ELTE BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola

1088 Budapest
Múzeum krt. 4/a.
e-mail

Kezdőlap Kezdőlap, tartalomjegyzék

Frissítve:
2005. dec. 15. 23:50
2005. nov. 9. 11:00
2005. okt. 3. 23:50
2005. szept. 23. 22:50
2005. szept. 19. 21:40
2005. szept. 15. 12:40
2005. szept. 14. 23:50
2005. szept. 9. 11:50
2005. aug. 21. 23:00


Az oldalt Microsoft Internet Explorer böngészővel
ajánljuk megtekinteni.

 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
kurzuskínálata a 2005/2006. tanév őszi félévére

Szakmai tárgyak programonként

A programoktól kapott tájékoztatás alapján

A képzési rendről, az általános alapelvekről, a tanegységek teljesítésének, a kurzusok felvételének módjáról olvashatnak a képzésről szóló oldalon, további részletekért lásd a doktoriskola működési szabályzatát, illetve ugyanazt másképp, egyéb praktikus tudnivalókkal együtt a magyar irodalom program elsőéves hallgatóinak írt levélben.

Fontos változás az előző évekhez képest, hogy módosult a tanegységek, így az indexbe felveendő kurzusok betűjele és kódszáma. Bővebben lásd:
Kezdőlap
Itt, az e félévi kurzuskínálatban minden esetben csak az új kódot tüntettük fel a kurzusok címe előtt, azt kell beírni az indexbe, ami itt szerepel.

Az első és a második évfolyam kreditrendszerben végzi a tanulmányait, lásd az erre vonatkozó szabályzatokat. Minden kurzus 7 kreditpontot ér.

Az alábbi kurzuskínálat a programoktól/programvezetőktől (szeptember 4-ig) kapott adatokon alapul. Ha itt nem találják meg a programjukra vonatkozó információkat, keressék fel a programvezetőjüket.

A legtöbb esetben nem szerepel konkrét időpont és helyszín a kurzusok címe mellett, ilyenkor természetesen az oktatóval egyeztetendő a kurzus teljesítésének módja, azaz elkerülhetetlen, hogy felvegyék a kapcsolatot az adott tanszéki titkársággal vagy az oktatóval. Ezt megkönnyítendő megadjuk az intézetek, tanszékek és lehetőleg az oktatók egyetemi elérhetőségét.

Ha a doktori titkárság a továbbiakban értesül a kurzuskínálat bármilyen változásáról, azt természetesen ugyanitt feltüntetjük, jól láthatóan elkülönítve az elavult információtól az érvényes újat.

Anglisztika és amerikanisztika

Modern angol és amerikai irodalom
Angol reneszánsz és barokk irodalom
Amerikanisztika

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány
Néderlandisztika
Skandinavisztika

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór) és könyvtártudomány

Általános irodalomtudomány Vizsgaidőpontok!
Összehasonlító irodalomtudomány Vizsgaidőpontok!
A magyar reneszánsz
A magyar barokk irodalom
A magyar és európai felvilágosodás
A magyar romantika Vizsgaidőpontok!
A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és kora
A legújabb kori magyar irodalom Vizsgaidőpontok!
Az uráli népek folklórja és irodalma
Könyvtártudomány

Szlavisztika

Orosz irodalom és irodalomkutatás
Szláv irodalmak
Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig
Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata


Modern angol és amerikai irodalom

P/IR/AIR/MOD-5 Irodalomtörténeti áttekintő előadás. Az angol regény a 20. században (kollokvium)
Sarbu Aladár
csütörtök, 12 óra, ADs 211

Az előadássorozat a teljes 20. századot áttekinti, s a modern angol regény előzményeit (Dickens, George Eliot, Hardy és mások) nyomozva visszanyúl a 19. századba is. A reprezentatív modernista vagy „csak” modern regényírók – James, Conrad, Joyce, Woolf, illetve Forster és Lawrence – mellett helyet kapnak benne olyan hagyományőrzők is, mint Wells és Bennett. A két világháború közötti időszakot Huxley és Waugh képviseli, ezt követően kerül sor a háború utáni regény részletes bemutatására, amelynek középpontjában a hagyomány és újítás körüli viták, a „dühös fiatalok” (Amis, Wain, Braine, Sillitoe stb.), valamint a filozófiai irányultságú írók (Golding, Murdoch, Durrell) állnak.


P/IR/AIR/MOD-6 Irodalomtörténeti áttekintő szeminárium. Festett szavak: romantikus és viktoriánus irodalom a viktoriánus festészetben
Péteri Éva
csütörtök, 13:30, ADs 204/a

A viktoriánus festészet többnyire narratív jellegű volt, és minthogy a korban virágzott az irodalom és megnőtt mind az írók, mind a rendszeres olvasók száma, a festészetben az irodalmi témák is népszerűek lettek. A társadalmi és esztétikai szempontok alapján hol az ókori mitológiákhoz, hol a kortárs regényirodalomból kölcsönöztek témát. A kurzus a viktoriánus festők irodalomhoz való viszonyát, valamint a romantika és a korabeli költészet és regény rájuk gyakorolt hatását vizsgáljan a műértelmezések tükrében. Az úgynevezett képi narratíva (visual narrative) megteremtésére tett kísérletek a viktoriánus Keats-illusztrációk esetében, a Wordsworth hatása a viktoriánus tájképfestészetben, Dickens és Thackeray realizmusának képi megjelenítése, Rossetti kettős alkotásainak (double works) intenzív líraisága és Edgar Allan Poe, illetve William Blake iránti rajongása, Tennyson költeményeinek erkölcsi, művészi és feminista megközelítése teszik ki a szeminárium anyagát. A szövegek, akárcsak a vitatémák kiválasztásában a hallgatók javaslataira is számítunk.


P/IR/AIR/MOD-7 Vers- és fordításelemző szeminárium. Wallace Stevens: Notes Towards a Supreme Fiction (amerikai témájú disszertáció esetében ajánlott)
Ferencz Győző
csütörtök, 9 óra, ADs 204/a

A szeminárium során végigolvassuk és kommentáljuk a szöveget, a Stevens vers által felvetett és alapvető esztétikai és filozófiai problémákat állítva a középpontba, mint például a művészi képzelet és a világ megismerése, a költészet feladata, a nyelv. Foglalkozunk a költemény alapvető rendező elvével is, amelyet Stevens supreme fiction-nek nevez. A feldolgozásban egy korábbi és egy későbbi hosszúversére, továbbá esszéire is hivatkozunk.


P/IR/AIR/MOD-9 Életmű szeminárium. T. S. Eliot
Takács Ferenc
csütörtök, 15 óra, ADs 204/a

A The Love Song of Alfred J. Prufrockkal és a The Waste Landdel a középpontban a kurzus T. S. Eliot újító költői eljárásainak azokat az aspektusait tárja fel és értelmezi, amelyekben költészetének sajátos neoklasszicista vagy neotradicionalista modernizmusa nyilvánul meg. Eliotnak elsősorban a Tradition and the Individual Talent (Hagyomány és egyéni tehetség) című esszéjében kifejtett új poétikai programja szolgál összevetésül költői gyakorlatának értékelésében.


P/IR/AIR/MOD-11–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

P/IR/AIR/MOD-13 Doktori szeminárium
Dávidházi Péter
csütörtök, 17:30, ADs 204/a

A dolgozatokkal és konzultációkkal megszerezhető tanegységek mellé egy tanegységet kell e szeminárium felvételével szerezni. A rendszeres óralátogatás mellett ennek feltétele az, hogy a doktorjelölt a szeminárium keretében vitára bocsátja készülő disszertációja egyik fejezetét, vagy a fejezet valamely hosszabb részletét. A szemináriumsorozatot két előadás vezeti be a disszertációírás módszertanáról. Felvételét a 4–6. félévben ajánljuk, de a témavezető jóváhagyásával előbb is felvehető.

A program által meghirdetett általános tárgyat lásd itt: Kezdőlap


Angol reneszánsz és barokk irodalom


P/IR/AIR/REN-5/a Shakespeare és az elmélet (szeminárium)
Dávidházi Péter

csütörtök, 15:30, ADs 109


P/IR/AIR/REN-5/b Mimézis (kollokvium)
Kállay Géza
csütörtök, 12 óra, ADs 234


P/IR/AIR/REN-8 Angol reneszánsz költészet (szeminárium)
Szalay Krisztina
csütörtök, 14 óra, ADs 109


P/IR/AIR/REN-9 John Milton (szeminárium)
Jennifer Lewin
vendégprofesszor
csütörtök, 13:30, ADs 234


P/IR/AIR/REN-10/a Shakespeare sorról sorra (szeminárium)
Géher István
csütörtök 17 óra ADs 114/236


P/IR/AIR/REN-10/b Shakespeare-elemzések (szeminárium)
Gellért Marcell
csütörtök, 17 óra, ADs 109

P/IR/AIR/REN-11 Doktori szeminárium / Disszertációs témakonzultáció (szeminárium)
Géher István
péntek, 16 óra, ADs 109


P/IR/AIR/REN-12–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Néderlandisztika

P/IR/NED-6 Középkori-reneszánsz németalföldi irodalom
Balogh Tamás


P/IR/NED-7 Modern holland-flamand irodalom
Gera Judit


P/IR/NED-11–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezetőMagyar irodalom

A programok által meghirdetett általános tárgyakat lásd itt: Kezdőlap

Általános irodalomtudomány

A program hallgatói számára az idei első kutatócsoporti ülés: 2005. október 28.
A részleteket lásd:
Kezdőlap

Kulcsár Szabó Ernő vizsgaidőpontjai:
2006. január 18. és 25. (szerda), 1013 óra


Első évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-5 Az irodalomelmélet az irodalomtudomány rendszerében; filológia, általános és összehasonlító irodalomtudomány, irodalomelmélet (irodalomkritika), az irodalomelmélet szövegtudományi alapjai (nyelv, struktúra, szöveg, szemiózis)
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-7 A szövegalkotás alapjai és a szövegfajták (műnemelmélet, poétika, retorika, topika, stilisztika)
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ELM-9 Az irodalmi jelentésalkotás és értelemstabilizáció: diszkurzus, szisztéma, kánon
Kulcsár Szabó Ernő

P/IR/MIR/ELM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Összehasonlító irodalomtudomány

Vizsgaidőpontok mindhárom évfolyam számára:
2005. december 21. (szerda) 10 óra
2006. január 3. (kedd) 13:30
2006. január 5. (csütörtök) 15 óra

Első évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást


Második évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-7 Fordításkutatás és szövegközöttiség összehasonlító vizsgálata
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/KOM-9 Szóbeli és írott kultúra
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/KOM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar reneszánsz

Változás! (2005. szeptember 22.)

P/IR/MIR/REN–BAR-5 vagy 7 vagy 9
(felvehető az e félévi szakmai tárgy helyett, annak kódszáma alatt)

Mesterkurzus. A kultúratudomány és a kora újkor

Orlovszky Géza
minden második csütörtökön, először 2005. szeptember 29-én, 16 órától,
A ép. IV. em. 417. (Gerézdi-könyvtár)

A kurzus célja az irodalomtudományban egyre inkább körvonalazódó „kulturális fordulat” – a „Cultural Studies”, illetve a „Kulturwissenschaft” előretörésének – vizsgálata, különös tekintettel a mediális változások és a kultúra összefüggésére. Arra keressük a választ, vajon segíthetnek-e ezek a módszerek a kora újkor kutatásában.
Témakörök, fórum: Olvasmánylista

VAGY:

Első évfolyam:
P/IR/MIR/REN-5 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken
Horváth Iván

Második évfolyam:
P/IR/MIR/REN-7 Antikvitás és latin humanizmus
Horváth Iván

Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/REN-9 A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete.
A disszertációs téma korszakának újabb hazai és nemzetközi
történettudományi kutatásai

Horváth Iván

P/IR/MIR/REN-11–16 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar barokk irodalom

Változás! (2005. szeptember 22.)

P/IR/MIR/REN–BAR-5 vagy 7 vagy 9
(felvehető az e félévi szakmai tárgy helyett, annak kódszáma alatt)

Mesterkurzus. A kultúratudomány és a kora újkor

Orlovszky Géza
minden második csütörtökön, először 2005. szeptember 29-én, 16 órától,
A ép. IV. em. 417. (Gerézdi-könyvtár)

A kurzus célja az irodalomtudományban egyre inkább körvonalazódó „kulturális fordulat” – a „Cultural Studies”, illetve a „Kulturwissenschaft” előretörésének – vizsgálata, különös tekintettel a mediális változások és a kultúra összefüggésére. Arra keressük a választ, vajon segíthetnek-e ezek a módszerek a kora újkor kutatásában.
Témakörök, fórum: Olvasmánylista

VAGY:

Első évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-5 XVII–XVIII. századi kéziratolvasás és szövegolvasási gyakorlatok
Kovács Sándor Iván

Második évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-7 Barokk poétika. A Zrínyi- és Tasso-kérdés kutatástörténete és tanulságai
Kovács Sándor Iván

Harmadik évfolyam:
P/IR/MIR/BAR-9 Kelet-közép-európai barokk műfajok. A horvát és magyar költészet tipológiai analógiái és összefüggései. A magyar és a horvát „Zrínyiász”. (Filológiai, poétikai, szemléleti tanulságok)
Kovács Sándor Iván

P/IR/MIR/BAR-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar és európai felvilágosodás

Első évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-5
A felvilágosodás kori magyar irodalom legújabb szakirodalmának feldolgozása
Bíró Ferenc

P/IR/MIR/FELV-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-7 Textológiai ismeretek. A kor íróinak kritikai kiadásai, feldolgozás és kritika
Bíró Ferenc

P/IR/MIR/FELV-13
Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/FELV-9 A disszertáció témájának legújabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
Bíró Ferenc

P/IR/MIR/FELV-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A magyar romantika

Vizsgaidőpontok mindhárom évfolyam számára:
2005. december 21. (szerda) 10 óra
2006. január 3. (kedd) 13:30
2006. január 5. (csütörtök) 15 óra

Első évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-5 A magyar romantika szakirodalma
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/ROM-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


Második évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban
a programvezető által kijelölt oktatónál

P/IR/MIR/ROM-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/ROM-9 Az egyes műfajok nemzetközik szakirodalma: a líra, a regény, a novella, a dráma és a színház története a XIX. században
Szegedy-Maszák Mihály
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/ROM-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kurzusok teljesítésének módjáról a programvezető ad tájékoztatást.


A XX. század első felének irodalma. A Nyugat és koraA félév időbeosztása, konzultációs rendje

Szeptember 29.
Félévindító

Október 6.
16 óra – egyéni konzultáció: Nagy Emőke
19:45-ig szabad konzultáció

Október 13.
16 óra – egyéni konzultáció: Szalai Adriana
17 óra: – egyéni konzultáció: Teslár Ákos
19:45-ig szabad konzultáció

Október 27.
II–III. évfolyam: éves munkaterv; évfolyamdolgozat
16 óra – szeminárium
Kosztolányi. Veres András tanulmányai az Irodalomtörténet 2004/3. és a Literatura 2004/3–4. számából
Nédli Balázs és Bartal Mária beszámolója
19:45-ig szabad konzultáció

November 10.
16 óra – egyéni konzultáció: Bitter Noémi
17 óra – egyéni konzultáció: Kovács Ágnes
18 óra – egyéni konzultáció: Juhász Andrea
19:45-ig szabad konzultáció

November 17.
16 óra – egyéni konzultáció: Kalina Katalin
17 óra – egyéni konzultáció: Klobusovszki István
18 óra – egyéni konzultáció: Bartal Mária
19:45-ig szabad konzultáció

November 24.
16 óra – egyéni konzultáció: Nédli Balázs
17 óra – egyéni konzultáció: Teslár Ákos
18 óra – egyéni konzultáció: Nagy Emőke
19:45-ig szabad konzultáció

December 1.
16 órától 19:45-ig szabad konzultáció

December 8.
16 órától 19:45-ig szabad konzultáció

 

Első évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-5 Dokumentumok (önéletrajzok, emlékezések)
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/NYUG-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-7 Tudományos szövegkiadások. Részvétel a Babits kritikai kiadás munkálataiban
Sipos Lajos

P/IR/MIR/NYUG-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/NYUG-9 Az 1920-as évek irodalma az elmúlt évtizedek hazai és nemzetközi szakirodalmában
Kenyeres Zoltán
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/NYUG-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


A legújabb kori magyar irodalom

Vizsgaidőpontok:
2006. január 4, 11, 18, 25., február 1.
mindig szerda, 9-től, csak délelőtt, III. emelet 318.

Első évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-5 Az 1945 utáni korszak folyóiratainak feldolgozása, különös figyelemmel a Magyarok, az Újhold, a Válasz és a Csillag című folyóiratokra
Rónay László
Olvasmánylista: Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Második évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-7 Új törekvések az 50-es években
Rónay László
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-13 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Harmadik évfolyam:

P/IR/MIR/JEL-9 A disszertációs téma korának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai
Rónay László
Olvasmánylista:
Olvasmánylista

P/IR/MIR/JEL-15 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Könyvtártudomány

[Frissítve szeptember 15-én!]

P/IR/MIR/KÖNYV-6 Modern információkereső nyelvek
Baráthné Hajdu Ágnes


P/IR/MIR/KÖNYV-7 Könyvtárgépesítés és integráció 1.
Sebestyén György


P/IR/MIR/KÖNYV-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szláv irodalmak

Bolgár szak

P/IR/SZL/SZL-5 A bolgár irodalomtörténet-írás
Ivan Ruszkov

P/IR/SZL/SZL-7 Bolgár irodalomtörténet 1.
Ivan Ruszkov

P/IR/SZL/SZL-9 Bolgár irodalomtörténet 3.
Krasztev Péter

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Cseh szak

P/IR/SZL/SZL-5 A cseh irodalomtörténet-írás
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-7 Cseh irodalomtörténet 1.
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-9 Cseh irodalomtörténet 3.
Heé Veronika

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Horvát szak

P/IR/SZL/SZL-5 A horvát irodalomtörténet-írás
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-7 Horvát irodalomtörténet 1.
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-9 Horvát irodalomtörténet 3.
Lukács István

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Lengyel szak

P/IR/SZL/SZL-5 A lengyel irodalomtörténet-írás
Várnai Dorota

P/IR/SZL/SZL-7 Lengyel irodalomtörténet 1.
D. Molnár István

P/IR/SZL/SZL-9 Lengyel irodalomtörténet 3.
Várnai Dorota

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szerb szak

P/IR/SZL/SZL-5 A szerb irodalomtörténet-írás
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-7 Szerb irodalomtörténet 1.
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-9 Szerb irodalomtörténet 3.
Milosevits Péter

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Szlovák szak

P/IR/SZL/SZL-5 A szlovák irodalomtörténet-írás
Gyivicsán Anna

P/IR/SZL/SZL-7 Szlovák irodalomtörténet 1.
Gyivicsán Anna

P/IR/SZL/SZL-9 Szlovák irodalomtörténet 3.
Gyivicsán Anna

P/IR/SZL/SZL-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

Valamennyi óra ideje és helye megbeszélés szerint.


Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

P/IR/SZL/KNY-5 Komparatisztika, recepcióelmélet és hatástörténet.
A Tolsztoj-recepció alakulása Magyarországon a XX. század derekáig
Dukkon Ágnes

A kurzus célja áttekinteni Tolsztoj műveinek és a tolsztojanizmus jelenségének magyarországi fogadtatását, a közvetítő nyelvekből, majd az eredetiből történő fordítás fázisait, a biográfiai, a művészeti és az erkölcsfilozófiai szempontok váltakozását a befogadás folyamatában.VÁLTOZÁS! Az alábbi tárgy felvehető P/IR/SZL/KNY-2 kódon Irodalomelmélet I. tanegységként. (2005. szept. 19.)

P/IR/SZL/KNY-6 Történeti és elméleti poétika. „A szó belső formája”: egy tudománytörténeti fogalom alakváltozásai (A. Potebnya, A. Belüj, G. Spet, P. Florenszkij)
Han Anna

A kurzus konkrét szövegek alapján kívánja rekonstruálni azt a tudománytörténeti és eszmetörténeti fejlődésfolyamatot a XIX. századi pozitivizmus korától a századforduló esztétikai és filozófiai tanításain át az XX. század első felének fenomenológiai és hermeneutikai irányzatáig, amelynek során az értelmezési kontextusok váltakozása révén maga a vizsgált konceptus is folytonosan új alakot ölt.

P/IR/SZL/KNY-7 Kultúrtörténet és kulturológia. A XVIIIXIX. századi orosz kultúra paradigmái (korszakok, irányzatok, motívumrendszerek)
Atanaszova Denise

P/IR/SZL/KNY-8/a Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás. Elméleti szövegek magyarra fordításának kérdései (M. Bahtyin, Lev Sesztov, Ny. Bergyajev, M. Gersenzon)
Patkós Éva


P/IR/SZL/KNY-8/b Intermedialitás, intertextualitás és interkulturalitás. Nietzsche és a századforduló orosz esztétikai gondolkodása (A tragédia születése a zene szelleméből és az Imigyen szólott Zarathustra recepciója: A. Volinszkij, G. Sztruve, Lev Sesztov, Vjacs. Ivanov, Andrej Belij, K. Zelinszkij)
Gyöngyösi Mária


P/IR/SZL/KNY-9 Bölcselet és irodalom. Négy változat Dosztojevszkij filozófiai interpretációi közül: Sesztov, Bergyajev, Vatai László, Fehér Ferenc
Dukkon Ágnes

A kurzuson két orosz és két magyar filozófiai szempontú Dosztojevszkij-értelmezést tekintünk át, hogy tetten érjük azokat a sajátos előfeltételeket, a korabeli filozófiai iskolák hatását az elemzők szellemi habitusára, amelyek Dosztojevszkij írói művészi alkotásában a bölcseleti alapokat segítenek föltárni. Az egyes megközelítések különbségei, árnyalatai, szubjektivitásuk foka négy „világ”, az író, a mű, a kor és az interpretátor kapcsolataiból láttatnak meg izgalmas momentumokat.
P/IR/SZL/KNY-10/a Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. század orosz prózájában. A depszichológizáció módszerei a XX. századi orosz prózában A. Belyjtől V. Nabokovig, II.
Hetényi Zsuzsa

P/IR/SZL/KNY-10/b Műfajtörténet és narrációelmélet a XX. század orosz prózájában. V. Nabokov művészete az „Ezüstkor” esztétikai és filozófiai tanításainak tükrében
Han Anna és Józsa György Zoltán

A kurzus folyamán sor kerül a berlini évek első regényeinek az orosz szimbolizmus és posztszimbolizmus viszonyrendszerében történő vizsgálatára. Különös hangsúlyt kap a klasszikus orosz irodalom percepciós modelljeivel történő összevetés. A szövegelemzések során az alkotói filozófia kapcsán a hatástörténet irodalomelméleti koncepciója és a paródia, travesztia fogalmi átértékelődésének folyamata kerül egybevetésre. Az elemzett művek a Masenyka és a Király, dáma, bubi című regények, melyek a teljes nabokovi életmű szemszögéből is már hordozzák azt a motívumrendszert, mely később az író angol nyelvű prózájában is fellelhető.


P/IR/SZL/KNY-11 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

P/IR/SZL/KNY-13 Disszertációs témakonzultáció
Hetényi Zsuzsa
(Kerek Ágnes doktorandusz), Szokolov- Atanaszova Denise (Bugovits Valéria doktorandusz), Dukkon Ágnes (Gedeon Sarolta doktorandusz), Lebovics Viktória (Koljadzsin Natália doktorandusz), Szilárd Léna és Han Anna (Nyíri Emese doktorandusz)

P/IR/SZL/KNY-15 Disszertációs témakonzultáció
Han Anna (Iván Ildikó és Troyan Anna doktorandusz), Szilágyi Ákos (Zaválnij Bogdán doktorandusz)


P/IR/SZL/KNY-16 Doktori kollégium

A doktori képzés harmadik évfolyamának utolsó szemeszterében minden hallgató számára kötelező kurzus, amelyen megvitatásra kerül (két kijelölt opponens véleményével) vagy a disszertáció egy elkészült részlete, vagy egy közlésre szánt nagyobb terjedelmű tanulmány.


Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig

[Frissítve szeptember 15-én!]

P/IR/FR/KÖ-5 A francia líra története a késő középkorban és a reneszánsz idején I. (előadás és szeminárium; kollokvium)
Jeney Zoltán
csütörtök, 14 óra, Múzeum krt. 4/C, F/10


P/IR/FR/KÖ-7 A középkori okszitán és francia novella I. (előadás és szeminárium; kollokvium)
Szabics Imre
csütörtök, 16 óra, Múzeum krt. 4/C F4/c
2005. szeptember 22-től páratlan heteken

P/IR/FR/KÖ-8 A keresztes háborúk a középkori francia irodalomban I. (előadás és szeminárium; kollokvium)
Palágyi Tivadar
csütörtök, 13 óra, Múzeum krt. 4/C F5/a
2005. szeptember 22-től páratlan heteken


P/IR/FR/KÖ-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető


Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig

P/IR/FR/FEL-5 Le nouveau roman (előadás; kollokvium)
Dominique Viart vendégprofesszor (Lille III)
2005. december 2. (péntek), 1013, 1518 és december 3. (szombat), 1013. Egyetemközi Francia Központ, Múzeum krt. 4/F


P/IR/FR/FEL-7 XVIII. századi francia művelődéstörténet (előadás; kollokvium)
Vörös Imre
csütörtök, 15 óra, Múzeum krt. 4/F
2005. szeptember 22-től páros hetekenP/IR/FR/KÖ-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető

A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak szövegvizsgálata

P/IR/LAT-5 A spanyol prózaformák története
Kulin Katalin


P/IR/LAT-7 A Don Quijote elemzése
Bikfalvy Péter


P/IR/LAT-8 A latin-amerikai regény története
Kulin Katalin


P/IR/LAT-1116 Disszertációs témakonzultáció
témavezető