ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2006. május 25.


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2005/2006. tanév tavaszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

A programoktól kapott tájékoztatás alapján
(Ahol a program nevéhez nem tartozik link, ott egyelőre nincs is mit keresni)

A programok, programvezetők elérhetőségét lásd itt:
Kezdőlap

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány
Összehasonlító irodalomtudomány
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

 


Modern angol és amerikai irodalom

* Ajánlott a disszertációjukat amerikai témából készítő hallgatóknak
** Ajánlott mind angol, mind amerikai témán dolgozó hallgatóknak
A jellel el nem látott tárgyak felvételét elsősorban az angol témával foglalkozó hallgatóknak ajánljuk.

Általános tárgyak

P/IR/AIR/MOD-1 Filozófia Heidegger után** (K)
Kállay Géza
csütörtök, 10:30–12, ADs 211

Az egy félévre tervezett kurzus bevezetést nyújt a 20. század jelentős filozófiai irányzataiba, melyek hatással voltak a különféle irodalomelméleti iskolák kialakulására is. A kiindulópontunk, hogy az irodalomelméleti-kritikai munkák megértésének előfeltétele az elméletet is meghatározó fogalmi keret. A tárgyalt kérdések: 1. az ún. nyelvészeti fordulat és Gottlob Frege forradalmi újításai a logika és szemantika terén; 2. a fenomenológia időfogalmának problematikája; a kontinentális bölcseleti iskola megalapítása; 3. a lét és idő fogalma Martin Heideggernél; 4. a bécsi kör; az atomizmus, nyelvészeti elemzés és a pozitivizmus; 5. Ludwig Wittgenstein; a Traktátustól a Filozófiai vizsgálódásokig; 6. Merleau-Ponty fenomenológiája és „az értelem vad területe”; 7. Jean-Paul Sartre egzisztencializmusa; 8. Austin, Ryle és a brit analitikusok második nemzedéke; 9. Lacan tudatalatti-fogalma; 10. Derrida és a dekonstrukció; 11. Ricoeur fenomenológiai hermeneutikája; 12. Lévinas etikai ontológiája; 13. Összegzés; 14. Végkövetkeztetés.


P/IR/AIR/MOD-1 Alexander Pope és az angol filozófiai költészet
Dávidházi Péter

csütörtök, 16:30–18, ADs 109

A kurzus középpontjában Pope An Essay on Man című munkája áll, melyet az angol filozófikus költészet kontextusában elemzünk. Bevezetést nyújtunk Pope életművébe és általában a filozófikus költészet tárgyalásának módszereibe, majd a „teodicea” főbb teológiai és filozófiai problémáit vizsgáljuk Vergilius: Georgicon és Milton: Elveszett paradicsom című költeményeiben. Az Elveszett paradicsom, illetve az Essay on Man invokációjának összevetésével megvitatjuk a közös örökségüket és az eltéréseiket is. Ezek után módszeres szövegolvasás alá vesszük Pope költeményének mind a négy részét és ahol szükséges, kitérünk a korszak más költői és bölcseleti szövegeire, illetve a költemény fogadtatásának történetére is.P/IR/AIR/MOD-2 Az amerikai reneszánsz filozófiája és irodalma*
Sarbu Aladár
kedd, 10–11:30, ADs 211

A szeminárium célja az, hogy áttekintést nyújtson az amerikai reneszánsz irodalmáról filozófiájáról és esztétikájáról, és feltárja benne a modernizmust előlegező elemeket. Annak érdekében, hogy kirajzolódjék az a környezet, amelyben ez az irodalom és filozófia virágzásnak indult, jelentős terjedelmet kapnak a tanulmányozandó anyagban az amerikai társadalom és kultúra éles szemű megfigyelői: Alexis de Tocqueville, James Russell Lowell, George Bancroft, Orestes A. Brownson és Walt Whitman. A kor legjelentősebb filozófia irányzatát, a transcendentalizmust Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau és néhány kisebb, de a maga idejében jelentősnek számító transzcendentalista gondolkodó képviseli. Az európai kulturális, filozófiai és irodalmi hatások vizsgálata Kant, Coleridge, Carlyle és Wordsworth munkásságára terjed ki. A kor szépirodalmát Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Herman Melville elbeszélései és regényei, Emerson, Thoreau, Poe, Jones Very és Whitman költészete képviselik. A tárgy egyaránt hasznos az amerikai és angol romantika iránt érdeklődőknek és a modernizmus, azon belül a szimbolizmus kutatóinak.P/IR/AIR/MOD-3 A kortárs regény irodalomelméleti olvasatban: Anthony Burgess**
Farkas Ákos
csütörtök, 8:30–10, ADs 109

A kurzus célja kettős. Egyrészt előadások formájában igyekszik felfrissíteni és kibővíteni a hallgatók irodalomelméleti ismereteit, különös tekintettel a bahtyini regényelmélet és a posztkoloniális irodalomkritika egymást részben kiegészítő, részben vitató alapfeltevéseire, sajátos fogalomkészletére és műelemző módszertanára. Gyakorlatiasabb célkitűzés annak kiderítése, mégpedig kötetlenebb, kvázi-szemináriumi keretek közt, hogy a szóban forgó elméletek miként segíthetik hozzá az értelmezőt egy kortárs angol író – Anthony Burgess – néhány kiválasztott regényének a hagyományos filológia számára eddig elérhetetlen jelentésrétegei feltárásához. Ennek a megközelítésnek az ad különös aktualitást, hogy míg Burgess legfontosabb elődei, James Joyce és George Orwell életművét a bahtyini ihletésű narratológia és a posztkoloniális kritika valóságos gyakorlótereként használja, addig a legjelentősebb Joyce- és Orwell-utód műveinek a Mihail Bahtyin, Edward Said, és Homi K. Bhabha nevével fémjelzett két irodalomelméleti irányzat méltatlanul kevés figyelmet szentelt. A kurzus ezt a „vakfoltot” igyekszik a maga módszereivel eltüntetni.


Szakmai tárgyak

P/IR/AIR/MOD-6 Walter Pater és az angol modernizmus irodalma
Sarbu Aladár
csütörtök, 11:30–13, ADs 109

Walter Pater több szempontból is kulcsfigurája az angol modernizmusnak. Számtalan érdekfeszítő novella és egy művészetről, művészekről és filozófusokról szóló regény szerzőjeként szépíróként is figyelmet érdemel. Érzékeny, töprengő alkat, egyedi stílusú író, akinek a munkái a romantika és modernizmus közötti átmeneti korszakot fejezik ki. A reneszánszról, Platonról és a platonizmusról szóló esszéi, csakúgy, mint az írókat és műveik esztétikai problémáit taglaló Appreciations c. műve már a modernizmus elméletét érvényesítik a felszíni kérdések tárgyalásában. Pater eszméi jelentős szerepet játszottak az esztétikai mozgalom kialakulásában, hatása számos nagy hatású, korai és érett modernista író esetében kimutatható. A szeminárium célja Pater filozófiai és szépírói műveinek vizsgálata, illetve Pater többek között Henry James, Oscar Wilde, Yeats, Joyce és Virginia Woolf művészetére gyakorolt hatásának bemutatása.P/IR/AIR/MOD-7 Wordsworth: The Prelude
Komáromy Zsolt
csütörtök, 13:30–15, ADs 234

Wordsworth soha be nem fejezett elbeszélő költeménye elé bevezetőül szánta Prelűd című versét, mely maga is epikus dimenziókat hordoz. A költemény megírása végigkísérte Wordsworth egész életútját, ezáltal fellelhetők benne az életmű alapproblémái és legfőbb jellemzői. Rávilágítunk Wordsworth szerepére a preromantikus és a modern költészet közötti átmenetben. A műfaji jellegzetességek mellett a történeti kontextus és költői eszközök tárgyalása, a kiselőadások során ismertetett szakirodalom tárgyalása során kitérünk a Wordsworth-filológia különböző irányzataira is. A szemináriumon a költeményt könyvről könyvre tárgyaljuk, egy-egy részt kiemelve belőle. Követelmény: 1-2 oldalas miniesszé minden tárgyalt könyvről, órai részvétel, és a kritikai szövegek ismertetése (választható).


P/IR/AIR/MOD-7 A romantikus töredék: versolvasó szeminárium. Byron, Shelley, Keats
Péter Ágnes
csütörtök, 9–10:30, ADs 204/a

Véletlen vagy nem, de tény, hogy a romantika második nemzedékének pályája talányos töredékekkel zárul: Byron a Don Juant, Shelley a The Triumph of Life-ot, Keats pedig a Hyperiont, illetve a Fall of Hyperiont hagyta hátra befejezetlenül. A hagyományos irodalomtörténet a töredékek költői minősége alapján mind a négy narratívát összegzésként és új távlatokat megnyitó költői kijelentésként értékeli. A szemináriumokon a romantikus fragmentum problémájával s e – véletlenül vagy szükségszerűen – torzó formában fennmaradt versek kritikai történetével s szövegelemzésével fogunk foglalkozni.P/IR/AIR/MOD-8 Henry James: The Ambassadors, The Wings of the Dove és a The Golden Bowl**
Sarbu Aladár
csütörtök 14–15:30, ADs 211

A szemináriumsorozat a szoros olvasás módszerét alkalmazza annak vizsgálata céljából, hogy James miként szintetizálta a előző, kísérleti korszakának eredményeit, és miként jutott el a látszat és valóság problematikájának feltárása révén a viktoriánus erkölcsöt meghaladó etikai állásfoglalásig. Az elemzések kitérnek a romance jegyeinek újbóli felbukkanására, valamint a stílus költőiségének erősödésére.

vagy, az érdeklődéstől függően

P/IR/AIR/MOD-8 A Moby-Dick olvasása**
Sarbu Aladár
csütörtök, 14–15:30, ADs 211

A szeminárium elsődleges célja az, hogy segítséget nyújtson az amerikai irodalom egyik lenyűgözően sokjelentésű prózai alkotásának értelmezéséhez. Az egyes foglalkozásokra elolvasandó fejezetekben az elemzés – a szigorúan nyelvi problémák tisztázásán túlmenően – Melville ismeretelméletére és lételméletére irányul, s ebben az összefüggésben esik szó az általa alkalmazott romantikus eszköztár speciálisan amerikai jegyeiről (Amerika mitizálása, az egyéni autonómia, az emberi természet, a társadalom természete vonatkozásában). A könyv tanulmányozása során a figyelem kiterjed azokra a jellegzetességekre is, amelyek a modernista irodalmi érzékenységet, illetve az azt kísérő valóságértelmezéseket előlegezik. Ahol indokolt, a szeminárium számol a tágabb amerikai és európai irodalmi-filozófiai összefüggésekkel (Emerson, Hawthorne, Whitman, Carlyle, Coleridge).


P/IR/AIR/MOD-8 A Finnegans Wake olvasása
Takács Ferenc
csütörtök, 15–16:30, ADs 109

A Finnegans Wake szövegéből vett szemelvények olvasása és megtárgyalása után Joyce-nak a mű megírása során érvényesülő nyelvi, esztétikai és filozófiai előfeltevéseit igyekszünk megvilágítani. Szemügyre vesszük a Joyce-szöveg által tematizált általános interpretációs és fordíthatósági kérdéseket, s megtárgyalunk bizonyos alapvető modernista, illetve posztmodern összefüggéseket: a huszadik századi nyelvi fordulatot a nyugati kultúrában, a nyelv és a valóság viszonyáról alkotott fogalmainkat, stb.


P/IR/AIR/MOD-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezetők

Konzultáció keretében a hallgatók félévente 1 (a képzés folyamán összesen 6), 5000 szó terjedelmű, a készülő disszertáció részét alkotó dolgozatot nyújtanak be témavezetőjüknek. Az ily módon teljesített témakonzultáció tanegység-értékét a témavezető a leckekönyvben aláírásával ismeri el.


Angol reneszánsz és barokk irodalom

Általános tárgyak

P/IR/AIR/REN-1 vagy P/IR/AIR/REN-3 vagy P/IR/AIR/REN-3 English Renaissance Philosophy / Angol reneszánsz filozófia (K)
Almási Zsolt
szerda, 14–15:30, ADs 204/a


P/IR/AIR/REN-2 vagy P/IR/AIR/REN-3 Philosophy after Heidegger / Filozófia Heidegger után (K)
Kállay Géza
csütörtök, 10:30–12, ADs 211


Szakmai tárgyak

P/IR/AIR/REN-4 vagy P/IR/AIR/REN-6 Shakespeare’s Concept of the Tragic and the Comic / A shakespeare-i tragikum és komikum (G)
Pikli Natália
szerda, 15:30–17, ADs 204/a


P/IR/AIR/REN-2 vagy -8 vagy -9 (szabadon választott kurzus bármely évfolyamnak)
Shakespeare’s Four Romances / Shakespeare négy románca
Kállay Géza
hétfő, 15–16:30 ADs 211


P/IR/AIR/REN-7 Shakespeare’s Workshop: Construction and Deconstruction / Shakespeare műhelye: konstrukció és dekonstrukció
Géher István
szerda, 17–18:30, ADs 211


P/IR/AIR/REN-12 Doctoral Seminar / Doktori szeminárium (G)
Géher István
péntek, 16–17:30 ADs 109


IR-ANRE 5XX Disszertációs témakonzultáció
témavezetőKönyvtártudomány

P/IR/MIR/KÖNYV-510 Könyvtárgépesítés és integráció 2. (Az előző félévi kurzusra épül, annak folytatása!)
Sebestyén György


P/IR/MIR/KÖNYV-10 Bibliográfiai kontroll
Tóvári Judit


P/IR/MIR/KÖNYV-12–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást, lásd http://harleqin.elte.hu/


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Általános tárgy

P/IR/SZL/KNY-3 Irodalomelmélet II. A szóművészetek esztétikája. A szerző és a hős: a fiatal Bahtyin művészetfilozófiája
Szilágyi Ákos
csütörtök, 10 óra

Az előadás tárgya a fiatal Mihail Bahtyin első, töredékben maradt és sokáig kiadatlan művészetfilozófiai alapvetése, különös tekintettel Bahtyin szerző-elméletére, amelyben a szerző (csakúgy, mint a hős és a hallgató/olvasó) a műalkotás eseményét belülről formáló erők egyike (tehát nem azonos a művön kívül maradó „empirikus szerzővel”, aki esztétikai szempontból érdektelen), és a hőssel és a hallgatóval alkotott viszonyában belsőleg határozza meg a művészi formát, a mű struktúráját, stílusát. Ez a „mű-immanens” szerzőfogalom, amely a „szerző halálát” először bejelentő orosz formalizmussal való kritikai konfrontációban formálódott ki, figyelemre méltó hasonlóságot mutat az „implikált” vagy „implicit szerző” („implied author”) Wayne Booth-tól származó és Paul Ricoeur által tovább fejlesztett fogalmával, amely a „szerző halálát” újólag (legvehemensebben Roland Barthes elhíresült manifesztumában) bejelentő korabeli strukturalizmussal szemben fogalmazódott meg.Szakmai tárgyak

P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet.
Műfordítás II. Prózafordítás oroszról magyarra
Hetényi Zsuzsa
Javasolt időpont: szerda 1416, kéthetente.
Első óra: február 8.

A kurzus a 3 féléves műfordítás című tantárgy 2. féléve. Alapvetően XX. századi prózai művek közös gyakorlati fordítása során általános műfordítás-elméleti kérdéseket is tárgyal. Az egyéni fordítások a majdani XX. századi orosz irodalmi antológiában jelennek meg. A szeminárium résztvevői az alapképzés hallgatói számára műfordítási versenyt bonyolítanak le (szervezés, bírálat, értékelés).


P/IR/SZL/KNY-6 Történeti és elméleti poétika. Eposz és regény. Mihail Bahtyin műfajelmélete
Szilágyi Ákos

A kollégium tárgya Mihail Bahtyin regényelmélete, különös tekintettel az eposzi szerző és hős és a regénybeli szerző és hős viszonyra.

Kötelező irodalom

Mihail Bahtyin: Az eposz és a regény = Az irodalom elméletei, III, Jelenkor, 1997.
Lukács György: A regény elmélete = L. G.: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika. A regény elmélete, Magvető, 1975.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai előadások, III, Akadémiai, 1980, 251319.
Friedrich Schlegel: Levél a regényről = August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások, Gondolat, 1980, 370382.

P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia. Bevezetés a bizánci esztétikai gondolkodás történetébe. Ikonoklazmus és ikonteológia
Szilágyi Ákos

Hogyan formálódott ki a bizánci képteológia az ikonoklaszták és az ikonodulok (képrombolók és képtisztelők) közötti ádáz háborúság évszázadaiban? Az előadás középpontjában az úgynevezett képharc korszaka és a szembenálló felek (a képtagadók és képvédők) teológiai és esztétikai érveinek bemutatása áll.

Letölthető, nyomtatható (pdf) formátumban: Kezdőlap

Kötelező olvasmányok:
Hans Belting: Kép és kultusz, Balassi Kiadó, 2000, 149169, 235520.
Christoph Schönborn: Krisztus ikonja, Holnap Kiadó, 1997.
L. A. Uszpenszkij: Az ikon teológiája, Kairosz, Paulus Hungarus, 2003, 7149.
Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban III. Forrásgyűjtemény, összeállította: Bugár M. István, Paulus Hungarus, Kairosz Kiadó, 2004.
Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában, Osiris (Odigitria Könyvek), 2003, 151179, 245300.
Kálvin János: A keresztény vallás rendszere, Pápa, 1909. I. könyv, Kilencedik fejezet.
Ióannész Damaszkénosz: Első védőbeszéd a szentképek mellett, ellenzőik ellen; Harmadik beszéd a szentképek mellett, ellenzőik ellen = Az égi és a földi szépről, szerk.: Redl Károly, Gondolat, 1988, 191199.
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Misztikus teológia = Az isteni és emberi természetről – Görög egyházatyák II, Atlantisz, 1994, 259266.
Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Az isteni nevekről = Az égi és a földi szépről, szerk.: Redl Károly, Gondolat, 1988, 184187.
Viktor Bicskov: A bizánci esztétika, Gondolat, 1988.

Ajánlott olvasmányok:
André Grabar: L'iconoclasme Byzantin, Flammarion, 1984.
Alain Besançon: L'image interdite (Une histoire intellectuelle de l'iconoclasme), Fayard, 1994.
Moshe Barasch: Icon (Studies in the History of an Idea), New York University Press, 1992.
Hans Belting: Kép-antropológia (Képtudományi vázlatok), Kijárat Kiadó, 2003.
Vladár Gábor: „Ne csinálj magadnak faragott képet...” (Az ószövetségi képtilalom és a keresztény ikonográfia kezdetei), Pannonhalmi Szemle, 2003, XI/3, 619.

P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia. A XVIII–XIX. századi orosz kultúra paradigmái (korszakok, irányzatok, motívumrendszerek) II.
Szokolov Makárné Atanaszova Denise
Javasolt időpont kedd vagy szerda, 1416
Első óra: február 14. vagy 15.

A kultúratörténet nagy korszakainak (az antikvitás, a középkor, a reneszánsz, az újkor) problematikája (meghatározások, kronológiai határok, értelmezési koncepciók). A kulturális tudat és formái. Az orosz kultúra egyetemességének és különösségének („”az elveszett antikvitás”, a kulturális lemaradás, a „robbanás„”, a „”felgyorsult fejlődés„”) problémái.
I. A tradicionalista (normatív, retorikai) korszak utolsó szakaszának egybeesése az „”új, európaizált„” orosz kultúra kialakulásával. Az orosz reneszánsz, barokk és klasszicizmus jellegzetessége. Az embléma, az allegória és a metafora fogalmai.
Domináns motívumok az irodalom, a színház, a szépművészetek és a hétköznapok kultúrája területén. Az emberi viselkedés és mentalitás mint az etnikum kultúrájának egyik formája.
II. A történetiség elvén alapuló irányzatok (romantika, realizmus) orosz invariánsai. A XIX. századi orosz kultúra jellegzetessége és problémái (Kelet és Nyugat, az új mítoszok kialakulása). A kulturális tudat formái.


P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás. Az esszé műfaja az orosz és az angol irodalomban
Hetényi Zsuzsa, Marótiné Baróthy Judit
szerda, 1416, kéthetenként
Első óra: február 15.

Az óra esszék elemzése során körbejárja a műfaj tartalmi jegyeit és feltérképezi az esszé-elmélet szakirodalmát. Ennek alapján a hallgatók az alapképzésben esszé-írási gyakorlati foglalkozásokat is tartanak, valamint maguk is írnak a félév zárására egy „”minta„” esszét. Az elemzendő esszék listáját is együtt állítjuk össze, a részt vevő hallgatók kutatási témáinak függvényében.


P/IR/SZL/KNY-8 Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás.
A XIX. századi ukrán irodalom mint a nemzeti öntudat fejlődésének közege
Lebovics Viktória
Javasolt időpont: kedd vagy szerda, 1315

A „saját” kultúra megőrzése, valamint a „más” kultúráktól való elhatárolódás problémája. Ukránorosz írók a XIX. század első felének ukrán irodalmában. Az új ukrán irodalom helyzetének, fejlődési tendenciáinak elméleti áttekintése . I. Kotljarevszkij, P. Gulak-Artemovszkij, G. Kvitka-Osznovjanenko, Je. Grebinka orosz, illetve ukrán nyelven írott alkotásainak elemzése.


P/IR/SZL/KNY-9 Bölcselet és irodalom. Az alkotó tudat fenomenológiájának két változata: Andrej Belyj és Borisz Paszternak
Han Anna, Marótiné Baróthy Judit, Kalafatics Zsuzsanna
csütörtök, 1517, kéthetenként
Első óra: február 2.

Az adott kurzus keretében Andrej Belyj Kotyik Letaev (magyarul Keresztrefeszítés) és Borisz Paszternak Detsztvo Ljuvers című prózai művei kerülnek elemzésre az alkotó tudat keletkezési folyamata és működésének szerkezeti törvényei szempontjából. Az elemzés módszertanának elméleti hátterét Mihail Bahtyin korai fenomenológiai korszakának alapművein (A tett filozófiája, A szerző és a hős), valamint Gusztav Spet tudatfilozófiai tárgyú írásán (Ki a tudat hordozója) kívül, Andrej Belyj és Borisz Paszternak esztétikai és filozófiai tárgyú esszéi képezik.

Letölthető, nyomtatható (pdf) formátumban: Kezdőlap


P/IR/SZL/KNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet a XIX. és a XX. századi orosz prózában. A XIX. századi orosz kispróza mufajtörténeti és narrációelméleti megközelítésben
Dukkon Ágnes
péntek, 1416
Első óra: február 17.

A kurzus keretében az orosz novellairodalom klasszikus korszakából, a Puskintól Bunyinig terjedő időszakból választott művek alapján tekintjük át az orosz próza fejlődését, egy-egy reprezentatív elbeszélés elemzésével. Nem csupán az ismert, hanem a viszonylag kevéssé fölfedezett szerzők és művek is szerepelnek a félév anyagában, így pl. a „nagyok” (Puskin, Gogol, Turgenyev, Tolsztoj, Csehov, Bunyin) mellett olyan írók, mint Vl. Odojevszkij (Az improvizátor c. kötet novelláiból), az orosz fantasztikus novella legizgalmasabb képviselője. A műelemzésekkel párhuzamosan a műfajtörténeti és elméleti szakirodalom alkotásaiból is sorra vesszük a legfontosabb műveket (B. Eichenbaum, M. Bahtyin, Ju. Lotman, Sz. Bocsarov, V. Toporov, Ju. Mann , Vl. Markovics és mások írásait).

Letölthető, nyomtatható (pdf) formátumban: Kezdőlap

1. A novellaciklusok korszaka: az 182040-es évek
Puskin: Belkin elbeszélései
Gogol: Esték egy gyikanykai tanyán
Szempontok: a ciklusok belső összetartó elemei: ellentétpárok, motívumrendszer, a keret fikciója, narrációtípusok a ciklusokban: szerző fiktív elbeszélő az egyes történetek mesélői

2. Az orosz fantasztikus novella típusai
Odojevszkij: A szilfid, Az improvizátor, Kozmorama
Gogol: Vij, Pétervári elbeszélések (Az orr, Az arckép, Az őrült naplója)
Turgenyev: Élő ereklye, Az álom
Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma
Elemzési szempontok: a hasonmás-téma, a folklorizmus, a pszichológiai fantasztikum, a rejtett és a nyílt fantasztikum különböző megjelenési formái

3. A pszichológiai elemzés és a példázat változatai a késői Tolsztoj elbeszéléseiben
Kreutzer szonáta
Isteni és emberi dolgok
Három kérdés
Szergij atya
Bál után

4. A novella műfaja és a tragikum
Csehov, a „filozófia” nélküli filozófus; a jóvátehetetlenség, az emberi lét sebzettsége, törékenysége a teljes, az autentikus lét utáni sóvárgás (de profundis-élmények). Az impresszionisztikus látás- és ábrázolásmód lehetőségei a tragikum megjelenítésére.
A 6-os számú kórterem
Rotschild hegedűje, Fájdalom, Bánat, Az úton
A léha asszony
Parasztok
A diák

Szakirodalom:P/IR/SZL/KNY-10 Műfajtörténet és narrációelmélet a XIX. és a XX. századi orosz prózában. Nabokov művészete az „Ezüstkor” esztétikai és filozófiai tanításainak tükrében II.
Han Anna, Józsa György Zoltán
csütörtök 1315, kéthetenként
Első óra: február 9.

A kurzus keretében az előző félévben adott tárgyleírás folytatásaként három Nabokov-mű (Camera Obscura, The Real Life of Sebastian Knight) kerül elemzésre. Az elemzés során azok a művészetfilozófiai és nyelvfilozófiai teóriák kerülnek bemutatásra, amelyek az orosz századelő esztétikai gondolkodásában meghatározó szerepet játszottak, s amelyek Nabokov műveiben mint a hősök létpraxisában testet öltött, „realizált” esztétikai utópiák jelennek meg, vagy tragikus groteszk, vagy parodisztikus groteszk megvilágításban. Az elemzés feladata a regénykompozició konceptuális szintjének az értelmezése, valamint azoknak a technikai eljárásoknak a feltárása, amelyek révén az adott kor esztétikai gondolkodásában gyökerező filozofémák és mitologémák az elbeszélés szövetébe beépülnek és új értelmezést nyernek.


P/IR/SZL/KNY-1214 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

P/IR/SZL/KNY-12 (IR-OR 520)
Hetényi Zsuzsa (Vértes Judit)
Hetényi Zsuzsa (Bárány Béla)
Hetényi Zsuzsa, Han Anna (Szilágyi Zsuzsa)

P/IR/SZL/KNY-13 (IR-OR 530)
Dukkon Ágnes (Bugovits Valéria)

P/IR/SZL/KNY-14 (IR-OR 540)
Hetényi Zsuzsa (Kerek Ágnes)
Dukkon Ágnes (Gedeon Sarolta)
Lebovics Viktória (Koljadzsin Natália)
Szilárd Léna, Han Anna (Nyíri Emese)

P/IR/SZL/KNY-16 Doktori kollégium
A doktori képzés harmadik évfolyamának utolsó szemeszterében minden hallgató számára kötelező kurzus, amelyen megvitatásra kerül (két kijelölt opponens véleményével) vagy a disszertáció egy elkészült részlete, vagy egy közlésre szánt nagyobb terjedelmű tanulmány.

Hetényi Zsuzsa (Abonyi Réka)
Han Anna (Egeres Katalin)
Han Anna (Iván Ildikó)
Han Anna ( Troyan Anna)
Szilágyi Ákos (Zaválnij Bogdán)


Magyar irodalom

A programok által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap


Általános irodalomtudomány

 

Vizsgaidőpontok


június 7. (szerda) 10–14 óra (III/310.)
június 28. (szerda) 10:30–14 óra (III/310.)
 

Első évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-6 Az irodalomértés alapjai (hermeneutika és irodalomesztétika)
Tájékoztató szakirodalom:
Kezdőlap
Kulcsár Szabó Ernő


P/IR/MIR/ELM-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-8 Alakelmélet és kontextualizmus: az irodalmi jelenség értelmezésének paradigmái és a nagy irányzatok tipológiája
Kulcsár Szabó Ernő


P/IR/MIR/ELM-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-10 A „történelem” diszkurzusa és az irodalom történetisége
Kulcsár Szabó Ernő


P/IR/MIR/ELM-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.
Tájékoztató szakirodalomjegyzékek:
Kezdőlap


Összehasonlító irodalomtudomány


Vizsgaidőpontok:

június 1. (csütörtök) 14:30
június 7. (szerda) 13:30
június 8. (csütörtök) 9:00
június 26. (hétfő) 13:00


Első évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-6 Irodalom és társművészetek
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/KOM-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-8 Összehasonlító műfajtörténet
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/KOM-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőHarmadik évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-10 Korszakok és irányzatok összehasonlító kutatása
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/KOM-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar reneszánsz

Első évfolyam:

P/IR/MIR/REN-6 Reneszánsz adatbázisok kiaknázása, részvétel újabbak kiépítésében
Horváth Iván


P/IR/MIR/REN-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/REN-8 A reneszánsz korszak összehasonlító irodalomtörténete
Horváth Iván


P/IR/MIR/REN-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/REN-10 A disszertációs téma korszakának legújabb kutatási eredményei a társművészetekben / A népköltészet előzményei
a reneszánsz korszakban
Horváth Iván


P/IR/MIR/REN-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar barokk irodalom

Első évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-6 XVII–XVIII. századi gondozott szövegek nyelvi, tárgyi és források szerinti magyarázata
Kovács Sándor Iván


P/IR/MIR/BAR-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/BAR-8 A barokk irodalom karakterjegyei. A barokk műfajok „átjárhatósága” és sokrétűsége
Kovács Sándor Iván


P/IR/MIR/BAR-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/BAR-10 Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok a kelet-közép-európai és a magyar irodalomban. Esterházy Pál sokműfajúsága. Életforma, ízlés, lakáskultúra, könyvtár, olvasási szokások a XVII–XVIII. századi Magyarországon
Kovács Sándor Iván


P/IR/MIR/BAR-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás


Első évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-6
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
Bíró Ferenc


P/IR/MIR/FELV-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-8
Eszmetörténeti kutatások a felvilágosodás hazai és nemzetközi szakirodalmában
Bíró Ferenc


P/IR/MIR/FELV-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-10
Az irodalom státusa Magyarországon a XVII. század második felében és a XIX. század első évtizedeiben
Bíró Ferenc


P/IR/MIR/FELV-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika


Vizsgaidőpontok:

június 1. (csütörtök) 14:30
június 7. (szerda) 13:30
június 8. (csütörtök) 9:00
június 26. (hétfő) 13:00


Első évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-6 A romantika nemzetközi szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/ROM-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-8 Az egyes műfajok nemzetközi szakirodalma: líraelmélet, narratológia, dráma és színház
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
OlvasmánylistaP/IR/MIR/ROM-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőHarmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-10 A romantika korának művelődéstörténete
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/ROM-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A tanegységek teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora


Vizsga/indexaláírás:

június 9. (péntek) 15 óra


Konzultációs rend és szemináriumok

Február 24.
16 óra Témamegbeszélés

Március 9.
16 óra Bitter Noémi
17–19 Szabad konzultáció

Március 16.
16 óra Kovács Ágnes
17 óra Kovács Ágnes
18–19 Szabad konzultáció

Március 23.
16 óra Juhász Andrea
17 óra Nagy Emőke
18–19 Szabad konzultáció

Március 30.
16 óra Szeminárium: A kultuszkutatás
Tverdota György: A József Attila-kutatás dilemmái = Testet öltött érv. Az értekező József Attila, szerk. Tverdota György, Veres András, Bp., Balassi, 2003.
(Bitter Noémi)
Literatura, 2004/2. A kultuszkutatás (Dóka Péter)
Teslár Ákos: Ady (Nédli Balázs)

Április 20.
16 óra Szeminárium: Wittgenstein poétikája
Helikon, 2004/ 4. (Bartal Mária)
Kállay Géza: Sárszegről nézvést, Liget, 2005/10.

Április 27.
16 óra Szeminárium: Új könyvek a pszichoanalízisről (Klobusovszky István)
Valachi Anna: „Irgalom, édesanyám…” A lélekelemző József Attila nyomában (Teslár Ákos)

Május 3–5.
Ady-konferenciák az intézetben

Május 11.
16–19 Szabad konzultáció

Első évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-6 Dokumentumok (levelezések, kéziratos gyűjtemények)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/NYUG-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-8 Az 1820–1920 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/NYUG-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-10 Az 1930–45 közötti korszak irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista pdf formátumban:
Olvasmánylista


P/IR/MIR/NYUG-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Első évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-6 A magyar irodalom 1945 és 1949 között
Rónay László


P/IR/MIR/JEL-12 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-8 Ideológia és irodalom feszültsége. Kitörési kísérletek.
A magyar irodalomszabadságharca

Rónay László


P/IR/MIR/JEL-14 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-10 Kísérletek a műalkotás ontológiai elhelyezkedésének
megismerésére és tudatosítására.
A posztmodern mint lázadás a civilizáció intézményrendszere ellen

Rónay László


P/IR/MIR/JEL-16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

Általános tárgyak

P/IR/FR/KÖ-9 Francia nyelvtörténet I.
Kiss SándorP/IR/FR/KÖ-10 Francia nyelvtörténet II.
Kiss Sándor

Szakmai tárgyak

P/IR/FR/KÖ-6 A francia líra története a késő középkorban és a reneszánsz idején II. (K)
Jeney Zoltán
csütörtök, 1617:30, Múzeum krt. 4/C F/10


P/IR/FR/KÖ-8 A középkori okszitán és francia novella II. (K)
Szabics Imre
csütörtök 14:3016, Múzeum krt. 4/C F4/c
2006. február 23-ától páratlan heteken


P/IR/FR/KÖ-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető
(egyénileg megállapított időpontokban)


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

P/IR//FR/FEL-10 XVIII. századi francia művelődéstörténet II. (előadás, kollokvium)
Vörös Imre
csütörtök, 1516:30, Múzeum krt. 4/C.
2005. február 23-tól páros heteken


P/IR//FR/FEL-12/14/16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető