEM kell megkeresniük Olay Csabát az aláírás végett).


P/IR/MIR-4 Társtudomány

LESZ ilyen kurzus ebben a félévben, valószínűleg művészettörténeti vagy -elméleti témájú; aki szeretné ezt a tárgyat most teljesíteni, írja be az indexébe ezzel a kóddal és címmel – névvel, konkrét címmel és tartalommal később tudjuk „feltölteni”. Az indexben aláírhatja a téma- vagy a programvezető, de ha van már benne összesen két aláírt/ellenjegyzett tárgy, akkor is leadható az index.

A magyar irodalom programok hallgatói számára fölvehető társtudományi kurzus:

P/IR/MIR-4 Verstan és nyelvészet
Horváth Iván és vendégei

péntekenként 12-től, Múzeum krt. A ép. 417.
Bővebben:


P/IR/MIR-4 Textológia
Horváth Iván, Szegedy-Maszák Mihály, Tverdota György, Veres András és mások közreműködésével

péntekenként 10-től, Múzeum krt. A ép. 417.
Bővebben:


P/IR/MIR-3 Irodalomelmélet II.
Irodalomtudomány a hermeneutika után

Kulcsár Szabó Ernő, Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán

Letölthető, nyomtatható változat (pdf):

Október 18. (csütörtök) 16:30
Az irodalomtudomány irányzatai a hermeneutikai fordulat után
(Bevezetés, referátumok kijelölése)

Kulcsár Szabó Ernő

Ajánlott szakirodalom:
Jean Grondin: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, Bp., Osiris, 2002, 174–199.
Hans Ulrich Gumbrecht: Das Nicht-Hermeneutische = Ethik der  Ästhetik, Hrsg. Ch. Wulf, D. Kamper, H. U. Gumbrecht, Berlin, Akademie Verlag, 1994, 105–109.
David E. Wellbery: Interpretation versus Lesen: Posthermeneutische Konzepte der Texterörterung = Wie international ist die Literaturwissenschaft?, Hrsg. L. Danneberg, Fr. Vollhardt, Stuttgart, Metzler, 1996, 123–141.

November 8. (csütörtök) 16:30
A dekonstruktivizmus II. Olvasás, nyelv, retorika – Paul de Man
Kulcsár-Szabó Zoltán

Ajánlott szakirodalom:
Paul de Man: Az olvasás allegóriái, Budapest, Magvető, 2006, 2. kiad., 13–31; 323–349 (Szemiológia és retorika; Mentegetőzések).
Paul de Man: Ellenszegülés az elméletnek = Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Budapest, Cserépfalvi (é. n.).

November 15. (csütörtök) 16:30
Gender Studies. Az irodalomtudományi feminizmus pozíciói
Orbán Jolán

Ajánlott szakirodalom:
Judith Butler: Jelentős testek: A „szexus” diszkurzív korlátairól, ford. Barát Erzsébet, Sándor Bea, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2005, 11–35 (Bevezetés).
Julia Kristeva: A szeretet eretnetikája [Hérétique de l'amour], ford. Gyimesi Tímea, Helikon, 1994/4, 491–509.
Rita Felski: The Gender of Modernity, Cambridge, Harvard University Press, 1995, 11–34 (Modernity and Feminism). Magyarul: Rita Felski: A modernség mítoszai, ford. Horváth Györgyi, 2002. szeptember, 9–18.

November 22. (csütörtök) 16:30
A dekonstruktivizmus I. Szöveg, írás, nyom/inskripció – Jacques Derrida
Bónus Tibor

Ajánlott szakirodalom:
Jacques Derrida: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diskurzusában, ford. Gyimesi Tímea, Helikon 1994/1–2, 21–35.
Jacques Derrida: Az el-különböződés, ford. Gyimesi Tímea = Szöveg és interpretáció, szerk. Bacsó Béla, Budapest, 1991, 43–63.
Jacques Derrida: Grammatológia, ford. Molnár Miklós, Szombathely, Életünk–Magyar Műhely, 1991.
Jacques Derrida: Platon patikája = A disszemináció, ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998, 63–169.

November 29. (csütörtök) 16:30
Diszkurzuselmélet és diszkurzuselemzés. Foucault, Luhmann
Bónus Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán

Helyszín: A ép. III. em. 320.

Ajánlott szakirodalom:
Michel Foucault: A diskurzus rendje, Holmi 1991/7.
Michel Foucault: A tudás archeológiája, Budapest, Atlantisz, 2001.
Michel Foucault: Nyelv a végtelenhez, Debrecen, 2000 (részlet: A tudományok archeológiájáról).
Niklas Luhmann: A műalkotás és a művészet önreprodukciója = Testes könyv I. szerk. Kiss A. A., Kovács S., Odorics F., Szeged, Ictus, JATE,1996.
Niklas Luhmann: Rendszereket megértő rendszerek = Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus T., Kelemen P., Molnár G. T., Budapest, Ráció, 2005.

December 6. (csütörtök) 16:30
Az irodalomtudomány mint kultúratudomány I. New Historicism – Stephen Greenblatt
Dobos István

Helyszín: A ép. III. em. 320.

Ajánlott szakirodalom:
Louis A. Montrose: A reneszánsz mint hivatás. A kultúra poétikája és politikája, Helikon, 1988/1–2, 110–132.
Stephen Greenblatt: Shakespeare és az ördögűzők, Helikon, 1988/1–2, 85–109.
Joel Fineman: The History of the Anecdote. Fiction and Friction = The New Historicism, ed. H. Aram Veeser, New York, Routledge, 1989, 49–77.
Jan R. Veenstra: The New Historicism of Stephen Greenblatt. On the Poetics of Culture and the Interpretation of Shakespeare, History and Theory Oct. 1995.

December 13. (csütörtök) 16:30
Az irodalomtudomány mint kultúratudomány II. Irodalom és medialitás
Kulcsár-Szabó Zoltán

Helyszín: A ép. III. em. 320.

Ajánlott szakirodalom:
Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis, Budapest, Trezor, 2001, 55–65, 144–196.
W. J. Thomas Mitchell: Mi a kép? = Kép – fenomén – valóság, szerk. Bacsó Béla, Budapest, Kijárat, 1997.
Friedrich Kittler: Jel és zaj távolsága = Intézményesség és kulturális közvetítés, szerk. Bónus T., Kelemen P., Molnár G. T., Budapest, Ráció, 2005.

 

A teljesítés formája:
szóbeli vizsga vagy legalább 20.000 karakter terjedelmű dolgozat a félév anyagából (egyéni témaválasztás alapján)


Francia nyelven:
P/IR/FR/KÖ-2
Irodalomelmélet I. Textus és intertextus a középkori francia költészetben 3.
Horváth Krisztina
csütörtök 13:3015, Múzeum krt. 4/C, F1/b
2007. szeptember 20-tól páros heteken